Home » elinkaariarviointi

Avainsana: elinkaariarviointi

Päivitetyt laskentaperusteet ympäristöjalanjäljen määritykseen Euroopan unionin alueella

Euroopan komissio on antanut 16.12.2021 suosituksen ympäristöjalanjäljen määrittelyyn käytettävien menetelmien käyttämisestä tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja siitä tiedottamiseen. Nyt annetut suositukset on kehitetty komission vuonna 2013 antamien suositusten pohjalta perustuen vuosien 2013–2018 aikana pidettyyn pilottivaiheeseen. Pilottivaiheeseen osallistui jopa yli 300 yritystä, mikä on mahdollistanut laskentaperiaatteiden tarvepohjaisen ja laadukkaan kehittämisen.

Suosituksen tavoitteena on antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet ympäristötiedon tuottamiseen tuote- ja organisaatiotasolla perustuen luotettaviin ja verifioituihin menetelmiin. Se on osoitettu Euroopan unionin jäsenvaltioille sekä yksityisille ja julkisille yrityksille tarjoten toimijoille yhtenäistetyn tavan mitata tuotteidensa, palveluidensa sekä koko organisaation ympäristötehokkuutta elinkaarinäkökulmasta. Tavoitteena on myös mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden parempi vertailtavuus ja sidosryhmäviestintä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tähän pyritään vastaavia elinkaariarviointitutkimuksia tarkemmilla ohjeistuksilla ja tiukemmilla vaatimuksilla.

Ympäristöjalanjäljen laskenta perustuu elinkaariarvioinnin periaatteisiin

Tuotetason ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä eli PEF-menetelmä (Product Environmental Footprint) sekä organisaatiotason ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä eli OEF-menetelmä (Organisation Environmental Footprint) nojaavat pitkälti elinkaariarvioinnin periaatteisiin ja sisältävät elinkaariarviointitutkimuksista tutut vaiheet: tavoitteiden määrittelyn, inventaarioanalyysin, vaikutusarvioinnin sekä tulkinnan ja raportoinnin. Molemmat menetelmät tuottavat ympäristövaikutustietoa yhteensä 16 erilaisesta ympäristövaikutusluokasta sisältäen ilmastovaikutusten lisäksi tietoa esimerkiksi vaikutuksista otsonikatoon, happamoitumiseen ja luonnon resurssien kulutukseen. PEF-menetelmä tarjoaa valinnanvaraa tarkasteluun sisällytettävän tuotteen tai palvelun elinkaaren vaiheiden osalta, kun taas OEF-menetelmän mukaisesti voidaan valita tarkasteltavat tuoteportfolion osat.

Kaikkien PEF-laskelmien tulisi perustua menetelmää varten laadittuihin tuoteryhmäsääntöihin, joista käytetään lyhennettä PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules). Tämä mahdollistaa erilaisten laskelmien vertailtavuuden esimerkiksi tuotekilpailutustilanteissa, kun sovellettavat laskentaperusteet on varmistettu olevan linjassa keskenään. Kehitettävien PEFCR-sääntöjen tulisi perustua jo olemassa oleviin kansainvälisesti hyväksyttyihin tuoteryhmäsääntöihin ja jos PEFCR-sääntöjä ei ole kehitetty, ei PEF-laskelmia voida vertailla keskenään. Samat periaatteet koskevat myös OEF-laskelmia, joihin liittyen puhutaan sektorisäännöistä eli OEFSR (Organisation Environmental Footprint Sector Rules). Samojen sektorisääntöjen mukaisesti tehdyt laskelmat ovat keskenään vertailukelpoisia organisaatio- sekä tuotantolaitostasolla. Tuoteryhmä- ja sektorisääntöjä on jo kehitetty pilottivaihetta varten, mutta ne ovat umpeutuneet vuoden 2021 lopussa. Vanhentuneiden sääntöjen päivittämiseen ja uusien sääntöjen kehitykseen on tällä hetkellä melko heikosti tietoa tarjolla.

Ecobio auttaa yrityksiä ympäristöjalanjäljen laskennassa

PEF- ja OEF-perusteinen ympäristötehokkuuden laskenta tulee jatkossa todennäköisesti merkittävästi lisääntymään ja tämä on huomioitu myös Euroopan unionin muissa linjauksissa, kuten asetuksessa kestävyyskriteereistä vihreiden investointien edistämiseksi (Taksonomia). Ecobiolla on pitkän linjan kokemus elinkaariarvioinnin ja yritystason hiilijalanjälkilaskennan parissa. Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan teitä myös ympäristöjalanjälkeä koskevissa kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

PEF- ja OEF-menetelmäkuvaukset ovat ladattavissa täältä.


Teksti: Aleksi Laurila

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

https://ecochain.com/knowledge/are-you-prepared-for-the-product-environmental-footprint/

https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_fi

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm

ilmastovaikutuksia

Blogi: Mitä elinkaarivaatimuksia ISO 14001 asettaa?

Voimassa oleva ISO 14001 -standardi vuodelta 2015 on herättänyt keskustelua elinkaarivaatimuksiin liittyen. Millainen on standardin vaatima elinkaaritarkastelu ja miten se tehdään?

ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä velvoittaa yrityksen tarkastelemaan toimintojensa, tuotteidensa ja palveluidensa ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset elinkaarinäkökulmasta. Ympäristöjärjestelmällä yritys osoittaa huomioivansa ympäristöasiat toiminnoissaan systemaattisesti. Siten vaatimus elinkaaritarkastelusta sopii ympäristövaikutusten systemaattiseen huomiointiin. Standardissa kuitenkin sanotaan suoraan, ettei varsinaista yksityiskohtaista elinkaariarviointia ole pakko tehdä, mutta elinkaarinäkökulmaa on sovellettava tarkastelussa. Elinkaarinäkökulman vaatimus on standardin yksi merkittävimmistä muutoksista.

ISO 14001 -standardin mukainen elinkaaritarkastelu

Standardi painottaa elinkaarinäkökulmaa, jossa yritys tarkastelee toimintojaan, tuotteitaan ja palveluitaan niiden koko elinkaaren osalta tunnistaen niiden ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti.

Lähtökohtana on keskittää elinkaaritarkastelu sellaisiin ympäristönäkökohtiin, joihin yritys voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti. On tärkeä tunnistaa, missä vaikutusmahdollisuuksia on. Vaikutusmahdollisuuksia kartoitettaessa on huomioitava myös ulkoistetut prosessit. Ympäristönäkökulmat voivat liittyä yrityksen toiminnan aiheuttamiin päästöihin ilmaan, veteen ja maaperään; veden- ja energiankulutukseen; tai jätteisiin.

ISO 14001 -standardin mukaisessa elinkaaritarkastelussa huomioidaan:
  • ne toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristönäkökohdat, joita yritys voi hallita tai joihin yritys pystyy vaikuttamaan
  • tuotteen tai palvelun koko elinkaari raaka-aineiden hankinnasta loppusijoitukseen, mutta elinkaaren vaiheet riippuvat kyseessä olevasta toiminnosta, tuotteesta tai palvelusta
  • toiminnan, tuotteiden ja palvelujen muutokset sekä ennustettavissa olevat normaalista poikkeavat tilanteet

Elinkaaritarkastelun tulee sisältää yrityksen toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristönäkökulmien huolellisen tarkastelun. Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa on käsiteltävä sen ympäristövaatimuksia ja tarkasteltava koko elinkaarta. Ajatuksena on, että huomioimalla koko elinkaari vältytään siltä, että ympäristövaikutus siirtyisi toiseen elinkaaren vaiheeseen ilman, että kokonaisympäristövaikutus pienenisi. Huomioimalla koko elinkaari ympäristönäkökohtien tarkastelussa, yritys pystyy antamaan tietoa siitä, miten ympäristövaikutusta voidaan pienentää.

Elinkaariarviointia ei vaadita, mutta se kannattaa

Ympäristöjärjestelmän auditoijat tarvitsevat kättä pidempää, eli käytännössä dokumentaatiota siitä, että yritys on perillä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdista koko elinkaari huomioiden. Elinkaaritarkastelu auttaa tunnistamaan yrityksen merkittävät ympäristönäkökohdat ja tuottaa pohjatietoa ISO 14001 -standardin mukaiseen dokumentaatioon. Toimintojen, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voidaan arvioida myös varsinaisella elinkaariarvioinnilla.

Kun yritys, jolla on ISO 14001-ympäristöjärjestelmä, on tehnyt elinkaaritarkastelun, luo tämä työ hyvän pohjan varsinaisen elinkaariarvioinnin laatimiseen. Elinkaariarvioinnin avulla yritys pystyy tunnistamaan tuotteidensa ja prosessiensa merkittävimmät ympäristövaikutukset ja arvioimaan erilaisten (eko)suunnitteluvaihtoehtojen vaikutukset.

Elinkaariarviointimenetelmää voidaan käyttää myös kestävän kehityksen tavoitteiden laskennassa, kuten kulutuksen ja tuotannon resurssitehokkuutta laskettaessa, tai arvioitaessa ympäristöystävällisten teknologioiden tai ilmastotekojen vaikutusta päästöihin. Elinkaariarviointi systemaattisena menetelmänä auttaa arvioimaan nykytason ja asettamaan tavoitteita.

Ecobiolla on vahva kokemus elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten tarkastelussa ja elinkaariarviointien teossa monelta alalta. Asiantuntijamme auttavat mielellään niin elinkaaritarkastelujen kuin yksityiskohtaisten elinkaariarviointien teossa.

Lisätietoja: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

 

Leena Tähkämö

11.3.2019, Helsinki

Kansallinen metsästrategia 2025

Kansallinen metsästrategia 2025 on vahvistettu

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä on vahvistettu Kansallinen metsästrategia 2025, joka hyväksyttiin joulukuussa 2018. Kyseessä on päivitys alun perin vuonna 2015 vahvistettuun strategiaan. Visio ja tavoitteet pysyivät samoina, mutta hankeosiota uudistettiin.

Metsästrategia on metsäalan kehittämistä ja toimenpiteitä ohjaava strategia, jossa kuvataan julkisen vallan näkökulmasta keskeiset painopisteet. Päivitetyssä metsästrategiassa on esitetty kolme päämäärää, jotka kiteytyvät Suomen metsätaloudelliseen kilpailukyvyn parantamiseen, metsäalan uudistumiseen sekä metsien tasapainoiseen ja monipuoliseen käyttöön. Strategiassa nousevat esille entistä selvemmin ilmastokestävyys ja metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Päivitetyistä toimenpiteistä on muodostettu kymmenen hankekokonaisuutta kattava strateginen hankesalkku. Strategiaan lisätyt kokonaan uudet hankkeet koskevat mm. ilmastokestävää metsätaloutta, kansainvälistä metsäpolitiikkaa sekä puusta valmistettavia tuotteita.

Metsäalalle toivotaan uudistusta sekä liiketoimintojen monipuolistumista. Uusiin puu- ja biomateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin kohdistetaan korkeita odotuksia. Tuotteiden myönteiset ympäristövaikutukset voivat kuitenkin jäädä oletettua pienemmiksi, jos tuotteiden koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia ei osata huomioida. Elinkaariarvioinnin (LCA) avulla tuotteiden ympäristövaikutuksia on mahdollista arvioida puolueettomasti sekä vertailla uusien tuotteiden ympäristövaikutuksia korvattaviin tuotteisiin.

Ecobio tarjoaa kattavia palveluita elinkaariarviointeihin ja tuotteiden ympäristöselosteisiin liittyen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, mikäli tuotteidesi ympäristövaikutukset mietityttävät.

Info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.