Home » ympäristövaikutusten arviointi

Avainsana: ympäristövaikutusten arviointi

Ecobion asiakasprojektille vuoden YVA-palkinto 2020

Hangon satama vuoden hyvä YVA-palkinto
Koverharin sataman ilmakuva (Hangon Satama Oy)

YVA ry myöntää joka vuosi Hyvä YVA -palkinnon vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkillisestä ja ansiokkaasta menettelystä. Hangon Satama Oy:n ja Väyläviraston Koverharin sataman laajennushankkeelle myönnettiin vuoden 2020 Hyvä YVA -palkinto. Ecobio toimi hankkeessa YVA-konsulttina ja vastasi ympäristövaikutusten arvioinneista ja ohjausryhmätyöstä.

Koverharin sataman YVA-menettely

Koverharin sataman YVA-menettely käynnistyi talvella 2017. Hankkeelle kasattiin ohjausryhmä, joka ohjasi YVA-menettelyä, sekä seurantaryhmä, jota tiedotettiin YVA-menettelyn kulusta. YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa (YVA-ohjelma) esitetään ympäristövaikutusten arviointien rajaukset ja menetelmät. YVA-ohjelmaa valmisteltiin keväällä ja se tuli vireille toukokuussa 2017, vain muutama viikko uuden YVA-lain (252/2017) voimaantulon jälkeen. Näin Koverharin sataman YVA-hankkeesta tuli Uudenmaan ELY-keskuksen ensimmäinen uuden lain mukainen hanke. Hanketta esiteltiin yleisölle ensimmäisen kerran elokuussa 2017.

YVA-menettelyn toinen vaihe (YVA-selostus) pitää sisällään ympäristövaikutusten tunnistamisen ja merkittävyyden arvioinnin. YVA-selostus käynnistettiin syksyllä 2017. Arviointeihin liittyi kuitenkin tarve Natura 2000 -alueeseen liittyville luontokartoituksille, jotka voitiin suorittaa vasta seuraavana kesänä. Natura-arvioinnin suoritti Kala- ja vesitutkimus Oy. Vaikutusten arviointi jatkui vasta kesällä 2018, jonka jälkeen YVA-selostus viimeisteltiin syksyllä. Tuloksia esiteltiin yleisölle keväällä 2019 ja ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä kesäkuussa 2019. Tällä hetkellä hankkeelle haetaan vesilupaa uusien laiturien rakentamiselle ja vesialueiden ruoppaukselle.

YVA-menettely oli hyvin laaja, sillä Hangon Satama Oy:n tarkoituksena on ottaa vanhan terästehtaan teollisuussatama kaupalliseen käyttöön, rakentaa satamaan jopa neljä uutta laituria ja syventää satamaan johtava väylä kulkusyvyydeltään 14 metriin. Hankkeessa arvioitiin yhteensä kuutta eri toteutusvaihtoehtoa. Hankkeesta teki poikkeuksellisen myös sen ainutlaatuinen ympäristö. Hankealue sijaitsee suojellulla Natura-alueella ja sen läheisyydessä on luonnonsuojelualueita, rantojensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita sekä vedenoton kannalta tärkeä pohjavesialue.

YVA ry:n perusteet palkinnon myöntämiselle

Vaikutusten merkittävyyden arviointi on tärkeässä roolissa Koverharin sataman laajennuksen arviointiselostuksessa. Vaikutukset on arvioitu kattavasti noudattaen merkittävyyden arvioinnin periaatteita. Selkeällä raportoinnilla merkittävät vaikutukset nousevat arvioinnissa myös erityisen hyvin esiin. Arvioinnissa on mahdollisuus seurata konkreettisten lieventämiskeinojen merkitystä vaikutusten muodostumiseen ja hankkeen suunnitteluun. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu ilman suunniteltuja lieventämiskeinoja ja niiden kanssa.

Koverharin sataman laajennushankkeen YVA-aineisto on selkeästi ja lukijaystävällisesti toteutettu. Vaikutusten arvioinnin pääkohdat ja ydinasiat on koottu arviointiselostukseen, jota täydentävät lukuisat erillisselvitykset.

Ecobio vastasi YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaikutusarvioinneista

Ecobion konsultit Masi Mailammi ja Inka Voutilainen vastasivat hankkeen toteuttamisesta. Mailammi toimi hankkeen projektipäällikkönä ja Voutilainen vastasi merkittävimpien ympäristövaikutusten arvioinneista.

”Erityisen tyytyväinen voi olla siitä, että todella laajat selvitykset ja arvioinnit saatiin tiivistettyä selkeäksi YVA-selostukseksi. Lisäksi olen tyytyväinen hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmien työskentelyyn. Ohjausryhmä koostui valtion ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisista ja heidän asettamat tiukat vaatimukset tekivät arvioinnista todella kattavan. Myös YVA-menettelyn vaikuttavuus näkyi hankkeessa hyvin: yksi hankevaihtoehto todettiin vaikutusten arvioinnin perusteella huonoksi, joten se korvattiin uudella, ympäristön kannalta paremmalla vaihtoehdolla.” – Masi Mailammi, hankkeen projektipäällikkö, Ecobio.

 

Masi Mailammi EcobioYhteystiedot

Masi Mailammi, Johtava konsultti, Ecobio Oy

masi.mailammi@ecobio.fi

puh. 0207562300