Home » Hallituksen esitys uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupakäsittelystä

Hallituksen esitys uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupakäsittelystä

Hallitus on antanut 22.10.2020 esityksen 187/2020 laista uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupakäsittelylle. Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön RED II -direktiivi, joka täytyy saattaa kansallisesti voimaan 30.6.2021 mennessä. Laissa säädetään hallituksen esityksen mukaisesti kansallisesta yhteyspisteviranomaisesta sekä lupakäsittelyn määräajoista. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyä sähköisen asioinnin kautta ja mahdollistaa myös kattava neuvontapalvelu luvan hakijalle.

Hallituksen esityksen mukaan lakia sovelletaan uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen) tuotantoon sekä biokaasua tuottavassa laitoksessa mädätteen käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Soveltamisalaan eivät kuuluisi uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen) tuottamiseen tarvittavan raaka-aineen kasvatus, valmistus, käsittely, varastointi ja kuljetus.

Ehdotuksen mukaan määräaika lupakäsittelylle on kaksi vuotta ja yksi vuosi, kun kyse on tuotantokapasiteetiltaan alle 150 kW:n tuotantolaitoksesta, tai toiminnan muutoksesta. Määräaikaa voidaan pidentää poikkeuksellisten olosuhteiden takia. Määräajan laskeminen alkaa lupahakemuksen vireillepanosta ja päättyy päätöksen tiedoksiantoon. Lupakäsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toiminnan lupia: ympäristölupaa tai -ilmoitusta, vesilupaa, kemikaaliturvallisuuslupaa tai -ilmoitusta sekä erilaisia rakennus- ja toimenpidelupia. Kaikki tuotantolaitosta koskevat edellä mainitut luvat tulee käsitellä määräajassa. Lupakäsittely tehdään sähköisesti uuden Luvat ja valvonta -palvelun kautta, joka otettiin käyttöön syksyllä 2020.

Ehdotuksen mukaan laissa säädetään myös kansallisesta yhteyspisteviranomaisesta, joka neuvoo hakijaa lupakäsittelyn aikana. Viranomaisena tulee toimimaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021.

 

Tarvitseeko yrityksenne apua luvanhakuprosessiin? Ecobion asiantuntijoilla on vankka asiantuntemus ympäristö- ja kemikaalilainsäädännöstä sekä runsaasti kokemusta erilaisten tuotantolaitosten ympäristölupien laatimisesta. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

info@ecobio.fi

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Masi Mailammi

Kuva: Shutterstock

Lähteet: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200187