Home » Yritysten päästölaskenta ja vastuullisuusraportointi Suomessa: Haasteet ja tulevaisuuden suunnitelmat

Yritysten päästölaskenta ja vastuullisuusraportointi Suomessa: Haasteet ja tulevaisuuden suunnitelmat

Vastuullisuus on noussut keskiöön yritystoiminnassa, ja osana sitä yritykset ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota päästöjen laskentaan ja niiden raportointiin. Finnwatch julkaisi 10.10.2023 raportin, Valistuneita arvauksia Yritysten päästölaskennan ja -raportoinnin puutteet, jossa tarkasteltiin Suomessa toimivien yritysten kohtaamia käytännön haasteita päästölaskennassa 

Päästölaskenta ja sen haasteet 

Finnwatchin tekemä tutkimus paljasti, että useat suuret suomalaiset yritykset ovat ryhtyneet raportoimaan päästöistään. Suurten yritysten kohdalla päästöjen raportointivelvoitus voi olla erityisen perusteltu sekä päästöjen suuruuden että resurssien puolesta. Tutkimuksessa havaittiin, että suurimpien yritysten päästöraportointi oli pääsääntöisesti kattavaa. Kuitenkin monilla oli vielä parantamisen varaa siinä, miten päästöjen kehitystä suhteutetaan päästövähennystavoitteisiin. 

Erityisesti scope 3 -päästöjen laskennassa yritykset kohtasivat haasteita. Näitä haasteita olivat muun muassa päästökertoimien valinta, pienempien päästölähteiden tunnistaminen ja tiedonkeruu sekä erilaisten mittaustietojen manuaalinen kerääminen. Lisäksi scope 3 -päästöjen laskentaan liittyi haasteita, kuten tuotekohtaisten päästölaskelmien saatavuuden puute ja luotettavan primääridatan hankkiminen arvoketjun eri toimijoilta. 

Ecobio auttaa asiakkaita kartoittamaan ja valitsemaan heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat päästökertoimet hyödyntäen sekä julkisia päästökerrointietokantoja että uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa hyödynnettäväksi osana päästölaskentaa. Etenkin soveltuvan primääridatan puuttuessa, on onnistuneen laskennan aikaansaamiseksi tärkeää tunnistaa parhaat mahdolliset vaihtoehtoiset datalähteet ja pystyä arvioimaan näiden luotettavuutta päästölaskennan näkökulmasta.  

Hiilijalanjälkilaskennan palvelumme sisältää aina ohjeistusta päästölaskennan käytännön toteutukseen liittyen, joten asiakkaamme saavat valmistuvan laskennan lisäksi myös paremman ymmärryksen aiheesta kokonaisuudessaan.  

Päästöraportoinnin merkitys 

Julkinen päästöraportointi on tärkeä väline sidosryhmille arvioida yritysten vaikutusta ilmastoon ja seurata niiden päästövähennysten etenemistä. Kuitenkin monet yritykset hyödyntävät laskennassaan luottamuksellisia tietoja, joita ei haluta jakaa julkisesti. Lisäksi maksullisten päästökerrointietokantojen lisenssisopimusten ehdot rajoittavat päästölaskennan yksityiskohtien, kuten laskennassa hyödynnettyjen päästökerrointen, jakamista ulkopuolisille tahoille. Tästä syystä hiilijalanjälkilaskennan tulosten yksityiskohtainen läpikäynti ja tulosten jakaminen voi olla käytännössä vaikeaa ja tämä vuorostaan voi heikentää päästöraportoinnin luotettavuutta ja vaikeuttaa sen arviointia sidosryhmien näkökulmasta. 

GHG-protokolla eli Greenhouse Gas protokolla on kansainvälisesti käytetyin menetelmä kasvihuonepäästöjen mittaamiseen ja raportointiin. Menetelmän mukaisesti päästöt jaetaan kolmeen eri luokkaan: Scope 1, Scope 2 ja Scope 3. GHG-protokolla ottaa huomioon sekä yrityksen toimintaan liittyvät suorat että epäsuorat päästölähteet ja soveltuu sellaisenaan hyödynnettäväksi mm. osana CSRD:kestävyysraportointidirektiivin mukaista vastuullisuusraportointia ja määriteltäessä Science Based Targets-aloitteeseen liittyvää päästövähennystavoitetta. 

Suositukset yrityksille ja päästölaskennan parantaminen 

Seuraavien suositusten avulla voit parantaa päästölaskentaa ja vastuullisuusraportointia: 

  1. Kaikkien yritysten tulee olla selvillä arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöistä. 
  2. Päästölaskennassa tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään tarkkuuteen ja kattavaan läpinäkyvyyteen. 
  3. Jos jotain tietoa ei pystytä tarjoamaan, siitä tulee perusteluineen kertoa avoimesti. 
  4. Kattava päästöraportointi tulee suhteuttaa päästövähennystavoitteen etenemiseen. 
  5. Yritykset voivat harkita scope 3 -päästöjen laskennan tehostamista yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kanssa. 

Tulevaisuuden suunnitelmat 

Suomi on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että yritysten on tehostettava päästövähennystoimiaan ja parannettava päästöraportointiaan. Samalla EU Taxonomy, CSRD ja SBTi tuovat uusia sääntöjä ja vaatimuksia vastuullisuusraportointiin. 

Tulevaisuuden suunnitelmat voivat sisältää: 

  1. Investoinnit uusiin teknologioihin ja prosesseihin päästöjen vähentämiseksi. 
  2. Laajemman yhteistyön muiden yritysten ja sidosryhmien kanssa. 
  3. Sisäisen päästölaskennan parantamisen ja tiedonkeruun automatisoinnin. 
  4. Päästöraportoinnin ulottamisen myös scope 3 -päästöihin ja vaikutusten arviointiin. 
  5. Osallistuminen alan keskusteluihin  

Yritykset, jotka ovat edelläkävijöitä vastuullisuusraportoinnissa ja päästövähennystoimissa, voivat hyötyä sekä maineensa että kilpailuetunsa näkökulmasta. Samalla ne ovat myös osa ratkaisua ilmastokriisiin. 

Kestävän liiketoiminnan edistäminen 

Päästölaskenta ja vastuullisuusraportointi ovat keskeisiä aiheita yrityksille, jotka pyrkivät edistämään kestävää liiketoimintaa. Suomalaiset yritykset ovat ottaneet askelia oikeaan suuntaan, mutta haasteita on vielä voitettavana. Parempi päästölaskenta ja avoin raportointi ovat avainasemassa kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta. 

Ecobio tarjoaa palveluita sekä hiilijalanjälkilaskennan toteuttamiseen että päästölaskentatulosten tulkintaan ja mahdollisiin laskentaa seuraavien käytännön toimenpiteiden suunnitteluun mm. erilaisten tiekarttamallinnusten avulla. Tavoitteenamme on aina lisätä asiakkaidemme ymmärrystä päästölaskennan periaatteista ja auttaa heitä siten kehittämään ja tarkentamaan hiilijalanjälkilaskentaa ajatellen tulevien vuosien tarpeita huomioiden lisääntyvän sääntelyn ja toimintaympäristön tuomat vaatimukset.

Lue lisää palveluistamme!