Home » Ympäristölupahakemus – sinun oppaasi

Ympäristölupahakemus – sinun oppaasi

Miten ympäristölupahakemus tehdään? Ympäristölupa on viranomaisen antama päätös, joka mahdollistaa ympäristöä mahdollisesti haittaavan toiminnan. Ympäristöluvasta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Luvan myötää joko aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelulaissa säädetään, milloin toiminnalla täytyy olla ympäristölupa. Luvanvaraisuuteen vaikuttaa suunnitellun toiminnan lisäksi myös toiminnan sijainti, ympäristövaikutuksen kohde ja naapurit. Esim. tietty toiminta on aina luvanvaraista luokitellulla pohjavesialueella, mutta ei välttämättä sen ulkopuolella. Myös haitan aiheuttaminen naapurille saattaa vaatia ympäristölupaa. Jos luvanvaraisuudesta ei ole varmuutta, kunnalta tai ELY-keskukselta voi kysyä luvan tarpeen arviointia. Ympäristöluvan täytyy olla voimassa, jotta lupaa edellyttävä teollinen toiminta on lain ja vaatimusten mukaista.

Ympäristöluvassa määritetään sallittu toiminta ja sen lupaehdot. Toiminnanharjoittajan täytyy noudattaa lupamääräyksiä, jotka voivat liittyä mm. toiminta-aikoihin, päästöihin ympäristöön tai haittojen lieventämistoimien soveltamiseen. ELY-keskus valvoo AVI:n antamia ja kunta valvoo antamiaan lupapäätöksiä. Toiminnanharjoittajan täytyy raportoida lupapäätöksen noudattamisesta valvovalle viranomaiselle. Mikäli lupamääräyksiä ei noudateta, valvova viranomainen voi antaa kehotuksia toimenpiteille ja tarvittaessa uhkasakkoja. Ympäristölupa voidaan myös rauettaa, mikäli sen lupamääräyksiä toistuvasti rikotaan.

Ympäristölupahakemus – eli lupaprosessi

Ympäristöluvan hakeminen eli lupaprosessi kestää pitkään. Lupaprosessi sisältää lupahakemuksen laadinnan ja tarvittaessa täydennykset, lupahakemuksen kuulutuksen, vastineen antamisen ja lupaharkinnan. Lupaprosessi kestää usein 6-12 kk, mutta myös pitempi käsittelyaika on mahdollinen. Tämän jälkeen lupaviranomainen antaa lupapäätöksen, josta voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO). Oikeusprosessi kestää yleensä 1-1,5 vuotta. Tämän jälkeen päätöksestä voi vielä hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jossa asiaan voidaan käsitellä 1-2 vuotta. Kaikille valituksille ei myönnetä valituslupaa KHO:hon.

Jokainen lupapäätös ja toiminta ovat yksilöllisiä, joten asiantuntijan apu lupaprosessissa ja ympäristöluvan lupaehtojen noudattamisessa on erittäin hyödyllistä. Asiantuntijan avulla lupaprosessi ja luvan mukainen toiminta on sujuvaa ja toiminnalle saadaan sellainen lupa, joka ei rajoita toimintaa. Meillä on Ecobiolla kymmenien vuosien kokemus erilaisista ympäristölupamenettelyistä, joten kokemuksesta tiedämme, mitä luvittaja pitää tärkeänä ja minkälaisia selvityksiä vaaditaan. Mikäli tarvitset apua ympäristölupiin liittyvissä asioissa, ympäristötiimimme on valmis auttamaan.

Ota yhteyttä: