Home » Hulevesien hallintaan ja päästöjen vähentämiseen tarjolla rahoitusta

Hulevesien hallintaan ja päästöjen vähentämiseen tarjolla rahoitusta

Hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden vähentämiseksi on tarjolla valtakunnallista rahoitusta. Rahoitus on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja sitä voivat hakea yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Tukea on tarjolla yhteensä 2 miljoonaa euroa ja sitä voi hakea 25.11.2020―29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Hulevesiksi kutsutaan rakennetuille pinnoille kertyviä sade- ja sulamisvesiä. Niiden mukana vesistöihin huuhtoutuu haitallisia aineita, jotka heikentävät vesistöjen tilaa ja vähentävät niiden viihtyisyyttä. Hulevesien parempi hallinta parantaa vesistöjen virkistysarvoa kaupunki- ja taajama-alueilla, lisää ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta sekä auttaa kaupunkialueita sopeutumaan kuivuuteen ja tulviin paremmin.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman tarjoaman hankehaun avulla etsitään kustannustehokkaita keinoja, joilla rajoitetaan haitallisten aineiden pääsyä vesistöihin. Keinot voivat olla joko päästöjä ennaltaehkäiseviä tai ne voivat liittyä vesien käsittelyyn. Erityisesti toivotaan ideoita erilaisiin uusiin hulevedenkäsittelymenetelmiin ja -tekniikoihin, joita ei ehkä aiemmin ole Suomessa kokeiltu. Myös rakennustyömaiden ja teollisuusalueiden parempaan hulevesihallintaan toivotaan ehdotuksia. Tietämyksen ja viestinnän lisääminen sekä kaavoituksen tehostaminen ovat myös hallintakeinoja, joihin rahoitusta aiotaan myöntää.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla Suomesta halutaan tehdä maailman tehokkain vesiensuojelija. Ohjelman avulla pyritään vähentämään maatalouden ravinnepäästöjä ja tehostamaan vesitalouden hallintaa maa- ja metsätaloudessa. Ohjelman rahoituksella myös kunnostetaan vesistöjä, kehitetään kaupunkivesien hallintaa, saneerataan ympäristölle vaarallisia hylkyjä ja rahoitetaan aiheeseen liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä. Näiden toimien kautta parannetaan vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luodaan mahdollisuuksia kokeilla uusia menetelmiä vedenlaadun parantamiseksi.

 

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja ympäristöriskien vähentäminen yritystoiminnassa ovat Ecobion keskeisiä tavoitteita. Ota meihin yhteyttä ja kysy, miten voisimme auttaa yritystänne saavuttamaan ympäristötavoitteensa!

info@ecobio.fi

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Mai Kärppä

Kuva: Shutterstock

Lähteet: https://ym.fi/vedenvuoro

https://www.ely-keskus.fi/kaupunkivesien-hallinnan-ja-haitallisten-aineiden-vahentamisen-avustushaku-hulevedet