Home » työturvallisuus

Avainsana: työturvallisuus

Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille & menetelmille

syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet, altistumisen arviointi, työturvallisuus

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin tekijöihin liittyen on julkaistu uusi laki, joka astuu voimaan 1.9.2020.

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020) velvoittaa työnantajia, joiden työntekijät altistuvat syöpävaarallisille tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille. Uusi laki on osa syöpävaarallisiin tekijöihin liittyvää uudistusta, johon liittyen 1.1.2020 astui voimaan kaksi uutta säädöstä, Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/2019).

Koska ASA-ilmoitettavien aineiden määrittely muuttui 1.1.2020, vuotta 2020 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään vasta 1.1.2021 alkaen.

Uudessa laissa työnantaja velvoitetaan pitämään luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää, sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan pitämään luetteloon merkityt tiedot ilmoitetaan edelleen Työterveyslaitoksen pitämään niin sanottuun ASA-rekisteriin.

ASA-rekisteri on Työterveyslaitoksen ylläpitämä, syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain ne työpaikan työntekijät, jotka on arvioitu altistuneiksi.

Laissa on myös huomioitu Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ja siinä säädetään tietojen luovuttamisesta ASA-rekisteristä sekä tietojen säilyttämisajoista. Lisäksi laissa myös yhdenmukaistetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden määrittely kytkemällä se aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan Euroopan unionin asetuksen syöpävaaraa aiheuttavien ja perimää vaurioittavien aineiden luokituksiin. Samalla ASA-rekisteröintiä koskevaa sääntelyä on selkeytetty siten, että ASA-rekisteriä koskevat pykälät on siirretty syöpävaaran torjunnasta annetusta valtioneuvoston asetuksesta tähän lakiin.

Uusi laki kumoaa vanhan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain (717/2001).

Tarvitsetko apua aineiden hallinnassa tai syöpävaarallisten aineiden ilmoitusten tekemisessä? Ecobion kemikaaliasiantuntijat auttavat! Ota yhteyttä: info@ecobio.fi

Olethan tutustunut myös Ecobio Manager SaaS-palveluun, jonka avulla hallitset helposti kemikaalivaatimukset, vaaralliset aineet ja käyttöturvallisuustiedotteet digitaalisesti, kaikki yhdessä paikassa? Tutustu: www.ecobiomanager.com

Saatat olla kiinnostunut:

Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu, toimeenpano 2021

Fluoriyhdisteiden rajoitukset tuotteissa kiristyvät edelleen


Teksti: Anne Kallioinen, Ecobio Oy & Caisa Lindblom, Ecobio Oy

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200452

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191273

Minimoi työpaikan riskit Covid-19 aikana

covid-19 riskit työpaikalla

 

Tunnetko COVID-19 aiheuttamat riskit? Onko yritykselläsi suunnitelma niiden hallitsemiseksi?

Yhteinen haasteemme on saada työpaikkojen pyörät pyörimään koronaoloissa. Turvallinen työpaikka ei ole itsestäänselvyys. Moni tekee työtä ainakin jonkin verran altistavissa työoloissa. Suurin osa etätyöstä työpaikoille palaavista voi altistua joko työmatkalla tai työpaikalla. Koronavirus herättää luonnollisesti työyhteisössä paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan yritykseltä selkeitä vastauksia ja turvallisia ratkaisuja. Epidemian aiheuttamien riskien tunnistamisella ja suunnitelmallisella hallinnalla voit rakentaa luottamusta työyhteisöön ja varmistaa liiketoiminnan toimivuuden myös epävarmoina aikoina.

Miten varmistan liiketoiminnan jatkuvuuden?

Jotta yrityksesi liiketoiminnan kannattavuus voitaisiin varmistaa, on tärkeätä tunnistaa mitä yritykselläsi ei ole varaa menettää. Toiminnan kannalta kriittisten resurssien ja toimintojen tunnistaminen ja säilyttäminen on elinehto, jotta yritys pystyisi suojautumaan fataaleilta tappioilta kriisitilanteessa. Kriittiset resurssit voidaan jakaa kuuteen ryhmään; työntekijät, tilat, tärkeimmät toiminnot, varastot tai erikoisvälineet, IT-resurssit ja tärkeimmät kolmannet osapuolet kuten sijoittajat, alihankkijat ja toimittajat. Kriittisten resurssien tunnistaminen ja niiden suojeleminen auttaa sinua pienentämään riskejä.

Yrityksen kriisistrategian laatiminen ja toimintavarmuuden vahvistaminen ovat olennainen osa liiketoiminnan jatkuvuutta epävarmoissa olosuhteissa. Ecobio Manager pilvipalvelu tarjoaa helposti käytettävän ja käytännönläheisen tavan toimintavarmuuden ylläpitämiseksi riskinhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden työkalujen avulla. Työkalu voidaan mukauttaa yrityksesi tarpeita ja kokoa vastaavaksi.

Riskien tunnistaminen voi auttaa sinua ymmärtämään, miten altis yrityksesi on epidemian vaaroille. Varsinkin pienyrityksillä on rajoitetusti aikaa ja resursseja, joten niiden tehokas käyttö on olennaista.

Varmista työpaikkasi COVID-19 turvallisuus Ecobio Manager riskinhallintatyökalulla

Haluamme auttaa Suomalaisia yrityksiä ylläpitämään kannattavaa, vastuullista ja turvallista liiketoimintaa, työntekijöiden terveys edellä. Tarjoamme siksi yrityksille Ecobio Managerin COVID-19-riskinhallintatyökalun maksuttomaan koekäyttöön 30 päiväksi.

Ecobio Manager -pilvipalvelu tarjoaa teollisuuden menettelyjä hyödyntävän ratkaisun työpaikkojen koronariskin, mutta myös muiden riskien kuten ympäristö-, työturvallisuus-, palo-, ja pelastusriskien hallintaan. Palvelu sisältää ohjatun bakteeri- ja virusvaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin sekä hallintasuunnitelman. Lisäksi voit seurata ajantasaisesti COVID-19-lainsäädännön ja -viranomaisohjeiden muuttumista. Voit kätevästi tallentaa palveluun organisaationne ohjeet tai muut sille tärkeät linjaukset. Voit myös arvioida toimintanne vaatimustenmukaisuutta lakeihin, viranomaisohjeisiin ja omien ohjeiden noudattamiseen nähden. Palvelu auttaa yritystäsi pysymään ajantasalla muuttuvassa tilanteessa.

COVID-19-palvelupaketti sisältää seuraavat palvelut:

  • COVID-19-vaarojen tunnistaminen, riskinarviointi ja -hallinta pilvipalveluna
  • Tunnista ja hallitse COVID-19 riskit -riskinhallinnan koulutus

Mikäli haluat kattavan palvelun COVID-19-vaatimustenhallintaan, voit laajentaa riskinhallintaa sisältämään myös seuraavia palveluja:

  • COVID-19-säädösten ajantasainen seuranta
  • COVID-19-viranomaisohjeiden ajantasainen seuranta
  • Omien ohjeiden tallennus ja ajantasainen hallinta
  • Vaatimustenmukaisuuden arviointi -työkalu

Lähetä yrityksesi tiedot & Tilaa palvelu käyttöön: sales@ecobiomanager.com

Asiantuntijat toimistolla suunnittelevat Ecobion palveluita energiakatselmus

Blogi: ISO 45001 yrityksesi työterveyden ja työturvallisuuden hallintaan

iso standards management and compliance

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvän ISO 45001 -johtamisjärjestelmän standardi saatiin pitkän valmistelun jälkeen julkaistua maaliskuussa 2018. Kyseinen standardi takaa yritykselle kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen, terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen sekä työtapaturmien ja sairauksien välttämiseen. Uuteen standardiin siirtymisessä sovelletaan 3 vuoden siirtymäaikaa. Siirtyminen vanhasta OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä uuteen ISO 45001 mukaiseen järjestelmään tulee siis tehdä viimeistään maaliskuussa 2021.

ISO 45001 -standardin rakenne on tehty yhdenmukaiseksi vuonna 2015 julkaistujen ISO 14001 -ympäristöstandardin ja ISO 9001 -laatustandardin kanssa, mikä vähentää väärinymmärrystä eri standardien tulkinnan välillä sekä helpottaa yritysten sertifiointiauditointeja. Moni yritys kuitenkin miettii kuumeisesti, mikä ISO 45001 -standardissa on muuttunut aiempaan OHSAS 18001 -standardiin verrattuna?

ISO 45001 painottaa ylimmän johdon sitoutumista ja työntekijöiden mukaan ottamista työterveyttä ja työturvallisuutta edistäviin prosesseihin, kuten politiikkojen sekä riskinarviointien laadintaan. Erityisen keskeisessä roolissa ISO 45001 -järjestelmässä on myös työturvallisuuteen vaikuttavien sidosryhmien huomioiminen. Yrityksen tulisikin ottaa esimerkiksi korporaation sisäisten vaatimusten lisäksi huomioon muun muassa viranomaisten vaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden suhteen. Lisäksi huomiota on tärkeä kiinnittää riskien hallintaan esimerkiksi sopimuskumppanien tai urakoitsijoiden osalta. ISO 45001 ottaakin huomioon työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan aiemmin totuttua laajemmassa mittakaavassa.

Suorituskyvyn mittaamista ja jatkuvaa parantamista

Suorituskyvyn mittaamisella ja jatkuvalla parantamisella on luonnollisesti tärkeä asema onnistuneen järjestelmän toteuttamisessa. Yrityksen on ISO 45001 -järjestelmässä muun muassa määritettävä, mitä turvallisuuteen liittyviä tekijöitä mitataan, millä tulokset varmistetaan oikeiksi, milloin mittaukset toteutetaan ja miten mittaustiedot viestitään omalle organisaatiolle ja sidosryhmille. Mittauksin voidaan seurata esimerkiksi työterveysvalituksia, onnettomuuksia, työhön liittyviä vaaratilanteita tai vammoja. Yritys voi tulosten perusteella tehdä vertailua esimerkiksi muihin organisaatioihin, standardeihin sekä yleisiin työterveys- ja työturvallisuustilastoihin. Riskien hallinnassa ISO 45001 korostaa työntekijöiden osaamiskriteerien määrittelyä OHSAS 18001 -järjestelmää voimakkaammin. Vaarojen tunnistamisessa keskeisessä roolissa on myös työntekijöiden kykyjen ja ihmisen toiminnasta johtuvien tekijöiden kuten inhimillisten virheiden huomioiminen. Henkilöstön on myös luonnollisesti oltava tietoinen oman toiminnan vaikutuksesta järjestelmän toimivuuteen. Tämä voidaan taata esimerkiksi organisaation eri portailla järjestettävillä koulutuksilla. Laajennetun riskinhallinnan ohella ISO 45001 keskittyy myös järjestelmän mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Siirtyminen OHSAS 18001 -järjestelmästä uuteen ISO 45001 -järjestelmään

Mikäli yrityksesi siirtyy vanhasta OHSAS 18001 -järjestelmästä uuteen ISO 45001 -standardin mukaiseen järjestelmään, voi prosessin laittaa aluille esimerkiksi seuraavilla yksinkertaisilla vaiheilla:

  1. Tee analyysi sidosryhmistä sekä sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaasi
  2. Mieti miten riskit saadaan hallittua koko hallintajärjestelmässä mukaan lukien sidosryhmät
  3. Määrittele hallintajärjestelmän tavoite ja soveltamisala
  4. Vakiinnuta edellä mainituilla tiedoilla prosessit, riskien arviointi, koulutus sekä turvallisuuden seurantaan käytettävien indikaattorien määrittäminen

Mikäli yrityksesi lähtee liikkeelle ilman aikaisemmin laadittua OHSAS 18001 -järjestelmää, voi prosessin käynnistää esimerkiksi työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan sekä tavoitteiden määrityksellä. Prosessille tulee laatia riittävä aikataulu sekä perusteellinen suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Tämän jälkeen voi kartoittaa esimerkiksi resursseihin ja pätevyyksiin liittyviä puutteita, jotka tarvitsevat ratkaisua ennen järjestelmän laatimista ja käyttöönottoa.

Ecobio auttaa mielellään asiantuntijana ISO 45001 laadinnassa tai standardiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.


Ville Soininen

27.11.2018, Helsinki