Home » ympäistölupa

Avainsana: ympäistölupa

Ympäristölupa pähkinäkuoressa

ympäristölupa

Mikä on ympäristölupa?

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jota vaaditaan toiminnalta, mikäli sillä voi olla ympäristövaikutuksia. Ympäristönsuojelulain liitteessä on nimetty kaikki toiminnat, joilta lupa vaaditaan. Viranomainen voi kuitenkin vaatia toiminnalta ympäristölupaa myös tapauskohtaisesti. Aina ennen pienemmänkin teollisen toiminnan aloittamista onkin syytä varmistaa esim. kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, onko ympäristölupa tarpeen.

Luvan myöntää kunta tai AVI

Lupahakemus jätetään ennen toiminnan aloittamista joko kunnalle tai alueelliselle Aluehallintovirastolle (AVI). Kunta myöntää pienempien toimijoiden ja AVI suurempien toimijoiden ympäristöluvat. Ympäristönsuojeluasetuksessa on kerrottu tarkemmin kuntien ja AVI:n vastuunjaosta. Kunta myös valvoo myöntämiään lupia, kun AVI:n myöntämiä lupia valvoo alueellinen ELY-keskus. Valvova viranomainen tekee myös päätöksen ympäristöluvan muuttamisen tai tarkastamisen tarpeesta. Lupa voidaan velvoittaa muutettavaksi esim. toiminnan muuttuessa tai kasvaessa.

Ympäristölupa – prosessi voi kestää jopa useita vuosia

Lupahakemuksen käsittely voi kestää pitkään, joten lupaprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin. Lupaprosessia voi nopeuttaa järjestämällä ennakkoneuvottelun lupaviranomaisen kanssa, mikä helpottaa tiedonvaihtoa. Lisäksi uusiutuvan energian hankkeille on luotu etusijamenettely eli tällaiset hankkeet voivat päästä nopeamman käsittelyn piiriin.Kun tarvittavat tiedot ovat kasassa, lupahakemus jätetään viranomaiselle, joka pyytää haluamiaan täydennyksiä. Kun kattavat tiedot on saatu, lupahakemus kuulutetaan eli siitä tiedotetaan julkisesti ja pyydetään lausunnot asianomaisilta tahoilta. Lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen on varattava vähintään 30 päivää. Lupaviranomainen varaa vielä toiminnanharjoittajalle mahdollisuuden antaa vastine lausuntojen johdosta. Tämän jälkeen viranomainen tekee päätöksen ympäristöluvan myöntämisestä. Lähtökohtaisesti toiminnalle myönnetään ympäristölupa ja sen ympäristövaikutuksia rajoitetaan lupamääräyksillä. Lupa voidaan jättää myös myöntämättä liiallisten ympäristövaikutusten takia, tai jos AVI ei ole saanut pyytämiään tietoja toiminnasta. Lupapäätös saa lain voiman 30 päivää sen myöntämisen jälkeen, jos päätöksestä ei ole valitettu.

Lupahakemukseen tulee sisällyttää tarkat tiedot toiminnasta. Tarvittavien selvitysten määrä riippuu teollisuudenalasta sekä toiminnan laajuudesta. Toiminnat luokitellaan ympäristönsuojelulaissa kahteen luokkaan: direktiivilaitokset ja muut laitokset. Direktiivilaitokset ovat EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisia laitoksia, joiden lupamenettely on tiukempi. Direktiivilaitoksen lupahakemukseen kuuluvat mm. maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan selvitys (BAT-selvitys).

Asiantuntija-avulla takaat sujuvan ympäristölupaprosessin

Lupaprosessi voi olla toiminnanharjoittajalle haastava, sillä viranomainen voi pyytää hyvin tarkkoja selvityksiä toiminnan ympäristövaikutuksista tai ympäristön nykytilasta. Näitä voivat olla mm. kemikaalien kulkeutumiseen, pohjaveden virtaussuuntiin, melun leviämiseen tai onnettomuusriskin arviointiin liittyvät selvitykset. Varsinkin direktiivilaitoksen perustila- ja BAT-selvitys vaativat vahvaa asiantuntijaosaamista.

Jokaisen toimipaikan ympäristölupahakemus on aina yksilöllinen. Asiantuntijan konsultointi lupaprosessissa säästää aikaa ja resursseja, sekä auttaa onnistumaan paremmin. Ecobiolla on paljon kokemusta ja laaja-alaista osaamista lähes kaikilta teollisuudenaloilta. Mikäli tarvitset apua ympäristölupiin liittyvissä asioissa, ympäristötiimimme auttaa niissä mielellään.

Lisätietoja:

Masi Mailammi

Ympäristökonsultti & projektipäällikkö

puh. 020 756 2300

masi.mailammi@ecobio.fi