Home » kemikaalilainsäädäntö » Sivu 2

Avainsana: kemikaalilainsäädäntö

Webinaari 6.5: Kemikaalihallinnan digitaalinen tulevaisuus

Tervetuloa mukaan kemikaalihallinnan webinaariimme 6.5!

Kemikaaliasiantuntijamme Evelina Bäck käy webinaarissamme tiivistetysti läpi yritysten kemikaaliriskit ja niiden hallinnan tarpeet työpaikalla. Hän esittelee yleisimpiä haasteita ja digitaalisia ratkaisuja kemikaalilakien täyttämiselle, kemikaalien käytön hallinnalle ja kemiallisen altistumisen riskinarvioinnille. Webinaarissa käsitellään myös kemikaalivaatimusten tulevaisuuden näkymiä ja uusia digitaalisia ratkaisuja kuten aineseuranta (esim. SHVC-aineiden seuranta) ja korvaaminen elinkaariketjussa, integraatiot viranomaisjärjestelmiin, laajeneva automatisointi sekä tietoturvallisuus kemikaalinhallinnassa.

Haluatko varmistaa kemikaalihallinnan lainmukaisuuden ja tutustua digitaalisiin tulevaisuuden keinoihin tehostaa kemikaalihallintaa? Tervetuloa tilaisuutemme kuulemaan lisää!

Asiantuntijamme Evelina Bäck vastaa webinaarissa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten yritykset voivat seurata kemikaalilakeja?
  2. Mitkä ovat kemikaalihallinnan olennaisimmat ominaisuudet?
  3. Miten tehdä kemikaalien vaarojen ja altistumisskenaarioiden arviointi?
  4. Millaisia ovat kemikaalihallinnan tulevaisuuden haasteet ja niiden uudet digitaaliset ratkaisut?

Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Webinaari on suunnattu kemikaaleja käsitteleville, maahantuoville tai myyville yrityksille, jotka haluavat näkemystä kemikaalinhallinnan automatisointiin digitalisoinnin avulla.

Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 6.5.2021 kello 9.00–9.30.

Voit ilmoittautua mukaan täältä!

Tervetuloa mukaan!

Är du intresserad av ämnet men skulle vilja höra webinariet på svenska? Ingen fara, vi håller webinariet även på svenska! Läs mer och anmäl dig med här!

Er du interessert i emnet, men vil gjerne høre webinaret på norsk? Ingen fare, vi holder også webinar på norsk! Les mer og registrer deg her!

Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

Löydät webinaarikirjaston täältä.

ECHA ehdottaa kahdeksaa uutta ainetta SVHC-aineiden listalle

kemikaalit ja aineet SVHC

Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa kahdeksan aineen tunnistamista SVHC-aineiksi. SVHC-tunnistus tarkoittaisi niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. SVHC-aineita on kandidaattilistalla tällä hetkellä 211.

Ehdotetut kahdeksan ainetta ja esimerkkejä niiden käytöstä:

Lisätietoja aineista löytyy ECHAn verkkosivuilta, jonka kautta on mahdollista kommentoida ehdotuksia 23.4.2021 saakka. Kommentteja voi esittää ehdotettujen SVHC-aineiden ominaisuuksista, käytöistä ja vaihtoehdoista. Riippuen saaduista kommenteista, aineen määrittämisestä SVHC-aineeksi päättää jäsenvaltioiden komitea. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse yksimielisyyteen, asia siirtyy Euroopan komissiolle päätettäväksi. Aine sisällytetään suoraan kandidaattilistaan, mikäli SVHC-aineeksi tunnistamista kyseenalaistavia huomautuksia ei saada.

SVHC-aineita koskevat velvoitteet

Yrityksille aiheutuu velvoitteita, jos kandidaattilistalla olevaa SVHC-ainetta käytetään sellaisenaan, seoksessa tai esineessä yli 0,1 % pitoisuudessa. Velvoitteita ovat:

 • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista
 • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämistä SVHC-aineista
 • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämistä SVHC-aineista turvallisen käytön mahdollistamiseksi
 • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan SVHC-aineita sisältävistä esineistä

Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Samalla on suositeltavaa etsiä kandidaattilistan aineille korvaavia aineita. Kandidaattilistan aineet ovat ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on joko lopetettava käyttö tai haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen.

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi ainerajoituksiin liittyvissä selvityksissä sekä SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Voit ladata maksuttoman kattavan ja tiivistetyn SCIP-whitepaperimme tästä.

Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa. Ohjelmistomme tunnistaa ajantasaisten ainerajoituslistojen perusteella aineet, joihin liittyy kemikaalilainsäädännön velvoitteita.

Ota yhteyttä!

Yhteystiedot: info@ecobio.fi


Teksti: Mikael Hirn

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

ECHA Weekly – 10 Maaliskuuta 2021

TUKES: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)

Kemikaaleille altistuminen töissä yhä merkittävämpi syy työperäisille sairauksille

Helsingin Sanomat uutisoi 17.3.2021 työperäisistä sairauksista ja siitä, miten meluvammat ja asbestisairaudet vähenevät. Vaikka ammattitautitapauksien määrä vähenee, on kuitenkin kemikaaleille altistuminen työssä yhä merkittävämpi syy työperäisille sairauksille. Tämä johtuu siitä, että kemikaaleja käsitellään töissä paljon. Kemialliset tekijät aiheuttivat jopa 44 % työikäisten ammattitautitapauksista.

SCIP-tietokanta valvoo kemikaalien käyttöä

Euroopan kemikaalivirasto ECHA huolehtii kemikaalilainsäädännön toimeenpanosta ja yritysten ohjaamisesta ja valvomisesta lainsäädännön noudattamisessa. Myös kansalliset viranomaiset osallistuvat toimeenpanoon. Suomessa toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. Tietokanta kokoaa yhteen tietoa erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC, Substances of Very High Concern) esiintymisestä ja kulkeutumisesta EU:n markkinoilla myytävissä esineissä. SVHC-aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja/tai ihmisen terveydelle.

SCIP-tietokanta rajoittaa, millaisia kemikaaleja saa käyttää. Tällä tavalla ammattitaudit saadaan pidettyä kurissa. Kemikaaleille altistuminen töissä on kuitenkin edelleen ongelma ja tämän takia työnantajilla on paljon vastuuta työntekijöiden suojelemisesta.

Kemikaalitiedot järjestykseen

Jotta kemikaaleille altistumiseen liittyvät ammattitautitapaukset saataisiin kuriin, on tärkeää, että kemikaalitieto on järjestyksessä ja että työntekijöillä on helppo pääsy sekä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteihin että muihin turvallisuustietoihin. Työntekijöiden on myös tärkeää osata käyttää suojavarusteita oikein. Kun kemikaalitieto on järjestyksessä, on työntekijöiden ja työnantajien helpompi puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Ecobio Manager auttaa kemikaalien hallinnassa

Edistyksellinen SaaS-palvelumme Ecobio Manager auttaa yrityksiä kemikaalien hallinnassa. Ecobio Manager pitää kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet kasassa ja järjestyksessä. Tietokantamme esittää aina tiivistetyn ja ajantasaisen version käyttöturvallisuustiedotteen kriittisimmistä osista. Palvelumme sisältää myös riskinarviointityökalut sekä auttaa vaatimusten täyttämisessä. Täten työnantajat ja muut vastuuhenkilöt voivat puuttua keskeisimpiin mahdollisiin vaaranpaikkoihin työssä helposti.

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kemikaalien hallinnassa. Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten palvelumme voivat auttaa juuri teidän yritystänne!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

sales@ecobiomanager.com

puh. +358 (0) 207 569 450

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös uusi SCIP-whitepaper

Kattava ja tiivis whitepaper auttaa yritystänne selättämään SCIP-velvoitteet kokoamalla 6 askelta esineiden sisältämien ainetietojen hallintaan. Lataa maksuton SCIP-whitepaper täältä.


Teksti: Emma Björkqvist

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

Helsingin Sanomat, Ammattitautitapaukset vähenevät, mutta tilasto saattaa antaa liian valoisan kuvan 17.3.2021

Lataa maksuton SCIP-whitepaper

LATAA MAKSUTON KATTAVA JA TIIVIS SCIP-WHITEPAPER TÄSTÄ!

Euroopan Unionin tavoitteena on muuttaa talouttaan kiertotalouden mukaiseksi. Vahvistaakseen kiertotaloutta EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut uuden tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. Tietokanta kokoaa yhteen tietoa erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC, Substances of Very High Concern) esiintymisestä ja kulkeutumisesta EU:n markkinoilla myytävissä esineissä. SVHC-aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja/tai ihmisen terveydelle.

Miten selättää yrityksesi SCIP-velvoitteet?

SCIP velvoite on julkaistu osana EU:n jätesäädöspakettia, joka toimeenpannaan Suomessa kemikaalilakiin tehtävällä muutoksella, jonka arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021. Kansallinen toimeenpano on viivästynyt, mutta Ympäristöministeriö suosittelee SCIP-ilmoitusten laatimista 5.1.2021 alkaen EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta.

SCIP-vaatimusten täyttämisessä kannattaa toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti. Whitepaperimme avulla saat tiiviisti ja kattavasti tietoa SCIP-velvoitteista ja niiden hallinnasta.

SCIP-whitepaper sisältää seuraavat osiot:

  • Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
  • Miten SHVC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
  • Mitä tietoja vaaditaan?
  • Miten tiedot toimitetaan?
  • Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?
  • Hankalimmat SCIP-vaatimukset ja niiden taklaaminen
  • 6 askelta SCIP vaatimusten täyttämiseen

Voit ladata SCIP-whitepaperin tästä.

Ecobio auttaa SCIP-vaatimusten täyttämisessä

Tarvitsetko asiantuntija-apuja? Mietitkö ohjelmistoratkaisuja? Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi SCIP-vaatimusten täyttämisessä

Keskustelemme mielellämme lisää! Ota yhteyttä:

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Anne Kallioinen – Johtava konsultti, kemikaaliasiantuntija

anne.kallioinen@ecobio.fi

Puh.: 020 756 2303

 

Ecobio Manager – Digitalisoi yritysten kestävän kehityksen tarpeet

Lisäksi Ecobio Manager -ohjelmistomme antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa.

Lue lisää Ecobio Managerista täältä ja ota yhteyttä!

Malena WeurlanderMalena Weurlander – Key Account Manager

malena.weurlander@ecobio.fi

Puh.: 020 756 9459

ECHA:n tekemä kemikaaliturvallisuusraporttien tekninen tarkastus uudistuu

ECHA:n REACH-rekisteröintiaineiston toimittamisen osana tehtävä rekisteröintien tekninen täydellisyystarkastus (Technical Completeness Check, TCC) laajentuu. Laajennettu tarkastus koskettaa niin uusia rekisteröintejä kuin jo tehtyjen rekisteröintien päivityksiä. Kyseisen muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan marraskuussa 2020, mutta muutoksen toimeenpano viivästyi vuodelle 2021. Muutoksella pyritään paremmin priorisoimaan aineita viranomaisten sääntelytoimintaa varten ja parantamaan viestintää toimitusketjussa. Aineiden rekisteröintivelvollisuus koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat ainetta vähintään 1 tonnin vuodessa.

Mikä tekninen täydellisyystarkastus on?

ECHA:n teknisessä täydellisyystarkastuksessa varmistetaan, että rekisteröintihakemuksessa toimitettu aineisto sisältää kaikki REACH-asetuksessa vaaditut tiedot. ECHA tekee manuaalisen tarkistuksen niille osa-alueille, joita ei voida automaattisesti tarkistaa. Jokaisen rekisteröinnin yhteydessä tehty aineiston tarkastus kohdistui aikaisemmin vain seuraaviin osioihin:

 • Aineen tunnistetiedot (Substance identification)
 • Erivapauden perustelut (Data waiving justifications)
 • Selkärankaisia eläimiä koskevat testausehdotukset (Testing proposals on vertebrate animals)
 • Perustelut tietojen yhteiskäytöstä pois jättäytymiselle (Justification for opting-out)
 • Erityiset nanomuotoja koskevat vaatimukset (Specific requirements for nanoforms)

1.3.2021 alkaen myös kemikaaliturvallisuusraportin (Chemical Safety Report) sisältö kuuluu ECHA:n manuaaliseen tarkastukseen. Kemikaaliturvallisuusraportti vaaditaan ja siten myös sen sisältö tarkistetaan kaikilta ainerekisteröintihakemuksilta, joita tuotetaan tai maahantuodaan enemmän kuin 10 tonnia vuodessa. Tarkastelun kohteena ovat altistusarviointi ja riskinluonnehdinta. Raportin vaatimustenmukaisuus voi olla hankala tarkistaa, sillä IUCLID-ohjelman Validation Assistant -työkalua ei voida käyttää liitetiedostojen tarkistamiseen. Ennen 1.3.2021 lähetettyjä hakemuksia, joiden käsittely on vielä kesken, ei luonnollisesti tarkisteta uusien vaatimusten osalta.

Rekisteröijien tulisi huomioida, että aikaisemmin tarkastuksen jo läpikäynyt ja hyväksytty aineisto ei välttämättä siis läpäise uusittua tarkastusprosessia. Jos hakemuksen aineisto ei läpäise teknistä täydellisyyystarkastusta, voidaan aineisto toimittaa uudelleen ainoastaan kerran. Jos toinenkin toimitus epäonnistuu, aineisto hylätään ja sen toimittaminen on aloitettava alusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että maksettua rekisteröintimaksua ei palauteta.

Hyödyllisiä linkkejä

Technical Completeness Check: https://echa.europa.eu/technical-completeness-check

Lisätietoa muutoksista ja kyseisestä prosessista löytyy ECHA:n webinaarista: https://echa.europa.eu/-/revised-completeness-check-what-changes-and-how-you-can-prepa-1

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Lisäksi Ecobio Manager -palvelumme tuo helpotusta kemikaalien hallintaan. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

sales@ecobiomanager.com


Teksti: Mikael Hirn

Kuva: Shutterstock

Lähde: ECHA

Orgaanisia liuottimia käyttävien pintakäsittelylaitosten sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavien toimijoiden BAT-päätelmät julkaistu

BAT-selvitys on laadittava kesäkuuhun 2021 mennessä

BAT-selvitys koskee orgaanisia liuottimia käyttäviä pintakäsittelylaitoksia sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavia toimijoita.

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BATC, best available techniques conclusions) pintakäsittelylle ja puun suojaukselle (STS, surface treatment using organic solvents including preservation of wood and wood products with chemicals). Päätelmät julkaistiin 9.12.2020.

Mitkä ovat BAT-päätelmien raja-arvot ja velvoitteet?

BAT-päätelmät asettavat sitovia raja-arvoja ja velvoitteita EU:n teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU mukaisille laitoksille, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia yli 150 kg tunnissa tai 200 t vuodessa, tai jotka käyttävät kemikaaleja yli 75 m3 päivässä puun tai puutuotteiden suojaukseen.

BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen ympäristönsuojelulain mukaisen direktiivilaitoksen toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) BAT-selvitys, jossa arvioidaan, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Vaatimus tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:stä. BAT-selvitys käsittelee mm. päästöjen määrää, raja-arvoja ja tarkkailua, muita ympäristövaikutuksia ja onnettomuuksiin varautumista. Jos toiminta tai lupaehdot eivät vastaa BAT-päätelmien tasoa, ympäristölupaa tai toimintaa voidaan joutua muuttamaan. Viranomainen ottaa kantaa muutostarpeeseen BAT-selvityksen toimittamisen jälkeen.

Tarvitsetko apua BAT-selvityksen kanssa?

BAT-selvityksen laatimiseen kannattaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin. BAT-selvityksen takaraja on 9.6.2021. Ecobion asiantuntijat tarjoavat apua BAT-selvityksen laatimiseen ja auttavat mielellään, mikäli BAT-päätelmien soveltaminen tai vaatimukset mietityttävät. Ota yhteyttä!

BAT-asiantuntijoiden yhteystiedot:

Masi Mailammi, johtava konsultti, masi.mailammi@ecobio.fi, 020 756 2300

Sinua saattaa myös kiinnostaa:

Ympäristölupavelvollisten toimijoiden täytyy raportoida edellisvuoden toiminnan tiedot ympäristöluvan valvojalle, eli joko ELY-keskukselle tai kunnalliselle viranomaiselle aina 28. helmikuuta mennessä. Lue lisää!

 


Teksti: Masi Mailammi

Kuva: Shutterstock

Erityistä huolta herättävien aineiden SCIP-tietokanta julkaistu

Euroopan kemikaalivirasto ECHA julkisti erityistä huolta herättävien aineiden (SVHC) SCIP-tietokannan yritysten käyttöön viime keskiviikkona 28.10. Yritykset voivat syöttää tietokantaan tietoja tuotteidensa sisältämistä vaarallisista ainesosista. Tarkoituksena on edistää tuotteiden entistä turvallisempaa kierrätystä ja toisaalta lisätä tietoutta tuotteiden sisältämistä vaarallisista kemikaaleista. Tämä on tärkeää pyrittäessä kohti kiertotaloutta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Kemikaalitietouden lisääntyminen suojaa sekä työntekijöitä että kuluttajia ja ympäristöä. Tietouden lisääminen kannustaa myös yrityksiä vaihtamaan käyttämänsä kemikaalit haitallisista turvallisempiin.

EU:n jätedirektiivi velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan kemikaalitietonsa SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Kuluttajat ja jätteenkäsittelijät pääsevät hyödyntämään dataa helmikuusta 2021 lähtien. Tietokantaa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja testauksessa saatujen palautteiden perusteella järjestelmästä on pyritty tekemään yritysten kannalta helppokäyttöinen. Tietokantaan voi esimerkiksi syöttää tietoja suoraan yrityksen omasta järjestelmästä, ja aiemmin syötettyihin tietoihin on mahdollista viitata.

ECHA:n verkkosivuilla on ohjeita järjestelmän käyttöön ja myös ECHA:n helpdesk auttaa sen käytössä. Tietokannan sisältämistä työkaluista ja ominaisuuksista järjestetään myös webinaari 19.11.

 

Ilmoittaudu Ecobion SCIP-webinaariin 30.11.2020 klo. 9:30-10:00 ja kuule lisää, miten selättää yrityksesi SCIP-velvoitteet!

Tarvitseeko yrityksesi apua SCIP-vaatimusten täyttämisessä? Ecobion asiantuntijat auttavat teitä mielellään! Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää.

info@ecobio.fi

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Mai Kärppä

Kuva: Shutterstock

Lähteet: https://echa.europa.eu/fi/-/tracking-chemicals-of-concern-in-products-scip-database-ready-for-use

 

REACH-rekisteröintiasiakirjojen päivittämisen määräaikoja tarkennettu

REACH kemikaalihallinta

Tiesithän, että REACH-rekisteröijänä olet vastuussa rekisteröintisi pitämisestä ajan tasalla? REACH-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaan REACH-rekisteröinti on saatettava viipymättä ajan tasalle asiaankuuluvin uusin tiedoin ja toimittaa tiedot kemikaalivirastolle, kun uutta tietoa on saatavilla. Ajantasaistamisen määräaikoja on nyt täsmennetty Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1435, ja ne ovat kolme, kuusi, yhdeksän tai kaksitoista kuukautta, ajantasaistuksen luonteesta riippuen 

Kolmen kuukauden määräaikaa sovelletaan luonteeltaan lähinnä hallinnollisiin ajantasaistuksiin, kuten  

 • Muutokset rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa 
 • Muutokset aineen koostumuksessa
 • Muutokset tonnimäärässä 
 • Uudet tunnistetut käytöt ja uudet käytöt, joita ei suositella 
 • Muutos rekisteröityjen tietojen saatavuudessa 
 • Ajantasaistukset, joihin liittyy lisätestejä 

Kuuden kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Uusi tieto riskeistä, joita aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle 
 • Muutos rekisteröidyn aineen luokituksessa ja merkinnöissä, joka johtuu uuden arvioinnin tuloksesta. CLP-asetuksen liitteessä VI olevan yhdenmukaistetun luokituksen lisäyksestä, muutoksesta tai poistamisesta johtuva muutos on tehtävä viimeistään päivänä, josta alkaen kyseistä muutosta on määrä soveltaa. 
 • Testausehdotukset ennen liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa tarkoitetun testin suorittamista, paitsi jos testausehdotus laaditaan osana testausstrategiaa, joka koskee aineryhmää. Tällöin määräaika on kaksitoista kuukautta.  

Kahdentoista kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Ajantasaistus tai muutos kemikaaliturvallisuusraportissa tai turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa 
 • Muut yhdistetyt ajantasaistukset 

Yhteisrekisteröinneissä edellytetään usein, että päärekisteröijä ensin tekee ajantasaistuksen kyseiseen rekisteröintiin, jonka jälkeen muut jäsenet päivittävät tietojaan vastaavasti.  

Tarvitsetko REACH-rekisteröinti apua? Kokeneet kemikaaliasianatuntijamme auttavat REACH-asetuksen soveltamisen ja kemikaalien hallinnan kanssa. Ota yhteyttä! kemikaaliasiantuntiamme auttavat mielellään!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi tai

pia.talja@ecobio.fi

Vaarallisia kemikaaleja EU:n vientiä ja tuontia koskevan sääntelyn piiriin

Euroopan kemikaalivirasto uutisoi viime viikolla lisänneensä 22 vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia vientiä ja tuontia koskevan EU-sääntelyn piiriin. Kemikaalivirasto merkitsi 19 tuotetta, joiden sisältämät 22 vaarallista ainetta vaativat erillisen maastavienti-ilmoituksen PIC-asetuksen mukaisesti. Jos näitä kemikaaleja sisältäviä tuotteita halutaan viedä maasta, on vastaanottavan maan viranomaisille ilmoitettava asiasta ensin. Vaarallisiksi luokitelluista aineista 20 on sellaisia, että ne tarvitsevat luvan vientiin myös vastaanottavalta valtiolta. Uusi sääntö koskee tuotteita, jotka viedään maasta 1.9.2020 jälkeen.

Suurin osa vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista kuuluu PIC-asetuksen alle, sillä ne ovat EU:ssa kiellettyjä kasvintorjunnassa käytettyjä aktiiviaineita. Osa kemikaaleista on myös biosidiasetuksen mukaisesti tarkoin rajoitettuja aineita, joita saa käyttää vain muutamissa biosidivalmisteissa. Vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista imidaklopridia käytetään myös eläinlääkkeissä.

Kiellettyjen vientituotteiden määrää lisättiin

Vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista osa on PIC-asetuksen alaisia Rotterdamin yleissopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi tuholaistorjunnassa käytetty foraatti lisättiin EU:n vienti- ja tuontilainsäädännön piiriin, sillä siihen sovelletaan jo PIC-menettelyä. Myös teollisuuskemikaali heksabrosyklododekaani lisättiin PIC-listaan, mutta koska se sisältyi jo PIC-asetuksen V-liitteeseen, sen vienti EU:sta on jo valmiiksi kiellettyä.

Vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien lisäksi PIC-asetuksen V-liitteeseen lisättiin useita elohopeaa sisältäviä tuotteita, joiden vienti EU:sta on jatkossa kiellettyä. Liitteeseen lisätyistä elohopeaa sisältävistä kemiallisista yhdisteistä kahta saa viedä EU:n ulkopuolelle vain laboratorioanalyysikäyttöä varten.

Euroopan kemikaalivirasto järjestää 24. syyskuuta virtuaalisen tapahtuman, jossa kerrotaan PIC-asetuksen laajuudesta ja vaatimuksista. Tapahtumassa selostetaan myös uuden säännöksen mukaisen tuonti- ja vienti-ilmoituksen tekoon liittyvistä toimenpiteistä.

Tarvitsetteko apua yrityksenne kemikaalien hallinnassa?

Ecobion kokeneet asiantuntijat auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Myös Ecobio Manager -palvelumme auttaa pitämään kemikaalihallintanne järjestyksessä ja ajantasaisena. Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten palvelumme voivat auttaa juuri teidän yritystänne!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

sales@ecobiomanager.com

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Mai Kärppä

Kuva: Shutterstock

Lähteet: https://echa.europa.eu/fi/-/22-hazardous-chemicals-added-to-eu-regulation-on-imports-and-exports

Tärkeät Brexit-määräajat kemikaalien maahantuojille ja käyttäjille

brexit uk chemicals

Yhdistynyt kuningaskunta (UK/Britannia) on virallisesti poistunut Euroopan Unionista (EU) 31. tammikuuta 2020. Brexitin toteutuminen määritellään kuitenkin vielä EU:n ja Britannian keskeisillä päätöksillä, jättäen osapuolille hyvin vähän aikaa aikaa valmistautumiseen. Ellei toisin päätetä, brittiläiset kemikaalit eivät olisi enää EU:n yhteismarkkinoilla siirtymäkauden jälkeen. Tämä tarkoittaisi, että brittiläisten yritysten EU-REACH -rekisteröinnit mitätöitäisiin ja yritykset, jotka ostavat kemikaaleja brittiläisiltä toimittajilta, olisivat EU-REACH-maahantuojia ja tarvitsisivat rekisteröintejä EU-REACH -sääntöjen mukaisesti.

Chemical Watch tiivistää Brexitin tärkeimmät päivämäärät seuraavasti:

 • 31.1.2020: Yhdistynyt kuningaskunta poistuu EU:sta – siirtymäkausi alkaa
 • Alkuvuosi 2020: Euroopan komissio julkaisee luonnoksen neuvottelutavoitteistaan hyväksyttäväksi
 • 30.6.2020: Määräaika siirtymäkauden pidentämiselle
 • 31.12.2020: Siirtymäkauden loppu (jollei päätetä pidentää)
 • 2022: Englannin kemikaalistrategia julkaistaan.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille? 

EU-REACH-rekisteröinnit: Nykyisten rekisteröintien voimassaolo päättyy siirtymäkauden lopussa. Britanniassa toimivien rekisteröineiden yritysten on siirrettävä rekisteröintinsä EU-27/ ETA-alueella sijaitsevalle yritykselle tai ainoalle edustajalle siirtymäkauden loppuun mennessä. Britanniassa toimivien yritysten rekisteröinnit lakkaavat siirtymäkauden lopussa. Kemikaalivirasto suosittaa siirtämään valtuutuksia EU-27 / ETA-alueen ainoalle edustajalle toimitusketjun turvaamiseksi.

UK-REACH-rekisteröijien on toimitettava perustiedot 120 päivän kuluessa EU:sta poistumisesta. Teknisten tietojen toimittamiseksi eri tonnimäärille on suunniteltu 2 vuoden siirtymäaikaa UK-REACH-asetuksen nojalla. Tärkeitä yksityiskohtia on vielä ratkaistavana.

Kansallista lainsäädäntöä (Statutory Instruments, SI) on valmisteilla. Niillä luodaan Britannian kansallisia lakeja vastaamaan mm. REACH- ja CLP-asetuksia, ennakkovienti-ilmoitusmenettelyä (PIC) koskevaa asetusta, biosidiasetusta, kosmetiikkaa, pesuaineita ja vaarallisten aineiden rajoituksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Britannian ympäristölaki julkaistiin lokakuussa 2019, ja se antoi ympäristöministerille valtuudet muuttaa UK-REACHiä vastaavan kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa. Kemikaalistrategia on valmisteilla. Sen arvioitu voimaantulo on 2022, kauan siirtymäkauden päättymisen jälkeen (ellei siirtymää päätetä jatkaa).

Britannia aloittaa täysin uudet suhteet EU:n kanssa tammikuussa 2021 – joko sovittuun ja ratifioituun kauppasopimukseen perustuen tai ilman sitä.

Oletko kemikaalien maahantuoja tai käyttäjä EU alueella? Mietityttääkö sinua miten Brexit tulee vaikuttamaan toimintaanne? Kemikaaliasiantuntijamme auttavat monipuolisesti mm. lainsäädännön tulkitsemisessa ja uusien REACH-rekisteröintien teossa! Ota yhteyttä

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä,

kemikaali & REACH asiantuntija

 

 


Lähde: Global Outlook 2020: How will the Brexit endgame shape up? Chemical Watch 28.1.2020.