Home » Suomen lajien uhanalaisuusarvio 2019 on julkaistu

biodiversity

Suomen lajien uhanalaisuusarvio 2019 on julkaistu

Suomen lajien uhanalaisuusarvio 2019 eli ns. Punainen kirja on julkaistu 8.3.2019. Julkistamistilaisuudessa pidetyissä esityksissä korostuivat mm. ihmisten toimien sekä ilmastonmuutoksen merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Uhanalaisuusarvion keskeisin tulos on lajien punainen lista, joka käsittää Suomessa hävinneet, uhanalaiset, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut lajit. Arviointi kattoi noin puolet Suomen kokonaislajistosta. Uusimman arvion mukaan uhanalaisiksi luokitellaan joka yhdeksäs laji ja lähes joka kolmas laji on punaisella listalla. Keskeisimmiksi yksittäisiksi syiksi ja tulevaisuuden uhkiksi lajiston taantumisen kannalta on tunnistettu metsien käyttöön liittyvät tekijät, avoimien alueiden sulkeutuminen, kaivannaistoiminta, rakentaminen sekä kemialliset haittavaikutukset. Ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen laaja-alaisemmin ja on harvemmin ainoana tekijänä lajiston taantumisen taustalla.

Suomi on sitoutunut EU-tason tavoitteeseen saada pysäytettyä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä. Tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Mitä tämän jälkeen?

Julkaisun perusteella lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävä ohjausryhmä on antanut 13 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden väheneminen voidaan yrittää pysäyttää. Jatkotoimenpiteiksi on ehdotettu mm. luonnonsuojeluasetuksen liitteiden viipymätöntä päivitystä, METSO-ohjelman laajentamista metsien lisäksi muihin elinympäristöihin, ensisijaisesti soihin ja lintukosteikkoihin, sekä valtakunnallisesti aloitettavaa pölyttäjähyönteisseurantaa.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitänyt ministeri Kimmo Tiilikainen katsoo, että luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi tulee löytää uudenlaisia lähestymistapoja. Tiilikainen nostaa keskiöön erityisesti toiminnan suojelualueiden ulkopuolella, alueilla, missä ihmistoiminnan luontoon kohdistama paine on voimakasta.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on muutos, jonka muodostamiin uhkakuviin ollaan vasta kunnolla heräämässä. Yritysten on mahdollista varautua ennalta tuleviin uhkiin sekä olla oman alansa edelläkävijöitä biodiversiteettinäkökulman kannalta.

Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin, niin autamme teitä suunnittelemaan toimintaanne biodiversiteettikysymykset huomioiden.

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.