Home » ympäristöjärjestelmä

Avainsana: ympäristöjärjestelmä

ilmastovaikutuksia

Blogi: Mitä elinkaarivaatimuksia ISO 14001 asettaa?

Voimassa oleva ISO 14001 -standardi vuodelta 2015 on herättänyt keskustelua elinkaarivaatimuksiin liittyen. Millainen on standardin vaatima elinkaaritarkastelu ja miten se tehdään?

ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä velvoittaa yrityksen tarkastelemaan toimintojensa, tuotteidensa ja palveluidensa ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset elinkaarinäkökulmasta. Ympäristöjärjestelmällä yritys osoittaa huomioivansa ympäristöasiat toiminnoissaan systemaattisesti. Siten vaatimus elinkaaritarkastelusta sopii ympäristövaikutusten systemaattiseen huomiointiin. Standardissa kuitenkin sanotaan suoraan, ettei varsinaista yksityiskohtaista elinkaariarviointia ole pakko tehdä, mutta elinkaarinäkökulmaa on sovellettava tarkastelussa. Elinkaarinäkökulman vaatimus on standardin yksi merkittävimmistä muutoksista.

ISO 14001 -standardin mukainen elinkaaritarkastelu

Standardi painottaa elinkaarinäkökulmaa, jossa yritys tarkastelee toimintojaan, tuotteitaan ja palveluitaan niiden koko elinkaaren osalta tunnistaen niiden ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti.

Lähtökohtana on keskittää elinkaaritarkastelu sellaisiin ympäristönäkökohtiin, joihin yritys voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti. On tärkeä tunnistaa, missä vaikutusmahdollisuuksia on. Vaikutusmahdollisuuksia kartoitettaessa on huomioitava myös ulkoistetut prosessit. Ympäristönäkökulmat voivat liittyä yrityksen toiminnan aiheuttamiin päästöihin ilmaan, veteen ja maaperään; veden- ja energiankulutukseen; tai jätteisiin.

ISO 14001 -standardin mukaisessa elinkaaritarkastelussa huomioidaan:
  • ne toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristönäkökohdat, joita yritys voi hallita tai joihin yritys pystyy vaikuttamaan
  • tuotteen tai palvelun koko elinkaari raaka-aineiden hankinnasta loppusijoitukseen, mutta elinkaaren vaiheet riippuvat kyseessä olevasta toiminnosta, tuotteesta tai palvelusta
  • toiminnan, tuotteiden ja palvelujen muutokset sekä ennustettavissa olevat normaalista poikkeavat tilanteet

Elinkaaritarkastelun tulee sisältää yrityksen toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristönäkökulmien huolellisen tarkastelun. Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa on käsiteltävä sen ympäristövaatimuksia ja tarkasteltava koko elinkaarta. Ajatuksena on, että huomioimalla koko elinkaari vältytään siltä, että ympäristövaikutus siirtyisi toiseen elinkaaren vaiheeseen ilman, että kokonaisympäristövaikutus pienenisi. Huomioimalla koko elinkaari ympäristönäkökohtien tarkastelussa, yritys pystyy antamaan tietoa siitä, miten ympäristövaikutusta voidaan pienentää.

Elinkaariarviointia ei vaadita, mutta se kannattaa

Ympäristöjärjestelmän auditoijat tarvitsevat kättä pidempää, eli käytännössä dokumentaatiota siitä, että yritys on perillä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdista koko elinkaari huomioiden. Elinkaaritarkastelu auttaa tunnistamaan yrityksen merkittävät ympäristönäkökohdat ja tuottaa pohjatietoa ISO 14001 -standardin mukaiseen dokumentaatioon. Toimintojen, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voidaan arvioida myös varsinaisella elinkaariarvioinnilla.

Kun yritys, jolla on ISO 14001-ympäristöjärjestelmä, on tehnyt elinkaaritarkastelun, luo tämä työ hyvän pohjan varsinaisen elinkaariarvioinnin laatimiseen. Elinkaariarvioinnin avulla yritys pystyy tunnistamaan tuotteidensa ja prosessiensa merkittävimmät ympäristövaikutukset ja arvioimaan erilaisten (eko)suunnitteluvaihtoehtojen vaikutukset.

Elinkaariarviointimenetelmää voidaan käyttää myös kestävän kehityksen tavoitteiden laskennassa, kuten kulutuksen ja tuotannon resurssitehokkuutta laskettaessa, tai arvioitaessa ympäristöystävällisten teknologioiden tai ilmastotekojen vaikutusta päästöihin. Elinkaariarviointi systemaattisena menetelmänä auttaa arvioimaan nykytason ja asettamaan tavoitteita.

Ecobiolla on vahva kokemus elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten tarkastelussa ja elinkaariarviointien teossa monelta alalta. Asiantuntijamme auttavat mielellään niin elinkaaritarkastelujen kuin yksityiskohtaisten elinkaariarviointien teossa.

Lisätietoja: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

 

Leena Tähkämö

11.3.2019, Helsinki