Home » Vesiluvat

Vesiluvat

Vesistöihin kohdistuvilta ja vedenottoon liittyviltä hankkeilta vaaditaan yleensä vesitalouslupaa (vesilupa). Vesiluvasta säädetään vesilaissa (587/2011) ja vesilupahakemuksen sisällöstä asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011).

Vesilupaprosessi

Vesiluvan tarve kannattaa varmistaa ELY-keskukselta hyvissä ajoin ennen toiminnan käynnistymistä, koska vesilupaprosessin kesto on yleensä 6-12 kuukautta. Lupaprosessi on samanlainen ympäristöluvan hakemusprosessin kanssa, mutta vesilupa haetaan aina aluehallintovirastolta. Lupahakemus jätetään sähköisesti aluehallintovirastoon, joka kysyy tarvittavat täydennykset. Täydennyksien jälkeen lupahakemus kuulutetaan ja asianosaiset voivat antaa siitä lausuntoja tai mielipiteitä. Tämän jälkeen toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus laatia lausunnoista vastine. Lopulta aluehallintovirasto antaa lupapäätöksen, joka astuu voimaan 30 päivää päätöksen myöntämisen jälkeen, ellei päätöksestä valiteta. Jos päätöksestä valitetaan, Vaasan hallinto-oikeus käsittelee päätöksen.    

Vesilupahakemus

Vesilupahakemuksissa esitetään tiedot ympäristöolosuhteista ja hankkeen teknisistä tiedoista, sekä arvio hankkeen vaikutuksista vesistöön ja luontoon. Lupahakemus vaatii usein tarkkaa tietoa mm. vedenalaisista luontotyypeistä, alueen kalastosta tai pohjasedimenteistä, joten Ecobion asiantuntijoiden avulla vesilupahakemuksen laadinta helpottuu huomattavasti.

Asiantuntija myös varmistaa, että hankkeessa ei turhaan selvitetä maastotutkimuksilla julkisista tietokannoista saatavia tietoja. Varsinkin ruoppaushankkeissa vaaditaan usein tietoa sedimentin laadusta, mikä voi edellyttää näytteenottoa sedimentistä. Tässä tapauksessa laaditaan näytteenottosuunnitelma, joka hyväksytetään ELY-keskuksella ennen näytteenottoa. 

Ecobio ei itse tee näytteenottoa sedimenteistä ja laboratorioanalyysejä, vaan käyttää yhteistyökumppania tai tarvittaessa kilpailuttaa näytteenoton. Analyysien jälkeen sedimenttien laatu tiedetään, joten ne voidaan sijoittaa soveltuvaan paikkaan. Sedimenttejä voi esimerkiksi hyödyntää vesialueen täytöissä tai kenttäalueiden rakenteissa.    

Vesilupiin liittyvät palvelut: 

 • Vesiluvanvaraisuuden arvioinnit 
 • Vesilupahakemukset, viranomaisneuvottelut ja vastineet, sekä valitukset päätöksistä 
 • Toiminnan riskinarviot ja vesistövaikutusten arviointi 
 • Sedimenttien näytteenottosuunnitelmat 
 • Toiminnan tarkkailusuunnitelmat 
 • Lupien toimeenpanoon liittyvät erillisselvitykset
REFERENSSIT 
 • Hangon Satama Oy, länsisataman vesialuen täytön lupahakemus 
 • Hangon Satama Oy, Koverharin uuden laiturin, väylän syventämisen ja ruoppauksen lupahakemus 
 • Hangon Satama Oy, Koverharin satama-altaan ruoppauksen lupahakemus 
 • Porin Satama Oy, Tahkoluodon sataman kemikaalilaiturin ja ruoppauksen lupahakemus 
 • Porin Satama Oy, Mäntyluodon sataman uuden laiturin lupahakemus 
 • Regatta Resorts Oy, huvivenelaiturin lupahakemus 
 • Hangon Läntinen Laituri Oy, huvivenelaiturin lupahakemus 
 • Pontibus Oy, mökkirannan ruoppauksen lupahakemus 
 • Kotkan kaupunki, sillan vesilupahakemus 
 • Tuusulan kunta, sillan vesilupahakemus 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut