Home » luova

Avainsana: luova

pilaantuneiden alueiden puhdistamisen

Hallitus antanut esitykset lupamenettelyiden sujuvoittamiseksi

Ympäristönsuojelulakiin on annettu hallituksen esitys (HE 269/2018), jossa esitetään lupamenettelyiden yhteensovittamista. Kyseessä on ns. yhden luukun lainsäädäntöhanke, joka sujuvoittaisi lupamenettelyä. Lupamenettelyiden lisäksi muutos koskisi ympäristövaikutusten arviointia. Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021.

Esityksen mukaan useat lupamenettelyt ja viranomaispäätökset voitaisiin jatkossa yhdistää yhdeksi menettelyksi. Tällöin lupahakemukset jätetään ja kuulutetaan samanaikaisesti ja päätökset annetaan samanaikaisesti. Yhteensovittamisen edellytyksenä olisi, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista lupaa tai maa-aineslain mukaista lupaa. Luvanhakija voi päättää, sovitetaanko yhteiskäsittelyä. Yhteensovittaminen voisi myös koskea vain osaa hankkeen edellyttämistä lupamenettelyistä.

Uudistukseen liittyy myös uusi valtion lupa- ja valvontavirasto (LUOVA), joka perustetaan maakuntauudistuksen yhteydessä 1.1.2021 alkaen. Lupien yhteiskäsittely ja päätöksen antaminen helpottuvat, kun luvittava ja valvova viranomainen eivät ole enää erillään.

YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin säätämällä mahdollisuudesta kuulla ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ympäristölupamenettelyn yhteydessä. Yhteiskuulemiselle säädettäisiin varattavaksi vähintään 45 päivän ja enintään 60 päivän kuulemisaika. Yhteiskuuleminen koskisi hankkeita, joissa ei ole useita realistisia toteuttamisvaihtoehtoja.

Yhden luukun periaatteen tehokas toteuttaminen lupamenettelyissä edellyttää, että asiointi eri viranomaisissa voi tapahtua sähköisesti. Lupien sähköistä käsittelyä ehdotetaan hallituksen esityksessä HE 268/2018. Sähköinen käsittely nopeuttaa lupamenettelyä ja helpottaa kuulutusta. Sähköisen käsittelyn on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020.

Ilmoitusmenettely osaksi ympäristönsuojelulakia

Ympäristölupia vähentävä ilmoitusmenettely on astunut voimaan lakimuutoksella 1.1.2019. Muutoksen myötä osa aikaisemmin ympäristölupaa velvoittavista toiminnoista siirrettiin ympäristölupamenettelyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn (YSL:n uusi luku 10 a). Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, mutta viranomainen voi ilmoituspäätöksessään myöntää aloittamisluvan myös aikaisemmin. Myös useita lain pykäliä tarkistettiin siten, että ympäristöluvanvaraista ja osin rekisteröitävää toimintaa koskevat säännökset ulotettiin koskemaan myös ilmoituksenvaraista toimintaa.

Ilmoituksenvaraiset toiminnot on esitetty lain liitteessä 4. Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat nestemäisten kemikaalien varastointi (100-50 000 m3), sahalaitokset (kapasiteetti < 20 000 m3), koneellinen kullankaivuu, tietyn eläinsuojat, autovarikot, ampumaradat, eläintarhat ja huvipuistot sekä joukko elintarvike- ja rehuteollisuuden toimintoja. Nykyiset lupapäätökset jäävät voimaan eikä ilmoitusta tarvitse tehdä, mikäli toiminta on pudotettu luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi.

 

Ecobio auttaa mielellään lupamenettelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Kuulumisia vuoden 2018 YVA-päiviltä

Ecobion asiantuntijat Pia Välitalo ja Masi Mailammi osallistuivat YVA ry:n järjestämille YVA-päiville 22.03.2018. YVA-päivät kokoavat yhteen Suomen YVA-asiantuntijat – konsulteista, tutkijoihin ja viranomaisiin. YVA-päivien ohjelmaan sisältyi keskustelua uudesta YVA-laista ja sen tuomista muutoksista, hankeluettelon päivityksen esittely, uuden Luova-viraston toiminnan kuvaus ja katsaus yhden luukun lainsäädäntöhankkeeseen. Lisäksi saimme kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja liittyen mm. erilaisten somekanavien hyödyntämiseen YVA-menettelyssä sekä YVA-asiakirjojen lukijakokemuksen parantamiseen.

Valitsimme muutamia keskeisiä aiheita YVA-päiviltä ja kerromme niistä teille tiivistetysti. Yhteistyö nousi selkeästi YVA-päivien kantavaksi teemaksi, sillä monet muutokset tähtäävät yhteistyön sujuvoittamiseen ja toimijan tukemiseen raskailtakin tuntuvien lupaprosessien aikana heti hankkeen alusta saakka.

Mitä muutoksia on tullut käytännössä uuden YVA-lain myötä?

Uusi YVA-laki (252/2017) astui voimaan 16.5.2017. Uuden lain myötä YVA-menettelyihin tuli selviä muutoksia, joiden vaikutukset käytäntöön alkavat näin vuoden jälkeen tulla ilmi. Uuden YVA-lain mukaisia YVA-selostuksia ei vielä ole valmistunut yhtäkään, mutta useita menettelyitä on käynnissä.

Uuden YVA-lain yksi tärkeimmistä päämääristä oli sujuvoittaa YVA-menettelyä. Tämä käy konkreettisesti ilmi jo itsesäädöksestä, joka on lyhentynyt huomattavasti. Nykyään ympäristövaikutusten arviointi on mahdollista tehdä yhteismenettelynä samaan aikaan kaavoituksen kanssa, minkä nopeuttaa prosessia, kun esimerkiksi kuulemisvaiheet voidaan järjestää samanaikaisesti. Arviointiohjelman kuuleminen on nykyään vain 30 päivää. Prosessit on myös mahdollista pitää muuten erillään, mutta järjestää kuulemisvaiheet yhdessä. Menettely on myös totuttuun tapaan mahdollista tehdä täysin erillisinä. Nykyinen lainsäädäntö suosittelee hankevastaavan ja keskeisten viranomaisten ennakkoneuvottelua yhteismenettelyyn liittyen.

Natura-arviointien ja YVA-menettelyn välinen suhde on vahvistunut. Natura-arviointi tehdään pääsääntöisesti YVA-menettelyn yhteydessä, mikäli YVA-hanke sitä edellyttää. Tämä nopeuttaa Natura-lausuntojen saamista, sillä yhteismenettelyssä noudatetaan YVA-laissa säädettyjä lyhyempiä määräaikoja. Natura-lausuntojen antamisajat ovat lyhentyneet 2–3 kuukaudella.

Viranomaisten ja hankkeesta vastaavan välinen yhteistyö on tiivistynyt entisestä. Suomen ympäristökeskukselle ei ole enää osoitettuna lakisääteisiä tehtäviä ja tulevien muutosten myötä (HE 14/2018) viranomaispuoli tulee entisestään muokkautumaan. Jo nyt yhteysviranomainen on otettu vahvemmin mukaan YVA-menettelyyn ja hänen vastuulla on laatia perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ylipäätänsä nykyinen YVA-laki korostaa näkemystä hankkeen merkittävimmistä vaikutuksista ja niiden aiempaa vahvempaa esille tuomista. Arviointiin tulee myös sisällyttää vaikutukset, joiden merkittävyydestä ei ole selvyyttä ja jotka edellyttävät tarkempaa selvittämistä. Hankevastaavan vastuulla on varmistaa, että YVA-menettelyn hoitaa riittävän asiantunteva taho ja yhteysviranomaisen vastuulla on arvioida valitun tahon asiantuntemuksen taso.

Hankeluettelon hankkeiden lisäksi YVA-menettelyä sovelletaan muihin hankkeisiin, jos niistä voi aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hankeluettelon päivitys tulossa

Hallituksen esitys YVA:n hankeluettelon päivityksestä on jatkoa YVA-lainsäädännön kokonaisuudistukselle. Hanketyyppikohtaiset keskustelut ministeriöiden ja etujärjestöjen kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Keskusteluissa keskitytään erityisesti kansallisesti määriteltyihin raja-arvoihin ja hanketyyppeihin. Näihin liittyen pohditaan hankkeiden määrää, Suomen erityispiirteiden merkitystä sekä hankevastaavien oikeusvarmuutta.

Nykyymuotoisessa hankeluettelossa suurin osa hankkeista ovat EU:n direktiivin mukaisia. Metalliteollisuus, kemianteollisuus ja energian ja aineiden siirto ehdotetaan muutettavaksi direktiivinmukaisiksi. Keskustelut ovat vielä kesken koskien jätehuoltoa, uraanin talteenottoa, kaivoshankkeita ja soran, hiekan sekä kiven ottoa, tuulivoimaloita ja eläinten pitoa.

Päivitykseen liittyvä lausuntokierros pidetään huhtikuussa, minkä jälkeen hanke etenee valtioneuvostoon elokuussa.

Luova-virasto

Uusi valtakunnallinen, monialainen lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto (Luova) perustetaan 1.1.2020. Luova-viraston perustaminen on osa maakuntauudistusta ja uuden viraston toiminnan alkamisen myötä nykyiset ELY-keskukset ja aluehallintovirastot lakkautetaan. Luova-viraston vastuulla tulee täten olemaan myös ympäristötehtävät, kuten ympäristölupiin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät tehtävät. Ympäristötehtävien näkökulmasta uudistus vaikuttaa varsin järkevältä, sillä jatkossa sekä lupien myöntäminen että valvonta tapahtuvat saman viraston alaisuudessa. Muutoksen on arvioitu nopeuttavan käsittelyaikoja ja vähentävän vaadittavia selvityksiä.

Menettelyiden yhteensovittaminen

Tulevan lakimuutoksen myötä lupahakemukset voi yhteensovittaa, jos hankkeessa haetaan ympäristö-, vesi- tai maa-aineslupaa sekä yhtä seuraavista luvista: LSL:n poikkeusluvat, kaivoslupa, kemikaalilupa, rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa tai rakennuksen purkamislupa. Luvan hakija päättää, sovelletaanko yhteensovittamista ja hakijan pyynnöstä yhteensovittaminen voidaan myös keskeyttää. YVA:n ja luvan selvitystarpeet ovat myös jatkossa mahdollista yhteensovittaa ja samoja selvityksiä voidaan hyödyntää eri menettelyissä. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään lupahakemukseen viimeistään ennen päätöksentekoa. Arviointiselostuksen ja ympäristölupahankkeen kuuleminen on mahdollista järjestää yhdessä, mikä voi säästää jopa 3 kuukautta käsittelyaikaa. Yhteiskuulutuksen vaatimuksena on, että hankkeella ei ole sijainnin, laajuuden tai teknisten ominaisuuksien kannalta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa.. Yhdistetyn kuulemisen haasteena on, ettei hankevastaava voi lupahakemuksessaan tukeutua yhteysviranomaiseen perusteltuun päätelmään eikä kuulemispalautteeseen, mikä voi lisätä hankevastaavan hallinnollista taakkaa.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kaikissa ympäristövelvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Meillä on tällä hetkellä useampi uuden YVA-lain mukainen hanke käynnissä.

Ota meihin yhteyttä: masi.mailammi@ecobio.fi (puh. 020 756 2300) tai pia.valitalo@ecobio.fi (puh. 020 756 9453).