Home » Ecobio » Sivu 4

Tag: Ecobio

Lataa maksuton SCIP-whitepaper

LATAA MAKSUTON KATTAVA JA TIIVIS SCIP-WHITEPAPER TÄSTÄ!

Euroopan Unionin tavoitteena on muuttaa talouttaan kiertotalouden mukaiseksi. Vahvistaakseen kiertotaloutta EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut uuden tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. Tietokanta kokoaa yhteen tietoa erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC, Substances of Very High Concern) esiintymisestä ja kulkeutumisesta EU:n markkinoilla myytävissä esineissä. SVHC-aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja/tai ihmisen terveydelle.

Miten selättää yrityksesi SCIP-velvoitteet?

SCIP velvoite on julkaistu osana EU:n jätesäädöspakettia, joka toimeenpannaan Suomessa kemikaalilakiin tehtävällä muutoksella, jonka arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021. Kansallinen toimeenpano on viivästynyt, mutta Ympäristöministeriö suosittelee SCIP-ilmoitusten laatimista 5.1.2021 alkaen EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta.

SCIP-vaatimusten täyttämisessä kannattaa toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti. Whitepaperimme avulla saat tiiviisti ja kattavasti tietoa SCIP-velvoitteista ja niiden hallinnasta.

SCIP-whitepaper sisältää seuraavat osiot:

  • Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
  • Miten SHVC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
  • Mitä tietoja vaaditaan?
  • Miten tiedot toimitetaan?
  • Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?
  • Hankalimmat SCIP-vaatimukset ja niiden taklaaminen
  • 6 askelta SCIP vaatimusten täyttämiseen

Voit ladata SCIP-whitepaperin tästä.

Ecobio auttaa SCIP-vaatimusten täyttämisessä

Tarvitsetko asiantuntija-apuja? Mietitkö ohjelmistoratkaisuja? Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi SCIP-vaatimusten täyttämisessä

Keskustelemme mielellämme lisää! Ota yhteyttä:

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Anne Kallioinen – Johtava konsultti, kemikaaliasiantuntija

anne.kallioinen@ecobio.fi

Puh.: 020 756 2303

 

Ecobio Manager – Digitalisoi yritysten kestävän kehityksen tarpeet

Lisäksi Ecobio Manager -ohjelmistomme antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa.

Lue lisää Ecobio Managerista täältä ja ota yhteyttä!

Malena WeurlanderMalena Weurlander – Key Account Manager

malena.weurlander@ecobio.fi

Puh.: 020 756 9459

Kemikaaliturvallisuuden ABC

blank

Kemikaaleja käytetään kaikilla elämänaloilla moninaisissa tuotteissa, ja useimmat yritykset käyttävät kemikaaleja tavalla tai toisella. Kemikaalien turvallinen käyttö ja käsittely onkin oleellisen tärkeää ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelemiseksi. Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö velvoittavat käyttämään kemikaaleja turvallisesti. Siten työnantajakin on velvollinen suojelemaan työntekijöiden terveyttä vaarallisilta kemikaaleilta.

Kemikaaliturvallisuuden ABC koostuu kuudesta toimenpiteestä:

 • Kemikaaliluettelon laatiminen ja käyttöturvallisuustiedotteet käyttäjien ulottuville
 • Työpaikan vaaratekijöiden tunnistaminen ja työntekijöiden altistumisen selvitys
 • Kemiallisten riskien arviointi ja tärkeysjärjestykseen asetus
 • Ennaltaehkäisytoimenpiteiden suunnittelu
 • Työntekijöiden koulutus ja riittävä ohjeistus
 • Jatkuvasta seurannasta huolehtiminen

Kemikaalilainsäädäntö

Turvallisuuden varmistamiseksi kemikaalien valmistusta, toimittamista ja käyttöä säädellään yhteisellä lainsäädännöllä koko Euroopan talousalueella (ETA), joka sisältää EU:n jäsenvaltiot, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan. Nämä vaatimukset koskevat yrityksiä riippumatta niiden asemasta toimitusketjussa tai tuotteissa, joita ne valmistavat, maahantuovat, vievät, toimittavat tai käyttävät. Suomessa on voimassa sekä EU:n kemikaalilainsäädäntö (mm. REACH-, CLP-, biosidi- ja POP-asetus) että kansallinen kemikaalilaki. Kemikaalilaki Suomessa valvoo ja varmistaa EU:n kemikaalilainsäädännön velvoitteiden täyttymistä. Noudattamalla lainsäädäntöä, vähennetään kemikaalien riskejä ihmiselle ja ympäristölle. EU:n ylin kemikaaliviranomainen on Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), joka huolehtii lainsäädännön toimeenpanosta ja yritysten ohjaamisesta ja valvomisesta lainsäädännön noudattamisessa. Myös kansalliset viranomaiset osallistuvat toimeenpanoon (Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES).

Kemikaalilainsäädäntö koskee useimpia yrityksiä jollakin tavalla. Se kattaa kemikaalien valmistuksen, maahantuonnin, jakelun, kierrätyksen tai käytön raaka-aineena tai lopputuotteena, eikä se ulotu vain kemian teollisuuteen. Yleisenä velvollisuutena yrityksiä koskee selvilläolovelvollisuus. Lainsäädäntö velvoittaa valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät varmistamaan, että he valmistavat, saattavat markkinoille tai käyttävät sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Kemikaalilainsäädäntö asettaa velvoitteita myös esineiden valmistajille, EU-maahantuojille, toimittajille tai myyjille. REACH-asetus koskee siis kemiallisia aineita sellaisinaan, seoksissa ja esineissä (esim. liimat, tekstiilit, sähkölaitteet).

Kemikaalilainsäädäntö koskee kaiken kokoisia yrityksiä ja asettaa yritykset vastuuseen markkinoille saattamiensa tai käyttämiensä aineiden turvallisesta käytöstä. Se vaatii jokaista toimijaa toimitusketjussa tiedottamaan kemikaalien turvallisesta käytöstä ja antaa myös kuluttajille oikeuden kysyä yrityksiltä esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista.

REACH-asetus

EU:n REACH-asetuksella säädetään aineiden rekisteröintiin ja lupamenettelyyn sekä tietojen vaihtoon liittyviä velvoitteita. Se asettaa vaatimuksia kemikaalien rekisteröintiin ja arviointiin. REACH-asetus kieltää ja rajoittaa monien kemikaalien käyttöä ja CLP-asetus sisältää yrityksiä velvoittavia säännöksiä kemikaalien luokituksesta sekä vaarallisten kemikaalien merkinnöistä ja pakkaamisesta. Kemikaalilainsäädäntö kehittyy jatkuvasti uuden tiedon mukana, mikä voi johtaa uusiin rajoituksiin ja vaaraluokituksiin.

REACH-asetuksessa rajoitetut ja luvanvaraiset aineet

REACH-asetuksen tavoitetta korvata huolta aiheuttavia kemikaaleja vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla toteutetaan käytännössä pitkälti ainerajoitusten ja lupamenettelyn kautta. Yritysten toiminnan kannalta on erityisen tärkeää selvilläolovelvollisuus siitä, jos aineet kuuluvat jollekin seuraavista REACH-asetuksen alaisista listoista:

 • Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattiluettelo
 • Luvanvaraiset aineet (REACH-asetuksen liite XIV)
 • Rajoitetut aineet (REACH-asetuksen liite XVII)

CLP-asetus

CLP-asetuksella yhdenmukaistetaan (maailmanlaajuinen GHS luokitus- ja merkintäjärjestelmä) kriteerit aineiden ja seosten luokitukseen vaaralliseksi ja asetetaan merkintöjä ja pakkauksia koskevat säännöt. Tavoitteena on määrittää, onko aineella tai seoksella ominaisuuksia, joiden takia se luokitellaan vaaralliseksi. Kun aine tai seos on luokiteltu, on tunnistetuista vaaroista ilmoitettava vaarallisuusmerkinnöin muille toimitusketjun toimijoille varoitusetiketillä ja käyttöturvallisuustiedotteella. Aineet ja seokset luokitellaan ennen markkinoille saattamista ja ilmoitetaan Euroopan kemikaalivirastolle.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote-asiakirjalla välitetään tieto kemikaalien ominaisuuksista, vaaroista ja turvallisesta käsittelystä. Niiden perusteella arvioidaan kemikaalien käytöstä aiheutuvat vaarat ja suunnitellaan sopivat riskinhallintatoimet. Työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on oltava käyttöturvallisuustiedotteet käyttäjän ulottuvilla ja kemikaaliluettelo laadittava. Käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaa voidaan helpottaa keskittämällä ne Ecobio Manager -pilvipalveluumme, jossa voidaan myös hoitaa niiden ylläpito.

Kemikaalien riskinarviointi

Kemiallisten aineiden riskien arvioinnilla tarkoitetaan aineiden vaaraominaisuuksien arviointia suhteutettuna niille altistumiseen. Työantajalla on velvollisuus tunnistaa työssä esiintyvät kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat, arvioimaan vaaroista työntekijöille aiheutuvat terveys- ja turvallisuusriskit ja toteuttamaan torjunta- ja seurantatoimenpiteet. Ennaltaehkäisytoimenpiteet suunnitellaan työntekijöiden mahdollisen altistumisen ja kemiallisten riskien arvioinnin perusteella. Kemiallisten vaarojen ja riskien arviointi tehdään kemikaalikohtaisesti, minkä jälkeen tunnistetut vaaratekijät asetetaan riskeiltään suuruusjärjestykseen riskinhallintatoimenpiteitä varten.

Ecobio Manager -palvelun riskinarviointiominaisuudella voidaan täyttää lakisääteiset vaatimukset kemikaalien hallinnan suhteen. Riskit määritellään vaaran seurausten vakavuuden ja niiden tapahtumisen todennäköisyyden perusteella. Järjestelmän avulla riskin suuruus saadaan automaattisesti laskettua ja luokiteltua riskimatriisin avulla. Tarvittavat riskinhallintatoimenpiteetkin saadaan dokumentoitua ja arkistoitua palveluun jatkuvan seurannan helpottamiseksi ja toteuttamiseksi.

Tarvitsetteko apua yrityksenne kemikaalien hallinnassa?

Ecobion kokeneet asiantuntijat auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Myös Ecobio Manager -palvelumme auttaa pitämään kemikaalihallintanne järjestyksessä ja ajantasaisena. Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten palvelumme voivat auttaa juuri teidän yritystänne!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

sales@ecobiomanager.com

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Mikael Hirn

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

Sosiaali- ja terveysministeriö: Kemikaalivalvonta. https://stm.fi/kemikaalivalvonta

European Chemicals Agency: Legislation. https://echa.europa.eu/legislation

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Kemikaalit. https://tukes.fi/kemikaalit

Finlex: Kemikaalilaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599

Ajankohtaiset kestävän kehityksen avustushankkeet

blank

Valtioneuvostolla on useita eri avustustukia, joita yritykset voivat hakea hankkeisiinsa. Kokosimme viisi oleellisinta avustustukea kestävän kehityksen hankkeisiin, jotta voitte helposti löytää teitä kiinnostavat ja koskevat asetukset.

Kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistäminen

Business Finland myöntää avustusta kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämistä tukeviin ilmastomuutoksen hillintään ja muihin ympäristösuojeluun liittyviin investointihankkeisiin (1197/2020). Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille taloudellista toimintaa harjoittaville yhtiöille. Avustusta voidaan myöntää sekä ympäristösuojeluun että jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointihankkeisiin.

Avustus edellyttää, että hanke liittyy:

 1. Digitaalisten ratkaistujen rakentamista koskeviin investointihankkeisiin;
 2. Teolliseen rakentamiseen liittyviin investointeihin;
 3. Liiketoimintaekosysteemien edellyttämiin investointihankkeisiin.

Asetus on astunut voimaan 1.1.2021 ja on voimassa 31.12.2023 saakka. Rahoitusta voi hakea 15.2–16.4.2021.

Ravinteiden kierrätys ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeet

Ympäristöministeriö myöntää avustusta ravinteiden kierrätykseen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin (657/2020). Avustusta voidaan myöntää vesiensuojelua edistäviin ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin sekä jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden ja energian talteenoton edistämisen hankkeisiin.

Avustuksen saanti edellyttää, että hanke:

 1. Vähentää ravinteiden pääsyä vesiin, poistaa ravinteita vesistä tai kierrättää ravinteita;
 2. Parantaa jäte- tai sivuvirtojen, jätevesien tai puhdistamolietteiden laatua tai käsittelymenetelmiä ravinteiden tai orgaanisen aineen talteen ottamiseksi tai kierrättämiseksi;
 3. Kehittää erilaisten jäte- tai sivuvirtojen tai lietteen käytön riskien arviointia tai hallintaa;
 4. Jollain muulla kuin 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla edistää vesiensuojelua ravinteiden kierrätyksellä;
 5. Edistää jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai energian talteenottoa.

Asetus on astunut voimaan 16.9.2020 ja on voimassa 31.12.2026 saakka.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeet

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustusta innovatiivisiin kiertotalouden investointeihin, investointeihin liittyviin selvityksiin ja kiertotaloutta tukeviin verkostoihin (604/2020). Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle taloudellista toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Avustusta saa käyttää:

 1. Kiertotaloutta edistäviin teknologisiin tai muihin uusia toimintatapoja tai palveluita tukeviin investointeihin;
 2. Kiertotaloutta edistävien investointien käynnistämiseksi tarvittaviin selvityksiin ja verkostoihin;
 3. Työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Asetus on astunut voimaan 15.8.2020 ja kumoaa aiemman vastaavan asetuksen. Rahoitusta voi hakea 15.10.2020 alkaen ja hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä.

Perinnebiotooppien kunnostus ja hoito

Valtio myöntää avustusta perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020–2025 (953/2020). Avustuksen tavoitteena on kunnostus- ja hoitotoimin avuin edistää perinnebiotoopeille luonteenomaisen kasvillisuuden, kasviston ja eläinlajiston ekologista tilaa sekä turvata ja kohentaa perinnebiotooppien maisemallisia arvoja.

Asetus on astunut voimaan 21.12.2020 ja on voimassa 31.12.2025 saakka.

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet

Valtio myöntää avustusta luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen (5/2021). Avustusta haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

Avustuksella edistetään seuraavia tavoitteita:

 1. Hiilinielujen ja -varastojen ylläpito ja vahvistaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä;
 2. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
 3. Maa- ja metsätalouden sopeutumisen ilmastonmuutokseen edistäminen;
 4. Ilmastotoimien tueksi tiedon tuottaminen ja kyseisen tiedon käytön edistäminen .

Asetus on astunut voimaan 13.1.2021 ja on voimassa 31.12.2025 saakka.

Ecobio Manager auttaa teitä avustuksien hakemisessa

Kiinnostuitko yllä mainituista avustuksista? Tarvitsetko apua avustuksen hakemisessa tai haluatko kuulla lisää? Kestävän kehityksen Ecobio Manager -asiantuntijatiimimme vastaa mielellään kysymyksiinne ja auttaa teitä hankkeittenne rahoitushakemuksissa!

Lisää tietoa Ecobio Managerista voit löytää täältä.

Ole yhteydessä meihin!

sales@ecobiomanager.com

puh. 020 756 9450


Teksti: Emma Björkqvist

Kuva: Shutterstock

Lähteet: Finlex 1197/2020, 657/2020, 604/2020, 953/2020, 5/2021

Business Finland

Webinaari 11.3: Yritysten globaali pelikenttä kestävässä kehityksessä

blank

Tervetuloa mukaan kestävän kehityksen webinaariimme 11.3!

Toimitusjohtajamme ja johtava konsulttimme Taru Halla käy webinaarissa tiivistetysti läpi vastuullisen yritystoiminnan elementit ja arvonmuodostuksen, sekä tärkeimmät kestävän kehityksen viitekehykset. Global Compact Network Finlandin pääsihteeri Lenita Toivakka esittelee kestävän kehityksen ajankohtaisaiheet 2021 ja mitä UN Global Compact tarjoaa yrityksille.

Miten yrityksesi voi tuoda kestävän kehityksen työtä näkyväksi maailmalla? Mitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia globaalille yritykselle on tarjolla? Toimet kestävän kehityksen edistämiseksi lisääntyvät päivä päivältä ja edelläkävijöillä on mahdollisuus kertoa maailmalle työstään kestävän kehityksen puolesta. Toisaalta yritykset kohtaavat myös painetta sidosryhmiltään ja ympäristössä tapahtuvat muutokset kannustavat niitä ottamaan nämä asiat paremmin huomioon toiminnassaan.

Webinaarissamme saat vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä ovat vastuullisen yritystoiminnan elementit ja arvonmuodostus?
 2. Mitkä ovat tärkeimmät kestävän kehityksen globaalit viitekehykset? – Indeksit, vapaaehtoiset sitoumukset ja tavoiteohjelmat, raportointimallit, merkit ja merkinnät, standardit ja muut tärkeät viitekehykset.
 3. Millainen on YK:n yritysvastuualoite? Ajankohtaiset teemat 2021.

Tilaisuus järjestetään yhdessä Global Compact Network Finlandin kanssa. Pääsihteeri ja verkoston vetäjä Lenita Toivakka osallistuu webinaariin.

Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Tilaisuus on suunnattu kansainvälisten yritysten kestävän kehityksen teemojen parissa työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille, sekä kansainvälistymistä suunnitteleville tahoille ja muille kiinnostuneille yritysasiantuntijoille ja tutkijoille.

Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 11.3.2021 klo 9.00–10.00.

Voit ilmoittautua mukaan webinaariimme täältä.

Tervetuloa mukaan!

Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

Löydät webinaarikirjaston täältä.


Teksti: Emma Björkqvist

Kuva: Emma Björkqvist

Webinaari 18.2: Hiilijalanjälki – Trendit, laskentamallit ja etenemissuunnitelma

blank

Tervetuloa mukaan vähähiilisyys webinaariimme 18.2!

Ilmastosiantuntijamme Henrik Österlund ja Inka Voutilainen käyvät webinaarissa tiivistetysti läpi vähähiilisyyden ajankohtaistilanteen osana yritysvastuuta, ja esittelevät hiilijalanjäljen laskennan ja vähentämisen standardeja ja ohjelmistoja.

Asiakkaiden odotukset vähähiilisyydestä ovat ajava voima monille yrityksille. Sen lisäksi lisäarvonäkökulman (BMC) ymmärtäminen on yrityksille hyvinkin kannattavaa. Nyt yritysten lainsäädännölliset velvoitteet lisääntyvät, esimerkiksi Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen ympäristöohjauksen kautta. Laskentamallien hallinta yhdistettynä konkreettisen etenemismallin käyttöönottamiseen, on yrityksille valttikortti hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Ilmastosiantuntijamme Henrik Österlund ja Inka Voutilainen vastaavat webinaarissa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mihin hiilijalanjälkeä tarvitaan nyt ja miltä tulevaisuus näyttää?
 2. Miltä vähähiilisyyden pelikenttä tällä hetkellä näyttää?
 3. Miten yritykset voivat laskea hiilijalanjälkensä?
 4. Miten yritykset voivat vaikuttaa hiilijalanjälkeensä?
 5. Mitä nyt pitää tehdä ja miltä yrityksien etenemismalli näyttää?

Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Webinaari on suunnattu yritysvastuusta ja käytännön ilmastoteoista kiinnostuneille yrityksille.

Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 18.2.2021 kello 9.00-9.30

Voit ilmoittautua mukaan webinaarin täältä.

Tervetuloa mukaan!

Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

Löydät webinaarikirjaston täältä.


Teksti: Emma Björkqvist

Kuva: Emma Björkqvist

Rekry: Haemme vähähiilisyysasiantuntijaa johtavaksi konsultiksi

blank

HAEMME VÄHÄHIILISYYSASIANTUNTIJAA JOHTAVAKSI KONSULTIKSI

Haluatko työskennellä vähähiilisyyden johtavana asiantuntijana laaja-alaisessa kestävän kehityksen konsulttitiimissä? Hallitsetko vaativatkin hiililaskennan ja -raportoinnin kiemurat ja yrityskohtaiset vaatimukset?

Haemme ilmasto- ja energialaskennan asiantuntijaa johtavaksi konsultiksi teollisuuden ja muiden yritysten toimeksiantoihin. Tarjoamme kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja sekä SaaS-palvelua asiakkainamme maailman suurimmat yritykset kuin pienemmätkin organisaatiot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lue lisää rekrytoinnista täältä ja hae mukaan tiimiimme.


Kuva: Shutterstock

Ecobion konsultointitiimi sai uuden kemikaaliasiantuntijan

Vuosi 2021 on lähtenyt nopeasti rullaamaan. Ecobion kemikaalinhallintapalvelut ovat kasvaneet suosiossa ja näin ollen voimme ylpeästi kertoa että olemme jälleen kasvaneet työyhteisönä! Nopeasti kasvavana yrityksenä olemme saaneet uuden tulokkaan konsultointitiimiimme. Mikael Hirn tulee tukemaan jo nyt vahvaa kemikaaliasiantuntijatiimiämme monipuolisella kokemuksellaan.

Mikael Hirn aloitti Ecobiolla konsultoinnin tehtävissä

blank

Mikael Hirn aloitti tällä viikolla Ecobiolla konsulttina. Mikael on kemikaaliasiantuntija ja hänen työtehtäviin kuuluu EU:n ja kansallisten kemikaalilakien velvoitteisiin liittyvät asiat. Näin Mikael kuvailee itseään ja odotuksiaan:

“Olen 2020 kesällä valmistunut toksikologi (FM) Itä-Suomen yliopiston kansainvälisestä koulutusohjelmasta. Tämän lisäksi minulla on myös farmaseutin tutkinto. Valmistumiseni jälkeen työskentelin Euroopan kemikaalivirastossa aineiden REACH-rekisteröinnin parissa, keräten kokemusta etenkin IUCLID-ohjelman ja REACH-IT-järjestelmän käytöstä.

Pyrin Ecobiolla konsulttina vahvistamaan yrityksen kemikaaliasiantuntemusta. Tietotekniikasta innostuvana henkilönä myös Ecobio Manager ja sen tuomat mahdollisuudet kiinnostavat minua erityisesti.”

Lämpimästi tervetuloa mukaan tiimiimme Mikael!

Haluatko sinäkin mukaan tiimiimme? Katso avoimet työpaikat.


Kuva & Teksti: Emma Björkqvist

Kiertotalouden strateginen ohjelmaehdotus julkaistiin

blank

Kiertotalous on keskeinen väline kestävän kehityksen toteuttamisen työkalupakissa. Keskiviikkona 13.1.2021 julkaistussa kiertotalouden ohjelmaehdotuksessa esitetään visio, joka ankkuroituukin kestävään kehitykseen verraten hyvin. Työryhmätyönä valmistuneen ohjelman ehdotuksissa tavoitteiksi näkyy, että työ on ollut haasteellinen eikä yksimielisyyttä tavoitteista ole vielä täysin saavutettu.

Keskustelua erityisesti kiertotalouden tavoitemittareista onkin syytä vielä käydä. Tämä on tärkeää siksi, että tavoite- ja seurantamittarit vaikuttavat linjauksiin käytännön kiertotaloustoimenpiteistä. Ohjelma toteaa, että kiertotaloudelle ei ole vielä kehitetty hyviä, kokonaisvaltaisia mittareita. Tähän voidaan kuitenkin todeta, että edellytykset nyt esitettyjä mittareita paremmille ovat olemassa. Ohjelma menee seuraavaksi poliittiseen käsittelyyn, jonka tuloksena on kevään aikana tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätös. Siinä asetetaan konkreettiset tavoitteet kiertotaloudelle ja mahdollisesti mm. luonnonvarojen käytölle.

Konkreettiset tavoitteet luovat pohjan kehitykselle

Ohjelmassa ehdotetaan, että valtioneuvosto asettaa konkreettisen, todennettavan ja kunnianhimoisen tavoitteen, joka on yhteensopiva hiilineutraaliustavoitteen kanssa ja tukee sen saavuttamista. Kiertotalousohjelmassa on todettu tätä ajatusta toteuttamaan tavoitteiksi, että

 • Vuonna 2035 primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa.
 • Resurssituottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä.
 • Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä
Ohjelman ehdotuksissa tavoitteiksi ja myös seurannan indikaattoreiksi näkyy, että massapohjainen ajattelutapa ja mittarointi tuntuu edelleen saavan varsin suuren roolin jopa aivan kiertotalousajattelun ytimessä, vaikka näin ei saisi eikä tarvitsisi olla. Kiertotaloudessakin tulisi massoihin keskittymisen sijaan tähdätä isoon vaikuttavuuteen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toivottavasti ajattelua saadaan vietyä tähän suuntaan keväällä, kun valtioneuvoston periaatepäätöksen mittareista päätetään. Tämä on tärkeää siksi, että massapohjaiset mittarit eivät korreloi riittävän hyvin kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Kiertotalouden mittarit ja mahdollisuudet

Kiertotaloudessa tulee miettiä ratkaisuja, joissa tähtäin on kestävän kehityksen kolmessa tulokulmassa (ympäristö, talous, sosiaalinen). Vastaavasti kiertotalouden mittarit kannattaa kytkeä mahdollisimman suoraan kestävään kehitykseen ja sen kolmeen mainittuun tulokulmaan. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea myös puhtaasti massapohjaisten tavoitemittarien välttämistä. Tämä on tärkeää siksi, että massapohjaiset mittarit, kuten esimerkiksi raaka-aineiden kulutus (DMC, RMC) eivät kuvaa edistymistä missään kestävän kehityksen kolmesta tulokulmasta.

Kiertotaloudelle ehdotettavien tavoitemittarien kohdalla voidaan ja kannattaakin aina esittää kysymys: miksi tämä on tärkeää? Vastaus paljastaa nopeasti sen, onko iso kuva, eli kestävän kehityksen tavoittelu osattu pitää mukana, ja usein myös sen miksi yhteys siihen on mahdollisesti katkennut.

Ohjausryhmää vetänyt työelämäprofessori Reijo Karhinen korosti ohjelmaehdotuksen julkistuswebinaarissa 13.1.2021, että kiertotalous on ratkaisu niin ympäristö- kuin taloushaasteisiin. Sitä tarvitaan, jotta esimerkiksi hiilineutraalius voidaan saavuttaa. Karhisen mukaan onkin aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta, ja jonain päivänä alamme puhua pelkästään kestävästä taloudesta.

Ecobion asiantuntijat auttavat yrityksiä kiertotalouden ratkaisuissa!

Kiertotalous on yrityksille ennen kaikkea mahdollisuus tehdä uutta liiketoimintaa. Tähän kannattaakin viimeistään nyt tarttua yrityksissä. Ohjelmaehdotus esittää toteuttamiselle kohdennettua rahoitusta, mikä oikein suunnattuna varmasti vauhdittaa yritysten siirtymää kiertotalouteen. Ecobion asiantuntijat auttavat kiertotalouden erilaisissa ratkaisuissa. Meiltä löytyy osaamista mm:

 • Kiertotalouden liiketoimintamalleista yritysnäkökulmasta
 • Kiertotalouden mittareista makro- ja mikrotasolla
 • Kiertotaloutta toteuttavasta tuotekehityksestä
 • Materiaalitehokkuudesta ja materiaalikatselmuksista
 • Teollisista symbiooseista
 • Kemikaalien hallinnasta kiertotaloudessa
 • Kiertotalouden menetelmäkehityksestä yritysnäkökulmasta

Kiertotalouden strateginen ohjelmaehdotus ja aineistot saatavana YM:n sivuilla: https://ym.fi/kiertotalousohjelma

Ota yhteyttä 

Henrik Österlund

Sähköpostilla: henrik.osterlund@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 9457


Teksti: Henrik Österlund

Kuva: Shutterstock

Lähteet: Ympäristöministeriö

Teknologiateollisuus edistää luonnon monimuotoisuutta – Ecobio asiantuntijana hankkeessa

blank

Teknologiateollisuus ry julkaisi maanantaina 14.12.2020 biodiversiteettilinjaukset toimialalle. Ecobio oli valmistelussa asiantuntijakumppanina laatimassa biodiversiteetin tiekarttaa toimialalle. Hankkeessa luotiin ainutlaatuinen luonnon monimuotoisuuteen keskittynyt suunnitelma. Arvostamme yhteistyötä Teknologiateollisuuden kanssa ja olemme ylpeitä voidessamme kertoa yhteistyöstä biodiversiteetin parissa. Hankkeen perustana toimi teknologiayritysten tarve selvittää ja hallita omaa jalanjälkeään luonnon monimuotoisuudessa.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on keskeinen kestävän kehityksen osatekijä. Biodiversiteettilinjaukset luovat teknologiateollisuusyrityksille mahdollisuuksia ja kilpailuetua muun muassa kansainvälisillä markkinoilla ja osoittavat aitoa vastuunottamista maapallon tulevaisuudesta. Resurssiviisas tuotanto voi esimerkiksi toimia vahvana kilpailuetuna osana toimitusketjua. Luonnon ja sen monimuotoisuuden ottaminen huomioon luo vastuullisemman väylän uusille markkinoille, tuotteille ja palveluille maailmanlaajuisesti.

Ecobio tarjoaa luonnon monimuotoisuuden asiantuntijapalveluja yrityksille. Biodiversiteetin asiantuntijamme auttavat yrityksiä selvittämään luontovaikutuksia tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheissa ja toimimaan ennakoivasti taloudellisia tekijöitä huomioon ottaen. Lisää tietoa luonnon monimuotoisuuden asiantuntijapalveluistamme löydät täältä.

Seuraavassa Teknologiateollisuus ry:n lehdistötiedotteessa on lisätietoa hankkeesta (lähde).

Teknologiateollisuus ry on vahvistanut toimialalle biodiversiteettilinjaukset. Niissä sitoudutaan tukemaan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä.

Teknologiateollisuus, sen jäsenyritykset sekä kestävän kehityksen asiantuntijayritys Ecobio oy ovat laatineet biodiversiteettikokonaisuuden, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea teknologiateollisuusyrityksiä luonnon monimuotoisuuden hallinnassa.

Biodiversiteetin ja luonnon tarjoamien tuotanto- eli ekosysteemipalveluiden tila on nopeasti heikkenemässä, ja tällä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kehityssuunta on mahdollista muuttaa, mutta se edellyttää nopeita ja mittavia toimia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

– Toimialamme yrityksillä on suoria tai välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Haluamme osaltamme toimia siten, että uhkaava luontokato pystytään väistämään. Kannustamme yrityksiämme tähän, ja nyt – uusien ohjeidemme, verkostojemme ja käytäntöjemme avulla – ne voivat edistää omia biodiversiteettitavoitteitaan. Lisäksi tärkeää on kiteyttää, mitä hyötyä tästä on liiketoiminnalle, kertoo johtaja Helena Soimakallio.

Ohjelmassa on tavoitteita aina vuoteen 2050 saakka. Niiden mukaan Teknologiateollisuus ry edistää ja tukee yritysten toimia biodiversiteetin turvaamiseksi, tavoitteiden asettamiseksi sekä biodiversiteetin hallinnan viemiseksi osaksi yritysstrategiaa. Yrityksiä kannustetaan vapaaehtoisiin toimiin biodiversiteetin hyvän tilan edistämiseksi jo ennen lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Teknologiateollisuus ei tavoittele vain biodiversiteetin turvaamista vaan myös sen lisäystä.

Avainroolissa ovat yritykset, joissa biodiversiteetin hallinta edistyy merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ja jotka voivat auttaa myös muita sektoreita kuten kaupunkeja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Samalla sen huomioiminen tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetua myös globaaleilla markkinoilla, esimerkiksi resurssiviisaamman tuotannon kautta.

– Yritykset voivat tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla biodiversiteettihaasteisiin ratkaisuja, ja luonnon huomioiminen tarjoaa aiempaa vastuullisempia väyliä uusille markkinoille, tuotteille ja palveluille maailmanlaajuisesti. Toimitusketjujen vakaus ja ennustettavuus paranee ja suhteet sidosryhmiin mitä todennäköisimmin kohentuvat, luettelee johtava asiantuntija Pirita Lindell.

Koska biodiversiteetti on globaali haaste, tulevat siihen liittyvät kysymykset todennäköisesti olemaan ratkaisevassa asemassa rahoituksen, asiakkuuksien, yhteiskunnallisten toimilupien saamisen sekä sääntelyn kannalta. Edelläkävijäyritykset saavat muuttuvassa toimintaympäristössä vahvemman markkina-aseman sekä maine-edun vastuullisesta toiminnastaan suunnannäyttäjinä toimialallaan.

– Biodiversiteetin hallinta kannattaa mieltää strategisesti osana yrityksen arvonmuodostusta. Talous ja sen myötä hyvinvointimme on hyvin riippuvainen luonnonvarojen kestävästä käytöstä, Lindell toteaa.

Ilmastonmuutoksen ratkaisu ja biodiversiteetin hallinta tulee nähdä kokonaisuutena, koska niillä on vahva yhteys. Teknologiateollisuuden aiemmin tekemät ilmasto- ja kiertotalousratkaisut ovat keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden toteuttamisessa ja siten luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisessä. Teknologiateollisuus ry on sitoutunut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 1,5 asteeseen.


Teksti: Emma Björkqvist & Teknologiateollisuus

Kuva: Shutterstock

Ympäristölupavelvollisten vuosiraportointi kuluttaa resursseja

ympäristölupa jalostamo vuosiraportointi

Ympäristövelvollisten vuosiraportointi

Suomen lainsäädännön mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan joko ympäristönsuojelulain mukainen lupa tai niistä täytyy tehdä erillinen ilmoitus viranomaiselle. Suomessa näitä ympäristölupavelvollisia toimijoita on yli 2000. Ympäristölupavelvollisten toimijoiden täytyy raportoida edellisvuoden toiminnan tiedot ympäristöluvan valvojalle, eli joko ELY-keskukselle tai kunnalliselle viranomaiselle aina 28. helmikuuta mennessä.  

Raportoinnin tulee pitää sisällään mm. tuotanto- tai käsittelymäärät, syntyneet jätteet, energian ja veden kulutuksen sekä tiedon onnettomuustilanteista ja ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Raportointi koostuu yleensä viranomaiselle toimitettavasta vapaamuotoisesta kirjallisesta raportista. Jos ELY-keskus valvoo toimintaa, yrityksen täytyy myös syöttää tiedot ympäristöhallinnon YLVA-palveluun. Raportin tietojen koonti voidaan yleensä aloittaa vasta tammikuussa, kun edellisvuoden tiedot ovat valmistuneet, joten raportointi kuluttaa huomattavasti yritysten resursseja tammi-helmikuussa.  

Ecobio tarjoaa apua vuosiraportointiin 

Vuosiraportointia ei tarvitse tehdä itse. Ecobio on vuosien ajan laatinut yritysten vuosiraportointeja, joten siihen on syntynyt vankka rutiini. Raportointiin käytettävä YLVA-järjestelmä on Ecobiolle hyvin tuttu, mikä säästää raportointiin käytettävää aikaa. YLVA-palvelun omalla sopimuspohjalla voi antaa konsultille valtuuden raportoida yrityksen tiedot. Varsinaista raporttia varten Ecobio laatii toimitetun datan perusteella taulukot ja kuvaajat, sekä varmistaa, että raportti täyttää ympäristölupien vaatimukset. Ecobio myös toimittaa raportin määräajassa kaikille asianosaisille. Varsinkin jätekirjanpidon erittely ja jätteiden jätekoodit (EWC) voivat aiheuttaa päänvaivaa, joten kokeneen kumppanin apua kannattaa hyödyntää. 

Hyödyntämällä asiantuntijaa vuosiraportoinnin tekemisessä varmistat, että vuosiraportti tulee tehtyä oikein heti ensimmäisellä kerralla, aikataulun mukaisesti ja resursseja säästäen.  

Ota yhteyttä 

Vuosiraportointiin kannattaa valmistautua hyvissä ajoin. Ecobiolta voi kysyä lisätietoja ja tarjousta vuosiraportoinnin hoitamisesta. Lisätietoja ympäristölupien vuosiraportoinnista antaa johtava konsultti Masi Mailammi.

 

Masi Mailammi EcobioYhteystiedot:

Masi Mailammi, Johtava konsultti, Ecobio Oy

masi.mailammi@ecobio.fi

puh. 044 550 5385

 

Saattaisit olla kiinnostunut:

Ympäristölupa pähkinäkuoressa

Hallitus antanut esitykset lupamenettelyiden sujuvoittamiseksi