Home » altistumisskenaario

Avainsana: altistumisskenaario

Ovatko käyttöturvallisuustiedotteesi ajan tasalla?

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on lakisääteinen asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään EU:n REACH-asetuksessa. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan tai jakelijan on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle. Lisäksi työnantajan on taattava, että työntekijöillä on saatavilla KTT:ta vastaavat tiedot niistä kemikaaleista, joita työntekijät käyttävät tai joille työssään altistuvat.

Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittäminen

Käyttöturvallisuustiedotteiden vaaralausekkeiden tulisi vastata EU:n CLP-asetuksen mukaista kemikaalien luokitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhat R- ja S-lausekkeet tulisi korvata H- ja P-lausekkeilla. Vanhanmuotoisia merkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotteita ei saisi liikkua enää markkinoilla, joskin käytännössä niitä voi vielä olla paljon liikkeellä.

KTT tulee lisäksi saattaa ajan tasalle aina, jos tulee saataville uusia tietoja vaaroista, riskinhallintatoimenpiteistä tai kemikaalille asetuista rajoituksista tai luvista. Päivitetty KTT on toimitettava kaikille aiemmille vastaanottajille, joille toimija on toimittanut kemikaalia edellisten 12 kuukauden aikana. KTT voidaan toimittaa joko paperimuodossa tai sähköisesti suoraan vastaanottajalle. Käyttöturvallisuustiedote on lisäksi toimitettava sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille. KTT:ta koskevat tiedot on säilytettävä vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen kun kemikaalin käyttö, valmistus tai toimitus on loppunut.

Mistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedote vaaditaan?

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan tai jakelijan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote kemikaalin vastaanottajalle

  • vaaralliseksi luokitellusta aineesta ja seoksesta; tai
  • aineesta, joka on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB); tai
  • luvanvaraisten aineiden kandidaattilistan aineesta (erityistä huolta aiheuttavat aineet eli SVHC-aineet).

Käyttöturvallisuustiedote on lisäksi toimitettava vastaanottajan pyynnöstä luokittelemattomasta seoksesta, mikäli se sisältää terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta tietyissä pitoisuuksissa, tai jos seoksen aineelle on määrätty EU:n työperäisen altistumisen raja-arvo.

Yleiseen kulutukseen tarkoitetusta vaaralliseksi luokitellusta aineesta tai seoksesta ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta, ellei jatkokäyttäjä tai jakelija pyydä sitä. Kuluttajille käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse toimittaa.

Täytä käyttöturvallisuustiedote oikein

Käyttöturvallisuustiedotteessa on 16 pääkohtaa, joiden alla on useita alakohtia. KTT:n kaikki kohdat on täytettävä. Tiedot on annettava selkeästi ja tiiviissä muodossa. Altistumisskenaariot on liitettävä käyttöturvallisuustiedotteeseen, mikäli sellaiset on aineelle tai seokselle laadittu. Altistumisskenaariot tulee laatia aineiden REACH-rekisteröinnin yhteydessä aineille, joita valmistetaan tai maahantuodaan yli 10 t/a per rekisteröijä ja jotka täyttävät tietyt vaaraluokituskriteerit. Seoksen altistumisskenaarioksi ei riitä vain seoksen yksittäisen ainesosien skenaarioiden yhteen niputtaminen.

Altistumisskenaarioissa kuvataan toimintaolosuhteet ja -riskinhallintatoimenpiteet kemikaalin turvalliselle käytölle. Kun toimija vastaanottaa KTT:n, joka sisältää altistumisskenaariot, tulee hänen 12 kuukauden sisällä KTT:n vastaanottamisesta varmistaa, kattaako altistumisskenaario hänen käyttötapansa, toimintaolosuhteensa ja riskinhallintatoimensa. Vertailu on lisäksi dokumentoitava.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta