Home » luonnonsuojelulaki

Avainsana: luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelulaki uudistuu

luonnonsuojelulaki

Suomen yli 20 vuotta vanhaa luonnonsuojelulakia (1096/1996) ollaan uudistamassa. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2010 tekemän toimivuusarvioinnin mukaan nykyinen luonnonsuojelulaki kaipaa selkeyttämistä ja keinojen vahvistamista, sillä laki ei tällä hetkellä ole riittävän vaikuttava luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta. Toimivuusarviointi ajantasaistetaan lakiuudistusta varten huhtikuun 2020 loppuun mennessä, minkä pohjalta hallituksen on määrä valmistella lakiesitys loppuvuodesta 2021.

Uudistuksella haetaan ratkaisua biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi

Luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee maailmanlaajuisesti eikä suurta osaa biodiversiteettisopimuksen mukaisista Aichi tavoitteista tulla saavuttamaan tavoiteaikataulussa. EU:n biodiversiteettistrategiaan on kirjattu tavoite pysäyttää luonnon monimuotoisuuden tilan heikkeneminen EU:ssa vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta tätä tavoitetta ei tulla EU:ssa eikä Suomessa saavuttamaan.

Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen keinoista, sillä se suojelee yksittäisiä lajeja, luontotyyppejä ja luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluja. Lain tavoitteita ovat muun muassa biodiversiteetin ylläpitäminen, maisema-arvojen vaaliminen ja luonnonvarojen kestävän käytön tukeminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen.

Uuden luonnonsuojelulain on tarkoitus nivoutua entistä tiiviimmin osaksi muuta ympäristölainsäädäntöä ja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtääviä keinoja. Uudistuksen yhteydessä valmistellaan myös uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelystä ja ennaltaehkäisystä sekä pilotoidaan ekologisen kompensaation edellytyksiä lainsäädännön näkökulmasta. Ekologinen kompensaatio edellyttää luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneen haitan hyvittämistä lisäämällä monimuotoisuutta jollain toisella alueella. Kompensaatio on kuitenkin haittojen vähentämishierarkian mukaisesti viimeinen keino, joten sitä ei aiota erityisesti painottaa lainsäädännössä.

Näkemyksiä luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta kartoitetaan kyselyn avulla

Uudesta laista pyritään saamaan mahdollisimman kattava, minkä vuoksi ympäristöministeriö julkaisi tammikuun lopussa verkkosivuillaan kansalaisille suunnatun kyselyn, joka kartoittaa näkemyksiä luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksista. Kyselyyn voi vastata 21.2.2020 asti. Kyselyn on tarkoitus toimia ministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien lisäksi pohjana lakiuudistuksen valmistelulle. Lakiuudistusta on nimetty valmistelemaan useita projektiryhmiä, joiden etenemistä monialainen sidosryhmistä ja viranomaisista koostuva ohjausryhmä valvoo.

 

Tarvitsetko apua yrityksesi biodiversiteettivaikutusten tunnistamiseksi?

Ota yhteyttä!

info@ecobio.fi