Home » Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteet asetettu

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteet asetettu

suovilla suojelu Helmi-ohjelma

Helmi on ympäristöministeriön vuonna 2019 käynnistämä elinympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemejä. Helmi-ohjelma on historiallisen suuri panostus ja keskeinen osa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä. Ohjelma on osa Suomen ilmastostrategiaa ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja siihen sopeutumista. Eduskunta on myöntänyt luonnonsuojeluun 100 miljoonaa euroa lisämäärärahaa vuodelle 2020, josta Helmi-ohjelman osuus on 42 miljoonaa euroa.

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteet on asetettu ja työ kovassa vauhdissa

Koronakriisistä huolimatta Suomen luonnonsuojelutyö on jatkunut kevään aikana vahvasti. Helmi-elinympäristöohjelman hallituskauden, eli vuoden 2023 loppuun ulottuvat tavoitteet, on nyt asetettu. Tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita, kunnostaa 80 lintuvettä ja kosteikkoa, hoitaa 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja ja 600 metsäistä elinympäristöä sekä kunnostaa 200 pienvesi- ja rantaluontokohdetta. Helmi-ohjelma jatkuu vuoteen 2030 asti ja uusia pitkän aikavälin tavoitteita tullaan asettamaan ensi kevään 2021 aikana.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan luonnon köyhtymisen pysäyttäminen vaatii kiireisesti kiperiä toimia. Kenttäkausi on siksi jo alkanut ja käytännön luonnonhoitotyöt ovat kovassa vauhdissa ympäri Suomea.

Vuoteen 2020 painottuvat työt

Koska elinympäristöjen heikkeneminen on luontomme köyhtymisen suurin suora syy, sen torjumiseen halutaan panostaa. Ympäristöhallintoon on rekrytoitu yhteensä noin sata henkilöä tekemään töitä Helmi-ohjelman parissa. Tänä kesänä Helmi-työt painottuvat suojelualueille.

Suomen suoalueilla asuu arviolta noin 120 uhanalaista lajia. Soiden suojelu on vapaaehtoista ja maanomistajat saavat siitä korvauksen. ELY-keskusten henkilöstö neuvottelee suojelusta maanomistajien kanssa. Neuvottelut aloitetaan jo selvitetyistä luonnon monimuotoisuudelle arvokkaista kohteista.

Tähän mennessä merkittäviä suojeltuja kohteita ovat:

  • Ympäristöministeriön, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Vapo Oy:n sopima merkittävä kiinteistökauppa, jolla Suomen valtio osti Vapo Oy:lta luonnonsuojelutarkoituksiin noin 700 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita.
  • Ympäristöministeriön, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja maanomistaja Tornator Oyj:n sopima huomattavan laajan yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Juukaan Haukisuolle. Suojelualue on pinta-alaltaan lähes 244 hehtaaria ja rajautuu osin jo olemassa oleviin Natura-alueisiin.

Luonnon monimuotoisuus osana yritysvastuuta

Tähän mennessä luonnon monimuotoisuus on ollut vielä hyvin pienessä roolissa yritysmaailmassa. Muuttuva ilmasto ja uudet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen on tärkeätä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Mikäli yrityksesi toiminta vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti ympäristöön, kannattaa laatia suunnitelma luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ecobion asiantuntijat auttavat sinua! Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450


Teksti: Caisa Lindblom, Ecobio Oy, caisa.lindblom@ecobio.fi

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomen_luontoa_hoidetaan_nyt_historialli(57779) 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merkittava-kauppa-luonnon-monimuotoisuudelle-arvokkaista-soista-700-hehtaaria-helmi-ohjelman-soidensuojeluun

https://www.ym.fi/helmi