Home » Ympäristölupa – kaikki mitä sinun tulee tietää

Ympäristölupa – kaikki mitä sinun tulee tietää

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain (527/2014)  mukainen lupa, jota tarvitaan, kun tietty toiminta voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Luvan tarve määritellään tarkemmin lain 27 §:ssä. Suurin osa luvanvaraisista toiminnoista on määritetty lain liitteessä 1, mutta joskus tarvitaan myös tapauskohtaista harkintaa.  

Luvanvaraisuuteen vaikuttaa suunnitellun toiminnan lisäksi myös toiminnan sijainti, ympäristövaikutuksen kohde ja naapurit. Esim. tietty toiminta on aina luvanvaraista luokitellulla pohjavesialueella, mutta ei välttämättä sen ulkopuolella. Myös haitan aiheuttaminen naapurille saattaa vaatia ympäristölupaa. Jos luvanvaraisuudesta ei ole varmuutta, kunnalta tai ELY-keskukselta voi kysyä luvan tarpeen arviointia. 

Jos toiminta ei vaadi ympäristölupaa, se saattaa silti olla ilmoituksen tai rekisteröinnin varaista. Toiminnasta täytyy siis tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta se on tiedossa. Myös ilmoituksen ja rekisteröinnin varaisesta toiminnasta säädetään ympäristönsuojelulaissa, ja toiminnot on esitetty tarkemmin lain liitteissä 2 ja 4.  

Ympäristölupa – miten sitä haetaan? 

Ympäristölupa haetaan joko kunnalta tai aluehallintovirastolta (AVI). Kunnan ympäristöasioita hoitaa usein kuntaliittymän viranomainen tai joidenkin pienien kuntien tapauksessa toinen kunta. Nyrkkisääntönä kunnalla on toimivalta pienien hankkeiden osalta, kun taas suuremmat toimijat kuuluvat AVI:n vastuulle. Jos hankkeeseen liittyy vaikutuksia vesistöihin tai vaikutukset ulottuvat useamman kunnan alueelle, luvittajana on aina AVI. Tarkemmin kunnan ja AVI:n toimivallasta säädetään ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) ensimmäisessä luvussa. 

Lupaprosessi ja -päätös

Lupaprosessi sisältää lupahakemuksen laadinnan ja tarvittaessa täydennykset, lupahakemuksen kuulutuksen, vastineen antamisen ja lupaharkinnan. Lupaprosessi kestää usein 6-12 kk, mutta myös pitempi käsittelyaika on mahdollinen.  

Tämän jälkeen lupaviranomainen antaa lupapäätöksen, josta voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO). Oikeusprosessi kestää yleensä 1-1,5 vuotta. Tämän jälkeen päätöksestä voi vielä hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jossa asiaan voidaan käsitellä 1-2 vuotta. Kaikille valituksille ei myönnetä valituslupaa KHO:hon.  

Lupaprosessi kannattaa aloittaa neuvottelemalla luvittajan kanssa. Tällä varmistetaan sujuva lupaprosessi ja lupahakemuksessa voidaan huomioida luvittajan haluamat asiat. Samalla käydään läpi mitä erillisselvityksiä lupahakemuksessa edellytetään. Lupaviranomainen kysyy lupahakemuksen jättämisen jälkeen vielä täydennyksiä, jotka täytyy toimittaa määräajassa. Kun lupaviranomainen on tyytyväinen lupahakemukseen, se kuulutetaan.  

Direktiivilaitoksen lupamenettely

Mikäli kyseessä on direktiivilaitoksen lupamenettely, lupaprosessi on tiukempi. Direktiivilaitokset on määritelty YSL:n liitteen 1 taulukossa 1 ja ne ovat EU:n teollisuuspäästödirektiivin (IED) mukaisia toimintoja. Direktiivilaitoksen lupamenettelyssä edellytetään mm. maaperän ja pohjaveden perustilaselvitystä, BAT-selvitystä (parhaan käyttökelpoisen tekniikan selvitys) sekä energiantehokkuuteen liittyviä tietoja. Direktiivilaitoksen toiminnan luvittaa aina AVI.  

Ympäristölupa – kuulutus ja lausunnot

Kuulutuksella tarkoitetaan julkista kuulemista, jossa lupahakemuksen asiakirjat asetetaan nähtäville ja niistä pyydetään lausunnot asianosaisilta viranomaisilta, kuten ELY-keskukselta, Tukesilta ja pelastuslaitokselta. Myös yksityishenkilöt saavat jättää hakemuksesta mielipiteitä, vaikka eivät olisi asianosaisia. Kuulutusaika kestää 30 päivää, jonka jälkeen viranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet. Ne toimitetaan hakijalle, jolle varataan mahdollisuus antaa vastine.  

Vastineen jälkeen lupaviranomainen siirtyy lupaharkintaan ja tekee päätöksen ympäristöluvasta. Yleensä toiminnalle myönnetään ympäristölupa ja toiminnan mahdollisia ympäristövaikutuksia rajoitetaan ympäristöluvan määräyksillä. On kuitenkin tärkeää huomioida, että mikäli ympäristövaikutukset ovat poikkeuksellisen suuret, niitä ei pystytä riittävästi ennaltaehkäisemään tai tarvittavia tietoja ei ole toimitettu, lupa voi jäädä myöntämättä. Viranomainen pyrkii näin varmistamaan, että toiminta on linjassa ympäristönsuojelulain tavoitteiden kanssa.

Valitusmahdollisuudet ja niiden vaikutukset

Luvasta (sekä luvan myöntämättä jättämisestä) voi valittaa. Valituksen voi kohdistaa koko lupapäätökseen tai tiettyihin lupamääräyksiin. Onkin tavallista, että lupahakemuksesta valittaa sekä naapurit että toiminnanharjoittaja, joista jälkimmäisen valitus yleensä kohdistuu liian tiukkoihin lupamääräyksiin.  

Lupapäätöksestä valittaminen voi viivästyttää lupapäätöksen lainvoimaisuutta useita vuosia. Lupahakemuksessa voi kuitenkin hakea aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Tämä tarkoittaa, että toiminta voidaan käynnistää, vaikka lupapäätös ei olisikaan lainvoimainen. Toiminnanharjoittajan täytyy antaa tässä tapauksessa vakuus luvan valvojalle. Vakuudella varmistetaan, että ympäristö saadaan palautettua vakuuden avulla ennalleen, mikäli toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumista eikä ympäristölupa saa lainvoimaa. Vakuus voi olla kymmeniä tai satoja tuhansia euroja, riippuen toiminnan laajuudesta.   

Etusijamenettely vihreän siirtymän hankkeissa

Lupaprosessi voi saada etusijamenettelyn, mikäli kyseessä on vihreään siirtymään liittyvä hanke. AVI myöntää etusijan vihreän siirtymän hankkeiden ympäristölupahakemuksille ja vesilupahakemuksille, mikäli AVI-käsittelylain (898/2009) 2 a §:n vaatimukset täyttyvät. Lupaprosessi on siis nopeampi kuin muiden, ei vihreää siirtymää edistävien hankkeiden lupamenettely.  

Lupapäätöksen myöntämisen jälkeen lupaprosessi on ohi, mikäli valitusta ei tehdä. Tällöin lupa on voimassa ja toiminnanharjoittajan täytyy noudattaa sen lupaehtoja. Alueellinen ELY-keskus valvoo AVI:n myöntämiä ympäristölupia ja kunnan/kuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomainen kunnan myöntämiä lupia. Toiminnanharjoittajan täytyy raportoida toiminnastaan valvojalle vuosittain sähköisen järjestelmän kautta. Lisäksi valvoja tekee tarkastuskäyntejä ja on tarvittaessa yhteydessä mm. toiminnasta tulleiden valitusten johdosta.  

Jokainen ympäristölupahakemus ja toiminta on yksilöllistä, joten asiantuntijan apu lupaprosessissa on erittäin hyödyllistä. Asiantuntijan avulla lupaprosessi on sujuvaa ja toiminnalle saadaan sellainen lupa, joka ei rajoita toimintaa. Meillä on Ecobiolla kymmenien vuosien kokemus erilaisista ympäristölupamenettelyistä, joten kokemuksesta tiedämme, mitä luvittaja pitää tärkeänä ja minkälaisia selvityksiä vaaditaan. Mikäli tarvitset apua ympäristölupiin liittyvissä asioissa, ympäristötiimimme on valmis auttamaan. 

Ota yhteyttä: