Home » ASA-aineet

Avainsana: ASA-aineet

Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille & menetelmille

syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet, altistumisen arviointi, työturvallisuus

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin tekijöihin liittyen on julkaistu uusi laki, joka astuu voimaan 1.9.2020.

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020) velvoittaa työnantajia, joiden työntekijät altistuvat syöpävaarallisille tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille. Uusi laki on osa syöpävaarallisiin tekijöihin liittyvää uudistusta, johon liittyen 1.1.2020 astui voimaan kaksi uutta säädöstä, Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/2019).

Koska ASA-ilmoitettavien aineiden määrittely muuttui 1.1.2020, vuotta 2020 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään vasta 1.1.2021 alkaen.

Uudessa laissa työnantaja velvoitetaan pitämään luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää, sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan pitämään luetteloon merkityt tiedot ilmoitetaan edelleen Työterveyslaitoksen pitämään niin sanottuun ASA-rekisteriin.

ASA-rekisteri on Työterveyslaitoksen ylläpitämä, syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain ne työpaikan työntekijät, jotka on arvioitu altistuneiksi.

Laissa on myös huomioitu Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ja siinä säädetään tietojen luovuttamisesta ASA-rekisteristä sekä tietojen säilyttämisajoista. Lisäksi laissa myös yhdenmukaistetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden määrittely kytkemällä se aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan Euroopan unionin asetuksen syöpävaaraa aiheuttavien ja perimää vaurioittavien aineiden luokituksiin. Samalla ASA-rekisteröintiä koskevaa sääntelyä on selkeytetty siten, että ASA-rekisteriä koskevat pykälät on siirretty syöpävaaran torjunnasta annetusta valtioneuvoston asetuksesta tähän lakiin.

Uusi laki kumoaa vanhan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain (717/2001).

Tarvitsetko apua aineiden hallinnassa tai syöpävaarallisten aineiden ilmoitusten tekemisessä? Ecobion kemikaaliasiantuntijat auttavat! Ota yhteyttä: info@ecobio.fi

Olethan tutustunut myös Ecobio Manager SaaS-palveluun, jonka avulla hallitset helposti kemikaalivaatimukset, vaaralliset aineet ja käyttöturvallisuustiedotteet digitaalisesti, kaikki yhdessä paikassa? Tutustu: www.ecobiomanager.com

Saatat olla kiinnostunut:

Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu, toimeenpano 2021

Fluoriyhdisteiden rajoitukset tuotteissa kiristyvät edelleen


Teksti: Anne Kallioinen, Ecobio Oy & Caisa Lindblom, Ecobio Oy

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200452

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191273