Home » ympäristölupa

Avainsana: ympäristölupa

Hallituksen esitys uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupakäsittelystä

Hallitus on antanut 22.10.2020 esityksen 187/2020 laista uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupakäsittelylle. Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön RED II -direktiivi, joka täytyy saattaa kansallisesti voimaan 30.6.2021 mennessä. Laissa säädetään hallituksen esityksen mukaisesti kansallisesta yhteyspisteviranomaisesta sekä lupakäsittelyn määräajoista. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyä sähköisen asioinnin kautta ja mahdollistaa myös kattava neuvontapalvelu luvan hakijalle.

Hallituksen esityksen mukaan lakia sovelletaan uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen) tuotantoon sekä biokaasua tuottavassa laitoksessa mädätteen käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Soveltamisalaan eivät kuuluisi uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen) tuottamiseen tarvittavan raaka-aineen kasvatus, valmistus, käsittely, varastointi ja kuljetus.

Ehdotuksen mukaan määräaika lupakäsittelylle on kaksi vuotta ja yksi vuosi, kun kyse on tuotantokapasiteetiltaan alle 150 kW:n tuotantolaitoksesta, tai toiminnan muutoksesta. Määräaikaa voidaan pidentää poikkeuksellisten olosuhteiden takia. Määräajan laskeminen alkaa lupahakemuksen vireillepanosta ja päättyy päätöksen tiedoksiantoon. Lupakäsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toiminnan lupia: ympäristölupaa tai -ilmoitusta, vesilupaa, kemikaaliturvallisuuslupaa tai -ilmoitusta sekä erilaisia rakennus- ja toimenpidelupia. Kaikki tuotantolaitosta koskevat edellä mainitut luvat tulee käsitellä määräajassa. Lupakäsittely tehdään sähköisesti uuden Luvat ja valvonta -palvelun kautta, joka otettiin käyttöön syksyllä 2020.

Ehdotuksen mukaan laissa säädetään myös kansallisesta yhteyspisteviranomaisesta, joka neuvoo hakijaa lupakäsittelyn aikana. Viranomaisena tulee toimimaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021.

 

Tarvitseeko yrityksenne apua luvanhakuprosessiin? Ecobion asiantuntijoilla on vankka asiantuntemus ympäristö- ja kemikaalilainsäädännöstä sekä runsaasti kokemusta erilaisten tuotantolaitosten ympäristölupien laatimisesta. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

info@ecobio.fi

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Masi Mailammi

Kuva: Shutterstock

Lähteet: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200187

 

Ympäristölupavelvollisten vuosiraportointi kuluttaa resursseja

ympäristölupa jalostamo vuosiraportointi

Ympäristövelvollisten vuosiraportointi

Suomen lainsäädännön mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan joko ympäristönsuojelulain mukainen lupa tai niistä täytyy tehdä erillinen ilmoitus viranomaiselle. Suomessa näitä ympäristölupavelvollisia toimijoita on yli 2000. Ympäristölupavelvollisten toimijoiden täytyy raportoida edellisvuoden toiminnan tiedot ympäristöluvan valvojalle, eli joko ELY-keskukselle tai kunnalliselle viranomaiselle aina 28. helmikuuta mennessä.  

Raportoinnin tulee pitää sisällään mm. tuotanto- tai käsittelymäärät, syntyneet jätteet, energian ja veden kulutuksen sekä tiedon onnettomuustilanteista ja ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Raportointi koostuu yleensä viranomaiselle toimitettavasta vapaamuotoisesta kirjallisesta raportista. Jos ELY-keskus valvoo toimintaa, yrityksen täytyy myös syöttää tiedot ympäristöhallinnon YLVA-palveluun. Raportin tietojen koonti voidaan yleensä aloittaa vasta tammikuussa, kun edellisvuoden tiedot ovat valmistuneet, joten raportointi kuluttaa huomattavasti yritysten resursseja tammi-helmikuussa.  

Ecobio tarjoaa apua vuosiraportointiin 

Vuosiraportointia ei tarvitse tehdä itse. Ecobio on vuosien ajan laatinut yritysten vuosiraportointeja, joten siihen on syntynyt vankka rutiini. Raportointiin käytettävä YLVA-järjestelmä on Ecobiolle hyvin tuttu, mikä säästää raportointiin käytettävää aikaa. YLVA-palvelun omalla sopimuspohjalla voi antaa konsultille valtuuden raportoida yrityksen tiedot. Varsinaista raporttia varten Ecobio laatii toimitetun datan perusteella taulukot ja kuvaajat, sekä varmistaa, että raportti täyttää ympäristölupien vaatimukset. Ecobio myös toimittaa raportin määräajassa kaikille asianosaisille. Varsinkin jätekirjanpidon erittely ja jätteiden jätekoodit (EWC) voivat aiheuttaa päänvaivaa, joten kokeneen kumppanin apua kannattaa hyödyntää. 

Hyödyntämällä asiantuntijaa vuosiraportoinnin tekemisessä varmistat, että vuosiraportti tulee tehtyä oikein heti ensimmäisellä kerralla, aikataulun mukaisesti ja resursseja säästäen.  

Ota yhteyttä 

Vuosiraportointiin kannattaa valmistautua hyvissä ajoin. Ecobiolta voi kysyä lisätietoja ja tarjousta vuosiraportoinnin hoitamisesta. Lisätietoja ympäristölupien vuosiraportoinnista antaa johtava konsultti Masi Mailammi.

 

Masi Mailammi EcobioYhteystiedot:

Masi Mailammi, Johtava konsultti, Ecobio Oy

masi.mailammi@ecobio.fi

puh. 044 550 5385

 

Saattaisit olla kiinnostunut:

Ympäristölupa pähkinäkuoressa

Hallitus antanut esitykset lupamenettelyiden sujuvoittamiseksi

Laki ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta

ympäristöllisten lupamenettelyiden

Eduskunta on säätänyt lain eräiden ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta (764/2019).

Lain avulla on tarkoitus sovittaa yhteen ja sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä. Lain tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden lupa-asiointia ja kehittää lupamenettelyä kohti sähköistä yhden luukun kautta toimivaa palvelua. Yhteensovittamisen avulla eri lupahakemusten käsittelyvaiheet tapahtuvat yhtä aikaa ja hankkeen keskeiset lupa-asiat voidaan hoitaa yhdellä kerralla.

Lakia sovelletaan, mikäli hanke edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, vesilain mukaisen luvan tai maa-aineslain mukaisen ainesten ottamisluvan. Lupaprosessissa on mahdollista hyödyntää yhteensovittamista, mikäli hankkeelle haetaan edellä mainittujen lupien lisäksi luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaisia lupia.

Mikäli hakija tahtoo, voidaan lupamenettelyt pitää myös erillään tai päättää yhteensovittamista käytettävän vain osassa hankkeen lupa-asioita. Yhteensovittamisen suorittaa aluehallintovirasto, mikäli kyseessä on vesilain mukainen tai muuten sen ratkaistava lupakäsittely. Muissa tapauksissa yhteensovittava taho on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lain on määrä tulla voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

 

Ecobio Manager pitää yrityksesi lainsäädännön muutosten tasalla ja Ecobion asiantuntijat auttavat sinua ympäristölupa-asioissa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450

Seitsemän askelta onnistuneeseen perustilaselvitykseen

Direktiivilaitoksen ympäristölupahakemusmenettelyyn voi liittyä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys.

Ympäristöluvan päivittämisen tai uuden ympäristöluvan hakemisen yhteydessä voi tulla tarve laatia perustilaselvitys. Kaikkien direktiivilaitosten tulee arvioida perustilaselvityksen tarpeellisuus. Velvollisuus laatia varsinainen perustilaselvitys koskee direktiivilaitoksia, joiden toiminnassa käytetään, varastoidaan, tuotetaan tai muodostuu vaarallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Perustilaselvitys on lupa- ja laitoskohtainen.

Perustilaselvityksen tavoitteena on maaperän ja pohjaveden suojelu. Direktiivilaitoksen toiminnan päätyttyä alueen maaperä ja pohjavesi tulee palauttaa perustilaan eli merkityksellisiä vaarallisia aineita ei saa esiintyä maaperässä tai pohjavedessä merkittävästi enempää kuin perustilaselvityksen laatimishetkellä. Perustilaselvityksen avulla pystytään tarvittaessa osoittamaan, että alueen tila ei ole merkittävästi muuttunut riittävien suojelutoimenpiteiden ansiosta eikä jatkotoimenpiteisiin ole tarvetta ryhtyä. Huolella yhteistyössä asiantuntijan kanssa laadittu perustilaselvitys on aina toiminnanharjoittajan etu, sillä puutteellisesti tehty selvitys saattaa johtaa arvaamattomiin jälkikustannuksiin.

Näin laadit onnistuneen perustilaselvityksen

Asiantuntija määrittelee yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa perustilaselvityksen tarpeellisuuden sekä laajuuden perustuen laitosalueen toimintahistoriaan, mahdollisiin päästölähteisiin sekä alueen ympäristöolosuhteisiin seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Kaikki laitosalueen toimintaan liittyvät vaaralliset aineet tunnistetaan ja niiden mahdollisuus päästä maaperään tai pohjaveteen arvioidaan.

 • Jos nämä aineet voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista, määritellään ne merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi ja perustilaselvitys koskee näitä aineita.
 • Jos laitoksen toiminnassa ei tunnisteta olevan yhtään merkityksellisiä vaarallisia aineita, niin perustilaselvitystä ei ole tarpeellista tehdä.

2. Historia- ja laitosalueen tietojen perusteella selvitetään, voiko merkityksellisiä vaarallisia aineita esiintyä laitosalueen maaperässä tai pohjavedessä.

 • Laitosalueella saattaa esiintyä muita kuin nykyisen toiminnan kannalta merkityksellisiä vaarallisia aineita, jolloin myös näiden havaitseminen on toiminnanharjoittajan kannalta edullista.
 • Selvitys kattaa laitosalueen ja sen lähialueiden aiemman toiminnan mahdollisimman pitkältä aikaväliltä.

3. Laitosalueen ympäristöolosuhteet ja aineiden ominaisuudet selvitetään, jotta merkityksellisten vaarallisten aineiden esiintyminen ja kulkeutuminen maaperässä ja pohjavedessä voidaan arvioida.

4. Alueen historiatietojen ja alueen nykyisten ympäristöolojen perusteella kootaan laitosaluetta kuvaava käsitteellinen malli, jossa havainnollistetaan merkityksellisten vaarallisten aineiden esiintymistä ja mahdollista kulkeutumista maaperässä ja pohjavedessä.

 • Malli kattaa sekä nykyiset että mahdolliset tulevat päästöt.

5. Edellisissä vaiheissa koottujen tietojen riittävyys perustilan määrittämiseksi arvioidaan.

 • Jos koottujen tietojen katsotaan olevan riittäviä perustilan määrittämiseksi, laaditaan niiden pohjalta perustilaselvitys.
 • Jos koottujen tietojen ei katsota olevan tarpeeksi kattavia tai ajantasaisia, täydennetään tietoja ympäristöteknisellä tutkimuksella.

6. Laitosalueella tehdään tarpeen mukaan edellisissä vaiheissa koottuja tietoja täydentävä ympäristötekninen tutkimus.

 • Ympäristötekninen tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtaisesti huomioiden alueen historia, ympäristöolosuhteet sekä laitoksen tekniset ratkaisut.
 • Näytteenoton tutkimussuunnitelma on hyvä antaa viranomaisen (ELY-keskus) nähtäville ennen tutkimuksen suorittamista, jotta näytteenottoja ei tarvitse myöhemmin viranomaisen vaatimuksesta täydentää.
 • Edustava, ajantasainen kohdetutkimus on yleensä luotettavin tapa arvioida maaperän ja pohjaveden tilaa.

7. Perustilaselvityksessä kootaan yhteen kaikki edellisissä vaiheissa kerätyt tiedot.

 • Raportissa esitetään laitosalueen maaperän ja pohjaveden perustila sekä tiedot, joihin tilan määrittäminen perustuu.
 • Perustilaraportti on julkinen, mutta tarpeen mukaan salassa pidettävät aineet ja niitä koskevat tiedot voidaan raportoida julkisesta raporista erillään.

Asiantuntijamme auttavat onnistumaan

Vaikka perustilaselvityksen tekemiselle löytyy selkeät suuntaviivat, niin jokainen selvitys on kuitenkin aina yksilöllinen. Onnistuneen perustilaselvityksen tekeminen vaatiikin vahvaa asiantuntijaosaamista ja kokemusta perustilaselvitysten tekemisestä. Tiivis yhteistyö asiantuntijan kanssa on olennaista, jotta toiminnanharjoittajan tarpeet ja viranomaisten vaatimukset kohtaavat. Asiantuntija myös varmistaa, että toiminnanharjoittaja välttyy turhilta lisäaskelilta prosessin aikana.

Meillä Ecobiolla on runsaasti kokemusta perustilaselvityksistä sekä muista ympäristölupa-asioista. Autamme niissä mielellämme. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa:

Masi Mailammi, FM

Johtava konsultti

masi.mailammi@ecobio.fi

tai puh. 020 756 9453.

Lue lisää: Toimipaikoille vaatimustenmukaisuutta