Home » seokset

Avainsana: seokset

Webinaari yritysten SCIP-velvoitteista 30.11.

Ecobio järjestää maanantaina 30.11. webinaarin yritysten SCIP-velvoitteista. Johtava kemikaalilainsäädännön asiantuntijamme Pia Talja käy webinaarissa tiivistetysti läpi esineiden valmistajia ja EU-maahantuojia koskevia velvoitteita liittyen erityistä huolta aiheuttaviin (SVHC) aineisiin ja uuteen SCIP-tietokantaan.

EU:n kemikaalilainsäädäntö sekä jätepuitedirektiivin SCIP-velvoitteet koskettavat esineiden valmistajia, EU-maahantuojia ja/tai toimittajia. Keskeisin velvoite on selvilläolo esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista (SVHC) aineista sekä niistä tiedottaminen toimitusketjussa. Nyt yritysten velvollisuudet lisääntyvät, sillä niiden on toimitettava tietoa myös uuteen SCIP-tietokantaan.  Asiantuntijamme Pia Talja vastaa webinaarissa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
  • Miten SVHC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
  • Mitä tietoja vaaditaan?
  • Miten tiedot toimitetaan?
  • Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?

Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Webinaari on suunnattu kaikille EU-alueella toimiville esineiden valmistajille, EU-maahantuojille ja/tai toimittajille.

Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään maanantaina 30.11. klo 9.30–10. Ilmoittaudu webinaariin tästä, saat osallistumislinkin ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa mukaan!

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään yritystänne kemikaalihallinnan asioissa. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

info@ecobio.fi

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Ecobio

Kuva: Shutterstock

Linkki webinaari-ilmoittautumiseen: https://www.eventbrite.fi/e/miten-selattaa-yrityksesi-scip-velvoitteet-tickets-128460523885?aff=ebdssbonlinesearch

REACH-asetuksen käyttöturvallisuustiedotteita koskevia vaatimuksia muutettu

REACH-asetus muutettu KTT käyttöturvallisuustiedotteet

REACH-asetuksen käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) koskevia vaatimuksia on muutettu vastaamaan GHS-järjestelmän sääntöjä. Muutokset koskevat mm. UFI-tunnisteiden sijoittamista, nanomuotoja koskevien tietojen merkintöjä ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja seosten vaatimuksia.

REACH-asetuksien muutos perustuu komission asetukseen

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä II on muutettu komission asetuksella (EU) 2020/878 18.6.2020. Asetuksen liitteessä II vahvistetaan laadintavaatimukset käyttöturvallisuustiedotteille.

Aikaisemmin tänä vuonna Euroopan Komissio pyysi sidosryhmiltä kommentteja liitteen II muutoksiin, jotka on nyt julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä. Muutokset aiheuttavat käyttöturvallisuustiedotteiden toimittajille, kuten kemikaalien valmistajille ja sekoittajille merkittävän käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistarpeen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkeä osa vaaraviestintää, millä välitetään aineiden ja seosten turvallisuustietoja toimitusketjussa valmistajalta jatkokäyttäjille.

Muutokset REACH-asetuksien käyttöturvallisuustiedotteita koskevissa vaatimuksissa

REACH-asetuksen muutoksella muutetaan käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimukset vastaamaan GHS-järjestelmän kuudennessa ja seitsemännessä tarkistuksessa asetettuja käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettavia sääntöjä ja olemaan linjassa CLP-asetuksen ((EU)1272/2008) kanssa. Muutoksella otetaan huomioon nanomuotoja koskevien tietojen merkinnät käyttöturvallisuustiedotteissa. Käyttöturvallisuustiedotteen kussakin asiaankuuluvassa kohdassa on mainittava, mikäli kohta kattaa nanomuotoja ja mitkä eri nanomuodot on katettu, ja yhdistettävä kukin nanomuoto oleellisiin turvallisuustietoihin.  Myös ohjeet UFI-tunnisteen sijoittamisesta käyttöturvallisuustiedotteisiin on täsmennetty.  UFI-tunniste merkitään tarvittaessa käyttöturvallisuustiedotteen kohtaan 1.1. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 aineista, joilla on harmonisoitu luokitus, on lisäksi jatkossa ilmoitettava erityinen pitoisuusraja, M-kerroin ja välittömän myrkyllisyyden estimaatti, jos ne ovat saatavilla.

Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja seosten osalta käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia on muutettu. Kohdassa 2.3 annetaan tiedot aineen hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista. Hormonitoimintaa häiritsevä aineosa on ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa kohdassa 3, jos sen pitoisuus on yli 0,1 %. Tiedot hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista, jotka aiheuttavat terveysvaikutuksia tai ympäristövaikutuksia, annetaan uusissa käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 11.2 ja 12.6.

Asetus tulee voimaan 16.7.2020 ja sitä sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Siirtymäaika uusille vaatimuksille on kaksi vuotta eli 31.12.2022 asti voidaan edelleen toimittaa vanhanmallisia käyttöturvallisuustiedotteita.

Onko sinulla kysymyksiä muutoksiin tai REACH-asetukseen liittyen?

Tarvitsetteko apua käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisessä? Ecobion REACH- ja kemikaaliasiantuntijat auttavat!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi tai anne.kallioinen@ecobio.fi


Anne Kallioinen, Ecobio Oy

Lähde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.203.01.0028.01.FIN&toc=OJ:L:2020:203:TOC

SVHC-ehdokasluetteloon lisätty 4 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta

kemikaalit ja aineet SVHC

ECHA on lisännyt neljä uutta ainetta erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon lisääntymismyrkyllisyytensä ja hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi. Tämä tarkoittaa, että ehdokasluetteloon sisältyy nyt 209 ainetta.

Yli 0,1 paino-% näitä kandidaattiaineita sisältävien kemikaaliseosten tai esineiden toimittajilla on tiedotusvelvoite toimitusketjun asiakkaille ja kuluttajille. Toimitusketjun tiedotusvelvoite on tärkeä seosten ja esineiden EU-toimitusketjuille. Lisäksi 1.1.2021 alkaen yritysten on ilmoitettava ECHA:n SCIP-tietokantaan tuotteista, jotka sisältävät SVHC-aineita. Tietokannan tavoitteena on varmistaa avoin tieto vaarallisia kemikaaleja sisältävistä esineistä koko elinkaarensa ajan.

Lisättyjä aineita ovat: 1-vinyyli-imidatsoli, 2-metyyli-imidatsoli, dibutyylibis(pentaani-2,4-dionato-O,O’)tina ja butyyli 4-hydroksibentsoaatti (butyyliparabeeni).

Kolme ensimmäistä ainetta on otettu luetteloon lisääntymiselle vaarallisuuden vuoksi ja niitä käytetään teollisuuden prosesseissa polymeerien, pinnoitteiden ja muovin valmistuksessa. Neljäs aine, butyyli 4-hydroksibentsoaatti (butyyliparabeeni), on otettu luetteloon hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi ja sitä käytetään kuluttajatuotteissa kuten kosmetiikassa, hygieniatuotteissa ja lääkkeissä

Mikä on SVHC-ehdokasluettelo?

Ehdokasluettelossa on aineita, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Ehdokasluettelossa olevat aineet tunnetaan myös erityistä huolta aiheuttavina aineina, ja ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen. (ECHA)

Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Korvaavien aineiden etsiminen ehdokasluetteloon lisätyille aineille kannattaa aloittaa jo nyt.

Katso muut kemikaalihallinnan uutiset ja blogit

 

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Lisäksi Ecobio Manager -palvelumme tuo helpotusta kemikaalien hallintaan. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

sales@ecobiomanager.com

Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu – toimeenpano 2021

Titaanidioksidin syöpäluokitus pulveri

*Etiketti-esimerkit päivitetty 2.6.2020.*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 julkaistiin Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä 18.2.2020. Se astuu voimaan 20. päivänä julkaisemisesta, ja sen liitteessä III mainitut luokitusmuutokset astuvat voimaan syys-lokakuussa 2021. Euroopan komissio hyväksyi CLP-asetuksen 14. teknisen mukautuksen viime syksynä.

Muutoksista merkittävin on titaanidioksidin luokitus 2 luokan karsinogeeniksi.

 

Seosten pakkausmerkinnät

Muutos koskee jauheita, joissa on vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden halkaisija on enintään 10 µm. Nämä luokitellaan syöpää aiheuttavien aineiden vaarakategoriaan 2 ja merkitään GHS08 Terveysvaara-merkillä, huomiosanalla Varoitus ja vaaralausekkeella H351 – ”Epäillään aiheuttavan syöpää (hengitysteitse)”.

Nestemäisten seosten pakkaukset tulee merkitä varoituslausekkeella:

EUH211 – ”Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.”

 

 

Kiinteiden seosten pakkaukset tulee merkitä varoituslausekkeella:

EUH212 – ”Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.”

 

 

Vaarallisiksi luokittelemattomien, ei-kuluttajakäyttöön tarkoitettujen nestemäisten ja kiinteiden seosten pakkaukset on lisäksi varustettava lausekkeella EUH210 – ”Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.”

Mihin titaanidioksidin luokitus perustuu?

Ranska esitti titaanidioksidin luokitusmuutosta jo 2015. Ehdotusta on valmisteltu pitkään, koska kyseessä on ensimmäisen luokituspäätös hyvin pienikokoisten, keuhkorakkuloihin asti kertyvien nanohiukkasten myrkyllisyydestä ja syöpävaarallisuudesta keuhkoissa. Tieteellinen arviointi valmisteltiin kemikaalivirasto ECHAn riskienarviointikomiteassa 2016 – 2017.

Mitä luokitus merkitsee yrityksille?

Tähän asti titaanidioksidia ei ole luokiteltu vaaralliseksi, ja sitä on käytetty valkoisena väriaineena hyvin laajasti maaleissa,  pinnoitteissa, kumissa ja muoveissa, kosmetiikassa, tekstiileissä, ruuassa ja lääkeaineissa. Tärkeää on huomata, että titaanidioksidi on todettu syöpävaaralliseksi altistuttaessa sen pölylle hengitysteitse, mutta suun kautta, esim. elintarvikkeissa ja lääkkeissä, saatuna tai kosmetiikassa ihokosketuksen seurauksena sen vaarallisuutta eivät ole tieteelliset EU:n riskinarviointikomiteat todenneet ja sen vuoksi sitä saa niissä käyttää EU-lainsäädännön määräämällä tavalla.

Teollisuus on vastustanut luokitusta mm. merkittävien käytännön seurausten vuoksi, jotka ulottuisivat monien materiaalien kierrätykseen asti. Titaanidioksidia korvaavaa, yhtä laajaan käyttöön soveltuvaa turvallista ainetta voi olla vaikea löytää.

Luokitusmuutos aiheuttaa paljon toimenpiteitä yrityksissä, ja esimerkiksi teollisuuden järjestöt ohjeistavat niiden valmistelussa. Myös Ecobion asiantuntijat ovat tarvittaessa käytettävissänne. Olemmekin valmiiksi hahmotelleet, miltä uudet varoitusetiketit voisivat näyttää, ja nyt pohdimme, mihin kaikkiin tuotteisiin niitä jatkossa vaaditaan. Lue lisää kemikaaliasiantuntijapalveluistamme ja ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

Teksti:

Helena Niemelä

 

 


Lähteet:

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020R0217

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion 14.9.2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/682fac9f-5b01-86d3-2f70-3d40277a53c2

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Background document 14.9.2017.
https://echa.europa.eu/documents/10162/c5ae7fcb-19b8-1d97-ff32-e192b162903a

Titanium Dioxide Manufacturers Association TDMA Classification of titanium dioxide published in EU Official Journal 18.2.2020. https://tdma.info/wp-content/uploads/2020/02/Classification-of-titanium-dioxide-published-in-EU-Official-Journal-TDMA-press-release-3.pdf

Kuvat: Ecobio Oy

Vaarallisten kemikaaliseosten luokittelussa, käyttöturvallisuustiedotteissa ja merkinnöissä havaittu vakavia puutteita

käyttöturvallisuustiedote työntekijät

Euroopan kemikaalivirasto ECHA uutisoi 17.12.2019, että 44 % vaarallisista seoksista ei täytä luokittelu- ja merkintävaatimuksia.

Viranomaisten EU-laajuisessa Enforcement Forum projektissa (REF-6) tutkittiin tunnetusti vaarallisia aineita sisältäviä tuoteryhmiä, kuten pesuaineita, biosidejä, maaleja, liimoja ja ilmanraikastintuotteita. 43 %:ssa yrityksistä ja 44 %:ssa seoksista havaittiin puutteita. Seoksista 17 % oli luokiteltu virheellisesti. Karsinogeenisten, mutageenisten tai lisääntymisvaarallisten aineitten seoksista 9 % eivät noudattaneet EU:n harmonisoitua luokitusta. 33 %:ssa tuotteista oli virheelliset pakkausmerkinnät. Lisäksi 33 % käyttöturvallisuustiedotteista eivät olleet vaatimustenmukaisia.

Miksi oikeanlaiset merkinnät ovat tärkeitä?

Puutteelliset ja virheelliset merkinnät, luokitukset ja käyttöturvallisuustiedotteet johtavat siihen, että tuotteiden käyttäjät eivät voi käsitellä niitä turvallisesti. Tiedotteita arvioidessaan Ecobio on havainnut, että yritysten on esimerkiksi vaikea tunnistaa, milloin käyttöturvallisuustiedotteet eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia. Ympäri maailmaa käytössä olevasta GHS-järjestelmästä huolimatta esimerkiksi USA:n ja EU:n luokitukset ja siten myös käyttöturvallisuustiedotteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Tietoja EU:ssa vaarallisiksi luokitelluista aineosista on usein vaikea saada erityisesti EU:n ulkopuolelta. Myös ainetietojen saaminen pienille ainemäärille ja etenkin tutkimus- ja tuotekehityskemikaaleille on hyvin haasteellista.

Säädöstenmukaisuus on yritysten toiminnan edellytys ja vakavat rikkomukset voivat johtaa mm. uhkasakkoihin tai tuotteiden myynnin keskeyttämiseen tai kieltoon. EU:n kemikaalilainsäädäntöä valvovat kansalliset viranomaiset. (Tukes)

Ecobion asiantuntija-palvelut

Ecobio tarjoaa yrityksille apua EU:n vaatimusten mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaan, kääntämiseen ja pakkausmerkintöihin. Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä!

info@ecobio.fi


ECHAn uutinen

Euroopan komissio hyväksyi titaanidioksidipölyn karsinogeenisuusluokituksen

high risk substances and chemicals

Euroopan komissio hyväksyi CLP-asetuksen 14. teknisen mukautuksen. Muutos sisältää myös titaanidioksidin luokituksen 2 luokan karsinogeeniksi hengitettynä. Aine on karsinogeeninen hengitettynä jauheissa, joissa sen pitoisuus on yli 1 %:a ja titaanidioksidin partikkelit ovat kooltaan ≤ 10 μm.

Aineen etikettiin vaaditaan tällöin H351 varoituslauseke ja terveysvaara-varoitusmerkki, ja seoksille EUH211 tai EUH212 varoituslauseke.  Jos myös parlamentti ja ministerineuvosto hyväksyvät asetuksen, sen arvioitu julkaisuaika on vuoden 2020 alussa, ja voimaantulo 18 kuukautta julkaisusta. Muutoksella on suuri vaikutus teollisuudelle, koska titaanidioksidia käytetään erittäin laajasti mm. maaleissa, väreissä, muoveissa, papereissa, pinnotteissa ja päällysteissä, mukaan lukien kuluttajatuotteet.

Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kaksi kuukautta aikaa esittää mahdolliset vastalauseet asetuksen julkaisemiseksi. Mikäli asetus etenee ilman vastalauseita, CLP-asetuksen liitteen VI muutokset tulevat voimaan 18 kuukauden kuluessa asetuksen julkaisusta.

 

Tarvitsetko apua kemikaalivelvoitteitten seurannassa tai luokitusmuutosten toimeenpanossa? Ecobion kemikaaliasiantuntijat auttavat!

 

Laadimme teille uudet vaatimustenmukaiset käyttöturvallisuustiedotepohjat.

Ota yhteyttä!