Home » Mitä tarkoittaa EPD?

Mitä tarkoittaa EPD?

Mikä on EPD:n merkitys? EPD tarkoittaa ympäristötuoteselostetta (Environmental Product Declaration), joka on standardoitu dokumentti tuotteen tai palvelun ympäristövaikutusten raportoimiseksi. EPD voi kattaa yksittäisen tuotteen tai esimerkiksi samankaltaisten tuotteiden tuoteryhmän. EPD:ssä esitetyt tulokset laaditaan elinkaariarvioinnilla (Life Cycle Assessment, LCA) ja se antaa luotettavaa, varmennettua tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista. LCA:ssa analysoidaan tuotteen elinkaari raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen ja käytöstä kierrätykseen. EPD sisältää tietoja muun muassa energian ja veden käytöstä, päästöistä ilmakehään ja vesistöihin sekä jätteen syntymisestä, auttaen hahmottamaan tuotteen kokonaisvaltaisen ympäristövaikutuksen. EPD on julkinen dokumentti, joka voidaan julkaista valitussa EPD-julkaisujärjestelmässä. Esimerkki valmiista EPD:stä löytyy täältä. 

Mihin EPD:tä voi käyttää? 

EPD:n avulla voidaan vertailla eri tuotteiden ympäristövaikutuksia ja se edistää kestävän kehityksen tavoitteita tarjoamalla läpinäkyvää tietoa tuotteen elinkaaren aikaisista päästöistä ja resurssien käytöstä. EPD:n avulla yrityksesi voi parantaa läpinäkyvyyttä ympäristövaikutustensa suhteen, osoittaa tuotteen tai tuoteryhmän ympäristöystävällisyyttä ja tunnistaa mahdollisuuksia ympäristövaikutusten vähentämiseen tuotantoketjussa. EPD:ssä esitetyt tulokset siis ohjaavat yrityksiä kehittämään ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita. EPD on hyödyllinen työkalu B2B-kaupankäynnissä ja julkisissa hankinnoissa, sillä EPD auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista ja vastaamaan asiakkaiden ja sidosryhmien kasvaviin ympäristötietoisuuden vaatimuksiin. 

Miten EPD laaditaan? 

EPD:n laadinta alkaa tuotteen tai tuoteryhmän elinkaariarvioinnilla (LCA). LCA:ssa seurataan standardoituja menetelmiä, kuten ISO 14040/-44 ja ISO 14025 standardeja. Rakennustuotteiden kohdalla arviointia ohjaa lisäksi standardi EN 15804. Lisäksi LCA:ssa seurataan valitun EPD-julkaisujärjestelmän yleisiä ohjeita ja tuoteryhmäsääntöjä (PCR). LCA:sta luodaan taustaraportti, jossa esitetään laajemmin EPD:n tulosten taustalla olevan arvioinnin tavoite, rajaus, laskennan kulku, tulokset ja niiden tulkinta. EPD tiivistää nämä tiedot julkiseksi dokumentiksi. Lopuksi EPD ja taustaraportti verifioidaan riippumattoman, kolmannen, osapuolen toimesta, jotta tulosten laadulle ja luotettavuudelle saadaan varmennus. Tämä prosessi varmistaa, että EPD on vertailukelpoinen muiden samankaltaisten tuotteiden kanssa ja että se täyttää mainitut kansainväliset standardit. EPD:n voimassaoloaika on yleensä viisi vuotta, jonka jälkeen se uusitaan relevanssin ja luotettavuuden säilyttämiseksi. Uuden EPD:n laadinta vie muutamia kuukausia riippuen työn laajuudesta. Aiemmin laaditun EPD:n päivittäminen sujuu tätä nopeammin. EPD:n päivittäminen tulee ajankohtaiseksi voimassaoloajan umpeutuessa tai jos tuotteen tuotantoketjussa tai -prosesseissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat LCA-tuloksiin. 

Yhteenvetona, EPD on investointi yrityksen ympäristövastuullisuuteen ja voi tuoda merkittäviä etuja niin markkinoinnissa kuin tuotekehityksessäkin. EPD:n avulla yritykset voivat viestiä avoimesti ympäristövaikutuksistaan ja osoittaa sitoutumistaan kestävän kehityksen periaatteisiin.