Home » Biosidiasetuksen soveltaminen 1.9.2013 lähtien

Biosidiasetuksen soveltaminen 1.9.2013 lähtien

17.7.2012 voimaan astunut biosidiasetus korvaa biosididirektiivin 1.9.2013 lähtien. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että syyskuun alusta alkaen kaikki esineet, jotka sisältävät biosideja, on merkittävä asetuksen mukaisesti.

”Biosidilla käsittelystä täytyy kertoa asetuksen edellyttämin merkinnöin, jos käsitellyn esineen valmistaja esittää biosidisen väittämän tai se on tehoaineen riskinarviossa katsottu tarpeelliseksi ihmisen mahdollisen altistumisen tai ympäristöön joutumisen takia.” -Tukes

 

Asetuksen mukaan biosidivalmistetta ei saa asettaa markkinoille, mikäli valmistaja ei ole kemikaaliviraston hyväksyttyjen aineiden valmistajien listalla, ja tällöin valmisteen käyttö on lopetettava 1.9.2016 mennessä. Biosidivalmisteille voidaan kuitenkin hakea koko Euroopan Unionin kattavaa tai kansallista lupaa voimassa olevan lupahakemusmenettelyn mukaisesti annettuun määräaikaan mennessä.

Kesäkuussa (19.6.2013) on täytettävä ne vaatimukset, jotka on asetettu niille yhdisteille, jotka ovat viimeksi lisätty luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Euroopan talousalueella toimiville yrityksille tulee jatkuvasti uusia velvoitteita koskien kandidaattilistan aineita. Velvoitteet voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

Kandidaattilistan aineista tulee aina toimittaa asiakkaalle käyttöturvallisuustiedotteet. Pyydettäessä myös seoksista ja esineistä, jotka sisältävät 0,1 painoprosenttia tai enemmän kandidaattilistalla olevaa ainetta, on tiedotettava asiakkaalle. Asianmukainen tiedote on toimitettava kaikista tällaisista seoksista, vaikka niitä ei luokiteltaisi vaarallisiksi. Vastaavat tiedot on pyynnöstä toimitettava kuluttajille 45 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava kandidaattilistan aineesta tiedot myös Euroopan kemikaalivirastoon, mikäli tällaista ainetta on esineessä yli 0,1 painoprosenttia ja esineet sisältävät ainetta tonnin tai enemmän valmistajaa/maahantuojaa kohden. Ilmoitus sisältää valmistajan/maahantuojan tiedot sekä aineen tunnistetiedot, luokituksen, lyhyen kuvauksen sen käytöstä sekä aineen tonnimääräluokan.

Kysy aiheesta lisää Ecobion asiantuntijoilta info@ecobio.fi.