Home » suomi

Avainsana: suomi

Yritykset merkittävässä roolissa Agenda2030-tavoitteiden saavuttamisessa Suomessa

kestävä kehitys vihreä kaupunki agenda 2030

Valtioneuvoston kanslia julkaisi toukokuun lopussa raportin YK:n Agenda2030-toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisesta Suomessa vuosien 2016 ja 2020 välillä. Agenda2030-toimintaohjelma sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka jakautuvat 169 alatavoitteeseen. Tavoitteet käsittelevät muun muassa ympäristöön, ilmastonmuutokseen, terveyteen ja hyvinvointiin, koulutukseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja talouteen liittyviä asioita, joihin jokaisen YK:n jäsenvaltion tulisi kiinnittää huomiota ja jotka tulisi toteuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Raportin mukaan Suomi on yksi parhaiten tavoitteiden toteuttamisessa onnistunut valtio maailmassa. Etenkin sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteista moni on jo lähellä toteutumistaan. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jotta kaikki Agenda2030-ohjelman tavoitteet saadaan toteutumaan paremmin Suomessa. Suurimmat haasteet liittyvät kulutuksen ja tuotannon kestävyyteen, ilmastotoimien tehokkuuteen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Myös terveyteen liittyvät ongelmat, kuten ihmisten lisääntyvä ylipainoisuus, ovat haasteita, jotka vaativat vielä paljon toimia. Sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, sukupuoliperusteinen syrjiminen ja ero naisten ja miesten palkkatasossa ovat myös asioita, joihin Suomessa on kiinnitettävä huomiota.

Yritykset tärkeä osa tavoitteiden toteuttamista

Samalla, kun kansalaisten tietoisuus Agenda2030-ohjelmasta on lisääntynyt, myös yksityisen sektorin kiinnostus tavoitteisiin on kasvanut. Etenkin suuryritykset ovat kartoittaneet omia kestävän kehityksen tavoitteitaan ja nivoneet YK:n tavoitteet osaksi yrityksen toimintasuunnitelmaa. Kestävän kehityksen arvoista on tullut tärkeä osa yritystoimintaa, ja hallituksen ja yrityssektorin välillä onkin sovittu jo viisi vihreän kehityksen ohjelmaa, joiden avulla Suomi pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tähän mennessä sovitut ohjelmat koskevat muovikassien käytön vähentämistä, autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, öljyjätteen uusiokäytön lisäämistä, sähkökäyttöisten työkoneiden käytön lisäämistä ja kiertotalouden periaatteiden mukaista materiaalitehokkuutta rakennusalalla.

Agenda2030 on helpottanut yritysten sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin ja antanut yrityksille väylän osallistua maailmanlaajuisten ja paikallisten ongelmien ratkomiseen. Raportissa kerrotaankin, että Agenda2030-ohjelma on tehnyt läpimurron Suomen yrityssektorilla, kun entistä useampi yritys on lähtenyt selvittämään toimintaohjelman soveltamista oman yrityksensä toimintaan. Osa yrityksistä on edelläkävijöinä laatinut itselleen myös tieteeseen pohjaavia tavoitteita, joiden avulla ne sitoutuvat esimerkiksi päästövähennyksiin tai muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Suuret yritykset ovat olleet erityisen valmiita osallistumaan tavoiteohjelmaan, kun taas monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat vasta selvittäneet mahdollisuuksiaan liittää tavoitteita osaksi toimintaansa.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet FIBS
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden liittäminen osaksi yritystoimintaa isoissa suomalaisissa yrityksissa vuosina 2017-2019. Vuonna 2019, 52% yrityksistä olivat jo ottaneet tavoitteet huomioon. Kysely: FIBS ry.

Raporttiin liitetyn FIBS:n kyselyn mukaan yritykset arvioivat yritystoimintansa kannalta tärkeimmäksi kestävän kehityksen tavoitteeksi toimet ilmastonmuutoksen haitallisuuden torjumiseksi. Myös eettiset tavoitteet ja kiertotalouden toimet nähtiin tärkeinä tavoitteina. Sen sijaan luonnon monimuotoisuuden suojelu sai vain vähän mainintoja erittäin tärkeänä kehitystoimena. Kyselyn mukaan yritykset toivoisivat enemmän lakisääteisiä kannustimia kestävän kehityksen huomioimiseksi yritystoiminnassaan. Lisäksi yritykset kokivat, että yritysvastuun liittäminen osaksi liiketoimintaa on kaikista suurin haaste, minkä lisäksi yritysvastuun mittaaminen koettiin vaikeaksi.

Agenda2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteet antavat yrityksille kansainvälisesti hyväksytyn ja valvotun listauksen tärkeimmistä päämääristä, joiden avulla yritys voi kehittää toimintaansa vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi niin sosiaalisesta kuin ympäristönäkökulmastakin. Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat tiekartan ja valmiin suunnan yritystoiminnalle, jonka on sopeuduttava maailmanlaajuisten megatrendien aiheuttamiin muutoksiin.

Ecobion asiantuntijat auttavat yrityksiä tavoitteiden saavuttamisessa

Myös Ecobion asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa YK:n tavoitteiden mukaiseksi. Asiantuntijoillamme on osaamista esimerkiksi tuotteiden elinkaarilaskennasta, hiilijalan- ja kädenjäljen laskennasta, kiertotaloudesta, vähähiilisyyden tiekarttojen laatimisesta ja siitä, miten yritys voi omalla toiminnallaan lisätä luonnon monimuotoisuutta. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

puh. +358 (0) 207 569 450


Mai Kärppä, Ecobio Oy

Lähde: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162268

 

Ecobiolle Suomen Vahvimmat Platina -erikoissertifikaatti

Ecobio Suomen Vahvimmat

Ecobio kuuluu Suomen vahvimpiin yrityksiin jo neljäntenätoista peräkkäisenä vuotena (2007-2020)

Ecobio Oy on kuulunut Suomen Vahvimpiin jo vuodesta 2007 lähtien. Ecobio Oy:lla on käytössä Suomen Vahvimmat Platina-sertifikaatti.

Luokitus on merkki yrityksen hienoista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon 7-portaisen Rating Alfa -luottoluokitukseen. Suomen Vahvimmat on Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämä ja omistama rekisteröity tavaramerkki.

Suomen Vahvimmat Platina-sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus on ollut korkeimmassa luokassa (AAA tai AA+) vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Ecobio on kuulunut Suomen Vahvimpiin jo neljätoista vuotta.

Ecobion palvelut

Tarjoamme kestävän kehityksen konsultointipalveluja ja Ecobio Manager -pilvipalvelua säädösten, kemikaalien ja riskien hallintaan yrityksissä ja muissa organisaatioissa.
Meitä suosivat Pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot start-upeista konserneihin. Asiakaskuntamme koostuu monien alojen toimijoista kuten vientiteollisuus, satamat, energiayhtiöt, yliopistot ja julkinen sektori. Olemme Pohjoismaiden vanhimpia kestävän kehityksen asiantuntijayrityksiä, jo vuodesta 1989 lähtien. Tutustu palveluihimme

Tyytyväiset asiakkaat

Palveluidemme lähtökohtia ovat asiakkaidemme liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen ja hyödyn tuottaminen yhtäaikaisesti sekä asiakkaidemme liiketoiminnalle että ympäristölle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme, viranomaisten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme tunnettuja laadukkaasta lopputuloksesta, projektien kokonaishallinnasta ja ennen kaikkea tyytyväisistä asiakkaista.

Vuonna 2019 tehdyn asiakastutkimuksen mukaan Ecobion palveluita suosittelisi 96% asiakkaistamme. Olemme tästä erittäin kiitollisia. Muita tuloksia:

  • Palveluiden laadukkuus 4,5/5
  • Palveluiden hyödyllisyys 4,4/5
  • Asiantuntevuus 4,6/5
  • Luotettavuus 4,5/5

*Kyselyyn osallistui Ecobion projekti ja Ecobio Manager -asiakkaat. Yhteensä 58 vastaajaa

Tarvitsetko apua kestävän kehityksen johtamisessa, hallinnassa tai kehityksessä? Me autamme! Ota yhteyttä

info@ecobio.fi, +358 (0) 207 569 450

 


Caisa Lindblom, Ecobio Oy