Home » Elinkaariarviointi (LCA)

Kategoria: Elinkaariarviointi (LCA)

Mitä tarkoittaa EPD?

Mikä on EPD:n merkitys? EPD tarkoittaa ympäristötuoteselostetta (Environmental Product Declaration), joka on standardoitu dokumentti tuotteen tai palvelun ympäristövaikutusten raportoimiseksi. EPD voi kattaa yksittäisen tuotteen tai esimerkiksi samankaltaisten tuotteiden tuoteryhmän. EPD:ssä esitetyt tulokset laaditaan elinkaariarvioinnilla (Life Cycle Assessment, LCA) ja se antaa luotettavaa, varmennettua tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista. LCA:ssa analysoidaan tuotteen elinkaari raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen ja käytöstä kierrätykseen. EPD sisältää tietoja muun muassa energian ja veden käytöstä, päästöistä ilmakehään ja vesistöihin sekä jätteen syntymisestä, auttaen hahmottamaan tuotteen kokonaisvaltaisen ympäristövaikutuksen. EPD on julkinen dokumentti, joka voidaan julkaista valitussa EPD-julkaisujärjestelmässä. Esimerkki valmiista EPD:stä löytyy täältä. 

Mihin EPD:tä voi käyttää? 

EPD:n avulla voidaan vertailla eri tuotteiden ympäristövaikutuksia ja se edistää kestävän kehityksen tavoitteita tarjoamalla läpinäkyvää tietoa tuotteen elinkaaren aikaisista päästöistä ja resurssien käytöstä. EPD:n avulla yrityksesi voi parantaa läpinäkyvyyttä ympäristövaikutustensa suhteen, osoittaa tuotteen tai tuoteryhmän ympäristöystävällisyyttä ja tunnistaa mahdollisuuksia ympäristövaikutusten vähentämiseen tuotantoketjussa. EPD:ssä esitetyt tulokset siis ohjaavat yrityksiä kehittämään ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita. EPD on hyödyllinen työkalu B2B-kaupankäynnissä ja julkisissa hankinnoissa, sillä EPD auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista ja vastaamaan asiakkaiden ja sidosryhmien kasvaviin ympäristötietoisuuden vaatimuksiin. 

Miten EPD laaditaan? 

EPD:n laadinta alkaa tuotteen tai tuoteryhmän elinkaariarvioinnilla (LCA). LCA:ssa seurataan standardoituja menetelmiä, kuten ISO 14040/-44 ja ISO 14025 standardeja. Rakennustuotteiden kohdalla arviointia ohjaa lisäksi standardi EN 15804. Lisäksi LCA:ssa seurataan valitun EPD-julkaisujärjestelmän yleisiä ohjeita ja tuoteryhmäsääntöjä (PCR). LCA:sta luodaan taustaraportti, jossa esitetään laajemmin EPD:n tulosten taustalla olevan arvioinnin tavoite, rajaus, laskennan kulku, tulokset ja niiden tulkinta. EPD tiivistää nämä tiedot julkiseksi dokumentiksi. Lopuksi EPD ja taustaraportti verifioidaan riippumattoman, kolmannen, osapuolen toimesta, jotta tulosten laadulle ja luotettavuudelle saadaan varmennus. Tämä prosessi varmistaa, että EPD on vertailukelpoinen muiden samankaltaisten tuotteiden kanssa ja että se täyttää mainitut kansainväliset standardit. EPD:n voimassaoloaika on yleensä viisi vuotta, jonka jälkeen se uusitaan relevanssin ja luotettavuuden säilyttämiseksi. Uuden EPD:n laadinta vie muutamia kuukausia riippuen työn laajuudesta. Aiemmin laaditun EPD:n päivittäminen sujuu tätä nopeammin. EPD:n päivittäminen tulee ajankohtaiseksi voimassaoloajan umpeutuessa tai jos tuotteen tuotantoketjussa tai -prosesseissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat LCA-tuloksiin. 

Yhteenvetona, EPD on investointi yrityksen ympäristövastuullisuuteen ja voi tuoda merkittäviä etuja niin markkinoinnissa kuin tuotekehityksessäkin. EPD:n avulla yritykset voivat viestiä avoimesti ympäristövaikutuksistaan ja osoittaa sitoutumistaan kestävän kehityksen periaatteisiin.  

Kolme syytä, miksi tuotteen elinkaariarviointi on tärkeää

Miksi tuotteen elinkaariarviointi on tärkeää? Elinkaariarvioinnin (LCA) avulla voimme tehdä tietoisempia valintoja, pyrkiä vähentämään tuotteiden monimuotoisia ympäristövaikutuksia ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Kestävämpi tulevaisuus alkaa nykyisyyden hahmottamisesta ja korjaavien toimenpiteiden tekemisestä, joihin kaikkiin elinkaariarviointi on loistava perusta ja työkalu. 

1. Viestintä, viherpesu ja viherväittämät 

Tuotteiden aito ympäristöystävällisyys ja sitä tukevan tiedon paikkansa pitävyys ovat yhä ajankohtaisempia: EU:n toimet tuotteiden viherpesun kitkemiseksi ja viherväittämien selkeyttämiseksi jalkautuvat vähitellen kansalliseen lainsäädäntöön. Viherpesu voi johtaa sekä yrityksiä että kuluttajia harhaan ja kautta vääriin ostopäätöksiin. Käytännössä EU:n toimet tarkoittavat, että yritysten on pystyttävä sekä todistamaan ympäristöväitteidensä paikkansapitävyys että viestimään niistä paikkaansa pitävästi. Tähän tarvitaan tuotteiden elinkaariarviointia. 

2. Tuotekehitys, tuotannonkehitys ja toimitusketjut

Elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon koko toimintaketju kaikkine välillisine ja välittömine vaikutuksineen. Se ei rajoitu vain tuotteen valmistusvaiheeseen, vaan kattaa myös käytön, kuljetuksen ja jätehuollon käytöstä poiston tai miten tuote hävitetään, mikäli LCA on rajattu riittävän kattavaksi. Tämä kokonaisvaltainen näkökulma auttaa ymmärtämään, miten eri vaiheet vaikuttavat ympäristöön. Tiedon pohjalta voidaan jo suunnitteluvaiheessa ymmärtää esim. materiaalivalintojen vaikutus lopputuotteen ympäristövaikutuksiin.

Tuotannonkehitys saa elinkaariarvioinnista tietoa esimerkiksi siitä, missä kohtaa prosessia ovat energia- tai vesisyöpöt kohdat, joiden kehittämiseen kannattaa ensitilassa laittaa paukkuja. Hankintojen kannalta toimitusketjujen kehittäminen ympäristönäkökulmasta on tärkeää, koska esimerkiksi komponenttien tai materiaalien raaka-aineet sekä niiden pitkät kuljetusmatkat saattavat olla lopputuotteen merkittävin ympäristörasitus. Tämä on pienennettävissä hankkimalla maantieteellisesti lähempänä olevia osia ja materiaaleja, unohtamatta niiden vihreämpiä vaihtoehtoja: esimerkiksi ns. vihreää terästä löytyy markkinoilta ja se on hyvä vaihtoehto perinteiselle teräkselle.  

3. Myynti  

Pohjoismaissa, jo Suomessakin, on ollut havaittavissa ilmiö, jossa isot yritykset tai ketjut haluavat pienemmiltä yhteistyökumppaneiltaan erilaisten tuotteiden tai niiden osien ympäristövaikutuksiin liittyvää faktatietoa. Niitä hyödynnetään isojen yritysten vastuullisuustyössä ja -raportoinnissa (CSRD), mutta ne myös ovat linjassa ison yrityksen tai ketjun koko liiketoiminnan strategian kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että isojen ketjujen toimittajaksi pääseminen tai julkisiin hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä LCA:n tuomien lukujen selvittämistä ja viestimistä esimerkiksi ympäristötuoteselosteen (EPD) muodossa. EPD on vapaaehtoinen dokumentti, joskin siitä on muodostumassa pohjoismaisilla markkinoilla myynnin edellytys. Lisäksi myynti hyötyy LCA:n tuomien lukujen markkinaedusta, mikäli oman yrityksen tuotteet ovat ympäristönäkökulmasta kilpailijaa paremmat. 

Elinkaariarviointi taipuu moneen ja sen käyttöönotto voidaan tehdä ensin yleisellä tasolla. Mitä enemmän tietoa kertyy, sitä syvemmälle ja laajemmalla tuotteiden elinkaariarviointia voidaan tehdä. 

Ota yhteyttä:


  EPD- Kaikki mitä sinun pitäisi tietää

  Mikä on EPD? EPD eli ympäristötuoteseloste on tuotteiden ympäristönäkökulman ja faktapohjaisen tuotetiedon perusta, ja nämä yhdessä ovat yritysten kilpailukyvyn perusta. Alla pureudumme EPD:n perusteisiin ja kerromme, kuinka auttaa yrityksiä kehittämään ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita. 

  Mitä EPD sisältää?

  EPD (ympäristötuoteseloste) on dokumentti, joka tarjoaa standardoidun ja vertailukelpoisen tavan esittää tuotteen ympäristövaikutukset. Se perustuu elinkaariarviointiin (LCA), joka analysoi tuotteen vaikutuksia ”kehdosta hautaan” – raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, käytöstä kierrätykseen 

  EPD sisältää yksityiskohtaiset tiedot muun muassa energian ja veden käytöstä, päästöistä ilmakehään ja vesistöihin sekä jätteen syntymisestä. Tämä tieto auttaa hahmottamaan tuotteen kokonaisvaltaisen ympäristövaikutuksen. 

  Miksi EPD on tärkeä?

  EPD on yhä tärkeämpi työkalu sekä yrityksille, jotta ne voivat olla läpinäkyviä ympäristövaikutustensa suhteen. Se auttaa paitsi osoittamaan tuotteen ympäristöystävällisyyttä, myös tunnistamaan mahdollisuuksia ympäristövaikutusten vähentämiseen koko sen elinkaaren aikana.  

  EPD:n pohjalla olevan elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös tuotannonkehityksessä ja tuotekehityksessä. Käytännössä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ympäristötuoteselosteet ovat tärkeä osa B2B-kaupankäyntiä ja julkisia hankintoja. 

  Miten EPD valmistuu?

  EPD luodaan perustuen standardeihin, tuoteryhmäsääntöihin (PCR) ja julkaisujärjestelmän ohjeisiin. Käytettäviä standardeja ovat ISO 14040/44 ja ISO 14025 sekä rakennustuotteiden kohdalla EN 15804. 

  EPD:n laatiminen perustuu mahdollisten ympäristövaikutuksen kartoittamiseen, johon käytetään työkaluna elinkaariarviointimenetelmää (Life Cycle Assessment, LCA). LCA koostuu tilannekohtaisesti elinkaaren eri vaiheista, esim. raaka-aineiden hankinnasta, niiden kuljetuksesta tuotantopaikalle, tuotantoprosessista, jakelusta sekä hävityksestä/kierrätyksestä. Näitä vaiheita voidaan myös kutsua informaatiomoduuleiksi A – D. Laskentaan on käytössä erilaisia ohjelmia, joista Ecobiossa on käytössä laadukas SimaPro-ohjelmisto. Ohjelmistoon on yhdistetty Ecoinvent-tietokanta, jonka kautta laskentaan saadaan ajantasaista dataa. 

  Laskennan ohella elinkaariarvioija muodostaa tuloksista raportin. Tämän jälkeen tiedot tiivistetään ympäristötuoteselosteeseen, joka käy läpi riippumattoman, ulkoisen tarkastuksen varmistaakseen sen paikkansapitävyyden ja luotettavuuden. Ulkoinen tarkastaja eli verifioija todentaa EPD:n tietojen oikeellisuuden ja asetettujen vaatimusten täyttymisen sekä hyväksyy laskentamallin, työstä tehdyn raportin ja EPD:n. Tämän jälkeen EPD on valmis tallennettavaksi valittuun järjestelmään. Näitä järjestelmiä ovat esimerkiksi The International EPD System, EPD-Norge ja Rakennustietosäätiön (RTS) kokoelma.  

  Tuotteen monimutkaisuudesta ja siten työn laajuudesta riippuen, koko prosessi vie aikaa jopa 2 – 3 kuukautta. Esimerkki valmiista EPD:stä löytyy täältä. 

   

   

   

   

   

   

  Kuva. Ecobio palvelupolku EPD-projektissa. 

  EPD – Kolme hyötyä tuotekehityksessä

  Kun yritys integroi EPD:n osaksi tuotekehitysprosessiaan, avautuu useita merkittäviä hyötyjä: 

  1. Parannettu resurssitehokkuus: EPD:n avulla yritykset voivat tunnistaa ja mitata tuotteidensa ympäristövaikutuksia tarkasti. Tämä tieto on korvaamatonta, kun pyritään kehittämään ympäristöystävällisempiä ja resurssitehokkaampia tuotteita. Analysoimalla EPD-tietoja, yritykset voivat suunnitella muutoksia, jotka vähentävät päästöjä, energiankulutusta ja jätettä -ja tuovat siten myös rahallista hyötyä.
  2. Kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen: EPD tarjoaa kattavan näkemyksen tuotteen koko elinkaaresta, paljastaen potentiaaliset kehityskohdat. Esimerkiksi, jos tietty raaka-aine tai valmistusprosessi on merkittävä päästölähde, yritykset voivat etsiä vaihtoehtoisia, ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi käytettävän energian muuttaminen ns. vihreäksi energiaksi ja kierrätysraaka-aineen käytön lisääminen. Jälkimmäisen osalta jo elinkaariarviointi tarjoaa hyvän työkalun eri kierrätysraaka-aine pitoisuuksien vertailuun, jolloin oikea pitoisuus ja sen vaikutukset voidaan nähdä jo suunnittelupöydällä.
  3. Hyödyt markkinointiin ja ja viestintään: EPD:n avulla yritykset voivat kommunikoida tuotteidensa ympäristövaikutukset avoimesti ja luotettavasti. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa brändin mainetta. Lisäksi, kun kuluttajat ja sidosryhmät ovat yhä tietoisempia ympäristökysymyksistä, EPD toimii kilpailuetuna ja auttaa erottumaan markkinoilla.

  Yhdistämällä nämä hyödyt, EPD muodostuu olennaiseksi osaksi yrityksen tuotekehitysstrategiaa, mikä tukee kestävää kehitystä ja innovaatioita. 

  Kolme askelta EPD:n käyttöönottoon yrityksessä

  EPD:n integroiminen yrityksen tuotekehitysprosessiin vaatii strategista suunnittelua ja yhteistyötä. Seuraavat askeleet auttavat yrityksiä ottamaan EPD:n tehokkaasti käyttöön: 

  1. Integrointi: Ensimmäinen askel on ymmärtää EPD-prosessi ja miettiä, miten se voidaan nivouttaa osaksi nykyistä tuotekehitystä. Tämä voi tarkoittaa uusien työkalujen ja menetelmien käyttöönottoa tiedonkeruuseen ja analysointiin. Jatkuva parantaminen on mahdollista oikeiden työkalujen ja lasketun tiedon avulla.
  2. Yhteistyö: EPD:n laatiminen vaatii monialaista osaamista. Yrityksen on hyvä tehdä yhteistyötä asiantuntijoiden, toimittajien, alihankkijoiden ja valmistajien kanssa varmistaakseen, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja analysoitu oikein. EPD:n laadinta vaatii tietoa yrityksen henkintaketjuista. 
  3. Oppiminen: Hyödyllistä on tutkia ja oppia muista yrityksistä, jotka ovat onnistuneet integroimaan EPD:n osaksi tuotekehitystään. Näistä esimerkeistä voi saada arvokkaita oivalluksia siitä, miten EPD voidaan sovittaa erilaisiin tuotteisiin ja toimialoihin.

  EPD:n käyttöönotto ei ole pelkästään tekninen prosessi, vaan se vaatii sitoutumista kestävään kehitykseen ja avoimuuteen ympäristövaikutuksista. Kun yritykset sitoutuvat tähän prosessiin, ne eivät ainoastaan edistä omia kestävyystavoitteitaan, vaan myös auttavat rakentamaan vastuullisempaa tulevaisuutta. 

  Ecobio tukenasi EPD -teossa

  EPD:llä on merkittävä rooli yritysten tuotekehityksessä ja sen kautta myös niiden kilpailukyvyn kehittämisessä. Se ei ainoastaan tarjoa kattavaa tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista, vaan myös ohjaa yrityksiä kohti kestävämpiä valintoja ja innovaatioita. EPD:n käyttöönotto ei ole vain ympäristövastuullinen teko, vaan se on myös strateginen päätös, joka voi vahvistaa yrityksen markkina-asemaa ja parantaa sen kilpailukykyä ja jopa varmistaa sen tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. 

  Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat nykyaikaisen liiketoiminnan ytimessä. Jos yrityksesi ei vielä hyödynnä EPD:tä, nyt on korkea aika harkita sen käyttöönottoa. EPD:n avulla voit paitsi osoittaa sitoutumistasi ympäristönsuojeluun, myös kehittää tuotteitasi vastaamaan kasvavaa kysyntää kestävien tuotteiden osalta. Muista, että jokainen askel kohti läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa tuotekehitystä on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

  Ecobion tiimi on tukenasi EPD:n luomisessa. Autamme sinua valitsemaan sopivan selostejärjestelmän, laadimme EPDn tuottamiseen vaadittavan LCA selvityksen, tuotamme EPD-ympäristöselosteen ja vastaamme verifiointiprosessin läpiviennistä yhdessä ulkoisen asiantuntijan kanssa. 

  Ota yhteyttä: