Home » Mikä on ETS2 päästökauppajärjestelmä?

Mikä on ETS2 päästökauppajärjestelmä?

ETS2 on polttoaineen jakeluun kohdistuva päästökauppa, joka pystytetään jo toiminnassa olevan päästökauppajärjestelmän rinnalle vähentämään taakanjakosektorin päästöjä, tukien ilmastolaissa (423/2022) säädettyjä kansallisia ilmastotavoitteita. 

Nykyiseen, yleiseen päästökauppajärjestelmään voidaan viitata lyhenteellä ETS (Emission Trading Scheme) tai ETS1, ja se on pystytetty jo vuonna 2005 edistämään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaalla ja taloudellisella tavalla.  

Ketä polttoaineen jakeluun kohdistuva päästökauppa koskee? 

ETS2 koskee taakanjakosektoria. Varsinainen sääntely kohdistuu polttoaineen jakelijoihin.  

ETS1  ETS2 
Energiantuotantolaitokset  Liikenne 
Teollisuus, mm. metalli-, metsä- ja kemianteollisuus  Rakennusten erillislämmitys 
EU:n sisäinen lentoliikenne  Muu energiantuotanto 
Meriliikenne (1.1.2024 alkaen)  Muu teollisuus ja rakentaminen 
Jätteenpoltto (1.1.2024 alkaen)   
Soveltamisalaan kuuluvat päästöttömät laitokset (1.1.2024 alkaen)   

ETS2 soveltamisala on fossiilisen polttoaineen jakelu tieliikenteeseen, rakennusten erillislämmitykseen ja muuhun energiantuotantoon, teollisuuteen ja muuhun rakentamiseen.  

Soveltamisalan ulkopuolella ovat maa- ja metsätalouden käyttämät polttoaineet, kalastuksen sekä vesi- ja lentoliikenteen polttoaine, nollapäästöisiksi katsottavat polttoaineet, armeijan käyttämät polttoaineet sekä nykyisen päästökaupan soveltamisalaan jaeltu polttoaine. Kansallisesti on mahdollista laajentaa soveltamisalaa. 

Miten ETS2 päästökauppa toimii?

ETS2 päästökauppa on uusi erillinen EU-tason järjestelmä, eikä se ole sidottu ETS1-päästökauppaan. Järjestelmä on pääosin samankaltainen, eli sääntelyn kohteena olevan tahon tulee hankkia päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia.  

Päästöoikeuksia huutokaupataan EU:n tasolla, ja päästöille asetetaan yhteinen katto, joka pienenee vuosittain.  

ETS2:ssa kaikki päästöoikeudet huutokaupataan, eli ilmaisjakoja ei sovelleta. Koska päästökauppajärjestelmä on nykyjärjestelmästä erillinen, ei päästöoikeuden hinta ole järjestelmissä sama. 

Milloin ETS2 päästökauppa on toiminnassa?

ETS2 päästökaupan on tarkoitus olla käynnissä vuonna 2027, ja sen pystyttäminen aloitetaan vaiheittain.  

ETS2 sääntelyn puitteissa ensimmäiset toimet tulee tehdä 2024 aikana toimittamalla kansalliselle päästökauppaviranomaiselle Energiavirastolle päästölupahakemuksen sekä päästöjen tarkkailua koskevan suunnitelman. Päästöt tulee suunnitelman mukaisesti raportoida ensimmäisen kerran keväällä 2025, huhtikuun loppuun mennessä.  

ETS2 osalta todentamisvelvoite käynnistyy vuonna 2025, eli säänneltyjen yhteisöjen tulee raportoida päästötiedot ensi kertaa todennettuina keväällä 2026. 

Kansallisen päästökauppalain valmistelu on käynnissä työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen odotetaan astuvan voimaan 1.7.2024 alkaen.  ETS2:n hintavaikutukset alkavat näkyä, kun päästötietojen raportoinnista siirrytään varsinaiseen päästökauppaan, eli odotettavasti vuodesta 2027. 

ETS 2 päästökauppa aikataulu

Tuemme päästökaupan velvoitteiden täyttämisessä 

Ecobiolla on kokemusta yritysten tukemisesta päästökauppalainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi. Voimme tukea yksittäisessä selvityksessä, lupa- tai muutoshakemuksessa, raportoinnissa, tai kumppanuuden kautta vuosipalveluna päästökauppakokonaisuuden hallitsemisessa. 

Lue täältä, kuinka Ecobio tukee Loiste-konsernia kumppanuuden kautta: https://ecobio.fi/ulkoista-ymparisto-ja-paastoraportointi-ecobiolle/ 

Lisää tietoa: https://ecobio.fi/paastokauppa/