Home » Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu – toimeenpano 2021

Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu – toimeenpano 2021

Titaanidioksidin syöpäluokitus pulveri

*Etiketti-esimerkit päivitetty 2.6.2020.*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 julkaistiin Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä 18.2.2020. Se astuu voimaan 20. päivänä julkaisemisesta, ja sen liitteessä III mainitut luokitusmuutokset astuvat voimaan syys-lokakuussa 2021. Euroopan komissio hyväksyi CLP-asetuksen 14. teknisen mukautuksen viime syksynä.

Muutoksista merkittävin on titaanidioksidin luokitus 2 luokan karsinogeeniksi.

 

Seosten pakkausmerkinnät

Muutos koskee jauheita, joissa on vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden halkaisija on enintään 10 µm. Nämä luokitellaan syöpää aiheuttavien aineiden vaarakategoriaan 2 ja merkitään GHS08 Terveysvaara-merkillä, huomiosanalla Varoitus ja vaaralausekkeella H351 – ”Epäillään aiheuttavan syöpää (hengitysteitse)”.

Nestemäisten seosten pakkaukset tulee merkitä varoituslausekkeella:

EUH211 – ”Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.”

 

 

Kiinteiden seosten pakkaukset tulee merkitä varoituslausekkeella:

EUH212 – ”Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.”

 

 

Vaarallisiksi luokittelemattomien, ei-kuluttajakäyttöön tarkoitettujen nestemäisten ja kiinteiden seosten pakkaukset on lisäksi varustettava lausekkeella EUH210 – ”Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.”

Mihin titaanidioksidin luokitus perustuu?

Ranska esitti titaanidioksidin luokitusmuutosta jo 2015. Ehdotusta on valmisteltu pitkään, koska kyseessä on ensimmäisen luokituspäätös hyvin pienikokoisten, keuhkorakkuloihin asti kertyvien nanohiukkasten myrkyllisyydestä ja syöpävaarallisuudesta keuhkoissa. Tieteellinen arviointi valmisteltiin kemikaalivirasto ECHAn riskienarviointikomiteassa 2016 – 2017.

Mitä luokitus merkitsee yrityksille?

Tähän asti titaanidioksidia ei ole luokiteltu vaaralliseksi, ja sitä on käytetty valkoisena väriaineena hyvin laajasti maaleissa,  pinnoitteissa, kumissa ja muoveissa, kosmetiikassa, tekstiileissä, ruuassa ja lääkeaineissa. Tärkeää on huomata, että titaanidioksidi on todettu syöpävaaralliseksi altistuttaessa sen pölylle hengitysteitse, mutta suun kautta, esim. elintarvikkeissa ja lääkkeissä, saatuna tai kosmetiikassa ihokosketuksen seurauksena sen vaarallisuutta eivät ole tieteelliset EU:n riskinarviointikomiteat todenneet ja sen vuoksi sitä saa niissä käyttää EU-lainsäädännön määräämällä tavalla.

Teollisuus on vastustanut luokitusta mm. merkittävien käytännön seurausten vuoksi, jotka ulottuisivat monien materiaalien kierrätykseen asti. Titaanidioksidia korvaavaa, yhtä laajaan käyttöön soveltuvaa turvallista ainetta voi olla vaikea löytää.

Luokitusmuutos aiheuttaa paljon toimenpiteitä yrityksissä, ja esimerkiksi teollisuuden järjestöt ohjeistavat niiden valmistelussa. Myös Ecobion asiantuntijat ovat tarvittaessa käytettävissänne. Olemmekin valmiiksi hahmotelleet, miltä uudet varoitusetiketit voisivat näyttää, ja nyt pohdimme, mihin kaikkiin tuotteisiin niitä jatkossa vaaditaan. Lue lisää kemikaaliasiantuntijapalveluistamme ja ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

Teksti:

Helena Niemelä

 

 


Lähteet:

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020R0217

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion 14.9.2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/682fac9f-5b01-86d3-2f70-3d40277a53c2

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Background document 14.9.2017.
https://echa.europa.eu/documents/10162/c5ae7fcb-19b8-1d97-ff32-e192b162903a

Titanium Dioxide Manufacturers Association TDMA Classification of titanium dioxide published in EU Official Journal 18.2.2020. https://tdma.info/wp-content/uploads/2020/02/Classification-of-titanium-dioxide-published-in-EU-Official-Journal-TDMA-press-release-3.pdf

Kuvat: Ecobio Oy