Home » Teollisuuspäästödirektiivin kansallinen toimeenpano

Teollisuuspäästödirektiivin kansallinen toimeenpano

Teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2010/75/EU), eli niin sanotun IE-direktiivin, kansallinen voimaansaattaminen tuo muutoksia lainsäädäntöön.

Ympäristönsuojelulain uudistus on meneillään. Muutoksia on odotettavissa varsinkin IE-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan ympäristölupakäytäntöihin. Esimerkiksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavista BAT-päätelmistä tulee sinällään velvoittavia lupamääräyksiä ja vaatimus maaperän ja pohjaveden tilaa koskevan perustilaselvityksen laatimisesta kohdistuu toimintaan, jossa käytetään, varastoidaan tai jossa muuten syntyy merkityksellisiä vaarallisia aineita.

Polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettu uusi asetus (96/2013) astui voimaan helmikuussa 2013. Asetus on uusittu vastaamaan IE-direktiivin vaatimuksia. Asetuksessa säädetään 1.1.2016 – 30.6.2020 välisenä aikana voimassa olevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, jonka avulla laitoksissa vaadittavia investointeja pystytään porrastamaan siten, että IE-direktiivissä säädetyt päästörajat toteutuvat 1.7.2020 alkaen. Siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten tulee jättää hakemus asianomaisten lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 30.6.2014. Siirtymäsuunnitelmaa koskevat säännökset on viety myös nykyiseen ympäristönsuojelulakiin.

Myös jätteenpoltosta annettu uusi asetus (151/2013) astui voimaan helmikuussa 2013. Jätteenpolttodirektiivin säännökset on sisällytetty IE-direktiiviin, minkä johdosta jätteenpolttoa koskevia kansallisia säännöksiä on tarkistettu. Merkittäviä muutoksia uusi asetus ei kuitenkaan tuo mukanaan.

Lisätietoa löytyy tämän linkin alta, Ympäristöministeriön nettisivuilta.